ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 21 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ochrony Dziedzictwa Fryderyka Chopina”

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 3 lutego 2001 r. o ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina (Dz. U. Nr 16, poz. 168) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ochrony Dziedzictwa Fryderyka Chopina” (Dz. U. Nr 149, poz. 1234 oraz z 2006 r. Nr 24, poz. 180) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwany dalej „Ministrem”, nadaje Odznakę z własnej inicjatywy lub na wniosek:

1) ministra lub kierownika urzędu centralnego;

2) terenowego organu administracji rządowej albo organu jednostki samorządu terytorialnego;

3) kierownika placówki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403, z późn. zm. 2) );

4) podmiotu prowadzącego statutową działalność kulturalną, organizacji społecznej lub stowarzyszenia, działających na rzecz ochrony dziedzictwa Fryderyka Chopina;

5) kierownika publicznej albo niepublicznej szkoły artystycznej;

6) instytutu badawczego albo innej jednostki naukowej prowadzącej badania naukowe i poszerzającej wiedzę o życiu i twórczości Fryderyka Chopina.

2. Wzór wniosku o nadanie Odznaki określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Wnioski o nadanie Odznaki składa się do Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, w terminie określonym w sposób, o którym mowa w § 4 ust. 5a.

4. W razie stwierdzenia braków formalnych Narodowy Instytut Fryderyka Chopina zwraca wnioskodawcy wniosek o nadanie Odznaki w celu ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania zwróconego wniosku.

5. Wniosek pozostaje bez rozpatrzenia w przypadku:

1) złożenia wniosku po terminie;

2) nieusunięcia braków formalnych wniosku w terminie, o którym mowa w ust. 4;

3) jego wycofania przez wnioskodawcę.”;

2) w § 4:

a) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4. Do zadań komisji należy:

1) opiniowanie wniosków;

2) rekomendowanie Ministrowi osoby lub jednostki organizacyjnej do nadania Odznaki.

5. Posiedzenie komisji zwołuje Minister.”,

b) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. W Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie później niż w terminie 14 dni przed posiedzeniem komisji ogłasza się:

1) termin posiedzenia komisji;

2) termin składania wniosków o nadanie Odznaki.”,

c) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. O nadaniu Odznaki decyduje Minister.”;

3) w § 5 uchyla się ust. 2;

4) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 5 dni od dnia ogłoszenia.

1)  Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej — kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 161, poz. 1277.