ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 i 908 oraz z 2013 r. poz. 829) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób i tryb zaliczania bibliotek do bibliotek naukowych, o których mowa w art. 21 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, zwanych dalej „bibliotekami naukowymi”, oraz ustala ich wykaz.

§ 2. Do bibliotek naukowych może zostać zaliczona biblioteka, spełniająca wymogi, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, zwane dalej „wymogami”, w której:

1) znajduje się specjalistyczny zasób biblioteczny w zakresie co najmniej jednej dyscypliny naukowej albo artystycznej, który służy do prowadzenia prac naukowo-badawczych oraz zawiera wyniki badań;

2) 2) zatrudniony jest co najmniej jeden pracownik ze stopniem naukowym w zakresie bibliologii i informatologii lub w zakresie jednej z dyscyplin naukowych albo artystycznych zaliczonych do dziedziny nauki obsługiwanej przez bibliotekę, prowadzący działalność naukową albo działalność upowszechniającą naukę;

3) znajduje się infrastruktura techniczna i teleinformatyczna zapewniająca dostęp do bazy elektronicznych czasopism naukowych oraz innych elektronicznych baz danych służących do prowadzenia prac naukowych.

§ 3. 1. Z wnioskiem o zaliczenie biblioteki do bibliotek naukowych występuje do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwanego dalej „Ministrem”, organizator biblioteki.

2. Do wniosku o zaliczenie biblioteki do bibliotek naukowych dołącza się:

1)   akt o utworzeniu biblioteki oraz jej statut — w przypadku biblioteki stanowiącej samodzielną jednostkę organizacyjną;

2)   statut jednostki organizacyjnej, w skład której wchodzi biblioteka, oraz regulamin biblioteki — w przypadku biblioteki wchodzącej w skład innej jednostki organizacyjnej;

3)   informację o spełnianiu przez bibliotekę wymogów i kryteriów, o których mowa w § 2.

§ 4. 1. Minister, po zaopiniowaniu wniosku przez Krajową Radę Biblioteczną, może zaliczyć bibliotekę do bibliotek naukowych.

2. Informację o zaliczeniu biblioteki do bibliotek naukowych zamieszcza się w jej statucie, a w przypadku biblioteki wchodzącej w skład innej jednostki organizacyjnej, w statucie tej jednostki.

3. W przypadku niezaliczenia biblioteki do bibliotek naukowych organizator biblioteki może wystąpić z kolejnym wnioskiem o zaliczenie biblioteki do bibliotek naukowych nie wcześniej niż po roku od dnia wystąpienia z poprzednim wnioskiem.

§ 5. Biblioteka naukowa, co trzy lata, podlega ocenie przez Krajową Radę Biblioteczną w zakresie spełniania wymogów i kryteriów, o których mowa w § 2.

§ 6. 1. W przypadku gdy biblioteka naukowa nie spełnia wymogów i kryteriów, o których mowa w § 2, Krajowa Rada Biblioteczna występuje do Ministra z wnioskiem o wykreślenie biblioteki z wykazu, o którym mowa w § 8.

2. W przypadku likwidacji biblioteki naukowej z wnioskiem o wykreślenie biblioteki z wykazu, o którym mowa w § 8, występuje organizator biblioteki.

§ 7. 1. W przypadku wniosku, o którym mowa w § 6 ust. 1, Minister może wykreślić bibliotekę z wykazu, o którym mowa w § 8.

2. W przypadku wniosku, o którym mowa w § 6 ust. 2, Minister wykreśla bibliotekę z wykazu, o którym mowa w § 8.

§ 8. Wykaz bibliotek naukowych stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 9. Do wniosków o zaliczenie biblioteki do bibliotek naukowych złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 10. 1. Biblioteki zaliczone do bibliotek naukowych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, w terminie trzech lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia dostosują swoją działalność do kryteriów, o których mowa w § 2.

2. W przypadku bibliotek, o których mowa w ust. 1, ocenę w zakresie spełniania kryteriów, o których mowa w § 2, przeprowadza się nie wcześniej niż trzy lata, a nie później niż cztery lata od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 11. 1. Biblioteki zaliczone do bibliotek naukowych na podstawie dotychczasowych przepisów po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, w terminie trzech lat od dnia zaliczenia biblioteki do bibliotek naukowych dostosują swoją działalność do kryteriów, o których mowa w § 2.

2. W przypadku bibliotek, o których mowa w ust. 1, ocenę w zakresie spełniania kryteriów, o których mowa w § 2, przeprowadza się nie wcześniej niż trzy lata, a nie później niż cztery lata od dnia zaliczenia biblioteki do bibliotek naukowych.

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 3) . 4)

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej — kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1894).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu (Dz. U. z 2015 r. poz. 19), które weszło w życie z dniem 22 stycznia 2015 r.

3) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 11 kwietnia 2012 r.

4)   Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 19 marca 1998 r. w sprawie zasad i trybu zaliczania bibliotek do bibliotek naukowych oraz ustalania ich wykazu (Dz. U. Nr 44, poz. 269, z 2001 r. Nr 28, poz. 313 i Nr 114, poz. 1219, z 2006 r. Nr 240, poz. 1742 oraz z 2010 r. Nr 121, poz. 811), które na podstawie art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 207, poz. 1230) utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.