ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 18 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznych szkół i placówek artystycznych

Na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie ramowych statutów publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. Nr 181, poz. 1507) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1:

a) w § 3:

— ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W statucie szkoły policealnej oraz szkoły pomaturalnej bibliotekarskiej i animatorów kultury nie określa się programu wychowawczego szkoły, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, oraz sposobu współdziałania szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania i opieki.”,

— dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. W statucie ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych i ogólnokształcącej szkoły baletowej, realizującej projekt edukacyjny, o którym mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych, określa się:

1) sposób i kryteria oceny opisowej za wkład ucznia w realizację projektu edukacyjnego;

2) zakres zadań nauczycieli i innych pracowników szkoły odpowiedzialnych za realizację projektów edukacyjnych przez uczniów.”,

b) § 19 otrzymuje brzmienie:

„§ 19. Statut szkoły określa:

1) prawa ucznia, z uwzględnieniem praw zawartych w Konwencji o prawach dziecka, oraz tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia;

2) obowiązki ucznia, z uwzględnieniem obowiązków w zakresie:

a) udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowywania się do nich oraz właściwego zachowania się podczas trwania tych zajęć,

b) usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych,

c) dbania o schludny wygląd, w tym zasady ubierania się uczniów na terenie szkoły lub noszenia na terenie szkoły jednolitego stroju w przypadku, gdy obowiązek noszenia jednolitego stroju został wprowadzony,

d) korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły;

3) przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów, z wyłączeniem przypadku skreślenia z listy uczniów z powodu nieuzyskania promocji, o którym mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych;

4) rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od kary.”;

2) w załączniku nr 2 § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Statut placówki określa:

1) prawa ucznia, z uwzględnieniem praw zawartych w Konwencji o prawach dziecka, oraz tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia;

2) obowiązki ucznia, z uwzględnieniem obowiązków w zakresie:

a) udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowywania się do nich oraz właściwego zachowania się podczas trwania tych zajęć,

b) usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych,

c) korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie placówki;

3) przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów;

4) rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od kary.”.

§ 2. Publiczne szkoły i placówki artystyczne oraz zespoły tych szkół i placówek dostosują swoje statuty do wymogów wynikających z niniejszego rozporządzenia do dnia 31 maja 2011 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1)  Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej — kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991.