ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 2 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

Na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. Nr 82, poz. 761, z późn. zm. 3) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. W publicznych szkołach artystycznych oraz w publicznych placówkach artystycznych, zwanych dalej „szkołami”, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, z wyjątkiem piątku i soboty, a kończą, z zastrzeżeniem ust. 2—5, w ostatni piątek czerwca.

2. W klasach programowo najwyższych ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w środę bezpośrednio poprzedzającą zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

3. W klasach programowo najwyższych ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, liceów plastycznych i ogólnokształcących szkół baletowych zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się na 7 dni przed rozpoczęciem egzaminów dyplomowych, z tym że po przeprowadzeniu klasyfikacji rocznej mogą być organizowane zajęcia z przedmiotów wchodzących w zakres egzaminu dyplomowego i egzaminu maturalnego według odrębnego planu ustalonego przez dyrektora szkoły.

4. W klasach programowo najwyższych szkół muzycznych II stopnia, szkół sztuki tańca i szkół sztuki cyrkowej zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się na 7 dni przed rozpoczęciem egzaminów dyplomowych, z tym że po przeprowadzeniu klasyfikacji rocznej mogą być organizowane zajęcia z przedmiotów wchodzących w zakres egzaminu dyplomowego według odrębnego planu ustalonego przez dyrektora szkoły.

5. W szkołach policealnych oraz szkołach pomaturalnych bibliotekarskich i animatorów kultury zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w terminie umożliwiającym przeprowadzenie egzaminów dyplomowych.”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady szkoły, a w przypadku szkół, w których rada szkoły nie została powołana — opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, może w danym roku szkolnym ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno -wychowawczych, w wymiarze dla:

1) ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, szkoły muzycznej I stopnia, szkoły muzycznej II stopnia, szkoły sztuki tańca, szkoły sztuki cyrkowej, szkoły policealnej oraz szkoły pomaturalnej bibliotekarskiej i animatorów kultury — do 6 dni;

2) liceum plastycznego — do 8 dni;

3) ogólnokształcącej szkoły muzycznej II  stopnia, ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych i ogólnokształcącej szkoły baletowej — do 10 dni.

2. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 1, mogą być ustalone:

1) w dni, w których w szkole odbywa się odpowiednio:

a) sprawdzian przeprowadzany w klasie VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i klasie III ogólnokształcącej szkoły baletowej,

b) egzamin przeprowadzany w klasie III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasie III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych i klasie VI ogólnokształcącej szkoły baletowej,

c) egzamin maturalny;

2) w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych;

3) w dzień 2 maja, jeżeli wypada w dzień powszedni;

4) w piątek po święcie Bożego Ciała;

5) w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub potrzebami społeczności lokalnej.

3. Dyrektor szkoły, w terminie do dnia 30 września, informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 1.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonych na podstawie ust. 1, dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady szkoły, a w przypadku szkoły, w której rada szkoły nie została powołana — opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, oraz za zgodą dyrektora specjalistycznej jednostki nadzoru, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, może ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty.

5. W dniach, o których mowa w ust. 1, szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych.

6. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców o możliwości udziału uczniów w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych organizowanych w dniach, o których mowa w ust. 1.”;

3) uchyla się § 5.

§ 2. W roku szkolnym 2010/2011 dyrektorzy publicznych szkół artystycznych ustalą dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w § 1 niniejszego rozporządzenia, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, i poinformują o dokonanych ustaleniach nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 3. W roku szkolnym 2010/2011 roczne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w dniu 22 czerwca 2011 r.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1)  Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej — kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991.

3)  Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 541, z 2006 r. Nr 97, poz. 668 i Nr 153, poz. 1092 oraz z 2010 r. Nr 67, poz. 431.