ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie Międzynarodowej Rady Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (Dz. U. Nr 76, poz. 408) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) podmioty uprawnione do zgłaszania kandydatów na członków Międzynarodowej Rady Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, zwanej dalej „Radą”, oraz tryb i sposób ich zgłaszania;

2) tryb działania Rady;

3) wysokość i sposób pokrywania kosztów związanych z uczestnictwem członków w posiedzeniach Rady.

§ 2. 1. Kandydatów na członków Rady zgłaszają:

1) minister właściwy do spraw zagranicznych;

2) Dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;

3) Rada Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

2. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaprasza podmioty, o których mowa w ust. 1, do składania zgłoszeń kandydatów.

3. W zaproszeniu, o którym mowa w ust. 2, określa się termin, miejsce, sposób zgłaszania i maksymalną liczbę kandydatów na członków Rady, jaką może zgłosić jeden podmiot.

4. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, ma formę pisemną i zawiera:

1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania kandydata;

2) uzasadnienie kandydatury wraz z informacją o spełnianiu przez kandydata wymogów określonych w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;

3) zgodę kandydata na jego powołanie w skład Rady.

§ 3. 1. W przypadku niższej liczby zgłoszeń, o których mowa w § 2 ust. 1, niż liczba określona w zaproszeniu, o którym mowa w § 2 ust. 2, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zagranicznych, może powołać członków Rady według swojego wyboru.

2. Zgłoszenie, o którym mowa w § 2 ust. 1, niespełniające wymogów określonych w § 2 ust. 4 nie jest rozpatrywane.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zagranicznych, może powołać członków Rady według swojego wyboru.

4. Łączna liczba członków Rady powołanych w trybie, o którym mowa w ust. 1 lub 3, nie może być wyższa niż połowa ogólnej liczby członków Rady.

§ 4. 1. Rada działa kolegialnie.

2. Rada wykonuje swoje zadania na posiedzeniach plenarnych.

3. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub na wniosek Dyrektora Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

4. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz w roku, pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady.

5. Przewodniczący Rady może pisemnie upoważnić członka Rady do przewodniczenia posiedzeniom Rady.

6. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Rady. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.

7. Z posiedzeń Rady sporządza się protokoły, które podpisuje Przewodniczący Rady albo upoważniony członek Rady, o którym mowa w ust. 5, oraz osoba sporządzająca protokół.

8. Członek Rady może zgłosić do protokołu zdanie odrębne.

§ 5. Obsługę finansową, organizacyjną i administracyjną Rady zapewnia Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

§ 6. 1. Koszty, o których mowa w § 1 pkt 3, stanowią sumę kosztów:

1) pobytu — równowartość ceny zakwaterowania w hotelu kategorii oznaczonej co najmniej trzema gwiazdkami;

2) podróży:

a) równowartość ceny biletu określonej dla przejazdów w komunikacji krajowej w klasie I — w wagonie sypialnym lub w wagonie z miejscami do leżenia — w zakresie kosztów podróży pociągiem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) równowartość ceny biletu określonej dla przejazdów w komunikacji międzynarodowej pociągami EuroCity lub Intercity — w zakresie kosztów podróży pociągiem poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

c) równowartość ceny biletu określonej dla przelotów w klasie ekonomicznej — w przypadku podróży samolotem.

2. Należności z tytułu kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 lit. c, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia może płacić bezpośrednio usługodawcy usług hotelarskich i przewozowych.

3. W przypadku gdy koszty, o których mowa w ust. 1, są określone w walucie obcej, za podstawę ustalenia ich wysokości w złotych polskich przyjmuje się średni kurs danej waluty ogłoszony przez Narodowy Bank Polski obowiązujący w dniu wystawienia zawiadomienia, o którym mowa w § 7.

§ 7. Członek Rady zawiadamia Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, najpóźniej na 14 dni przed planowaną datą posiedzenia plenarnego, o przewidywanej wysokości kosztów.

§ 8. Zwrot kosztów, o których mowa w § 6, jest dokonywany w formie gotówkowej lub wnoszony na rachunek bankowy członka Rady, z zastrzeżeniem § 6 ust. 2.

§ 9. 1. Kandydatów na członków pierwszego składu Rady zgłaszają podmioty, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz Pełnomocnik Ministra Spraw Zagranicznych do spraw Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych, ustanowiony zarządzeniem nr 4 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. Nr 2, poz. 15 oraz z 2009 r. Nr 2, poz. 12). Przepisy § 2 ust. 2—4 oraz § 3 stosuje się odpowiednio.

2. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej — kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595).