ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 16 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

Na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. Nr 65, poz. 400 oraz z 2009 r. Nr 136, poz. 1117 i Nr 174, poz. 1352) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz o kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia nagannej końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.”;

2) w § 5 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Nauczyciel przechowuje sprawdzone przez siebie pisemne prace kontrolne uczniów przez okres określony w statucie szkoły.”;

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć edukacyjnych artystycznych, zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

2. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych artystycznych, zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub końcoworocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.”;

4) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

„§ 6a. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki w szkołach muzycznych i baletowych, muzyki w szkołach plastycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.”;

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego na podstawie opinii wydanej przez lekarza.

2. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej i oceny końcoworocznej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.”;

6) w § 8 dodaje się ust. 10—13 w brzmieniu:

„10. Laureaci ogólnopolskich konkursów, przesłuchań i przeglądów w zakresie przedmiotów artystycznych, których organizatorem jest Centrum Edukacji Artystycznej, otrzymują odpowiednio z danych zajęć artystycznych celującą ocenę końcoworoczną (semestralną), a w przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 2, są zwolnieni z egzaminu promocyjnego.

11. Laureaci konkursów przedmiotowych w zakresie przedmiotów ogólnokształcących o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim w ogólnokształcącej szkole muzycznej I stopnia, w klasach I—III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, w klasach I—III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych i w klasach I—VI ogólnokształcącej szkoły baletowej otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą końcoworoczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną.

12. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych w ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia, ogólnokształcącej szkole sztuk pięknych, w klasach IV—IX ogólnokształcącej szkoły baletowej oraz w liceum plastycznym otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą końcoworoczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną.

13. Laureaci, o których mowa w ust. 10—12, po ustaleniu albo uzyskaniu końcoworocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ogólnokształcących lub artystycznych, otrzymują z tych zajęć celującą końcoworoczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną.”;

7) po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu:

„§ 8a. Końcoworoczna klasyfikacyjna ocena opisowa z zajęć edukacyjnych, o której mowa w § 8 ust. 8, uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.”;

8) w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Z przedmiotów:

1) w szkołach muzycznych:

a) instrument główny,

b) śpiew — na wydziale wokalnym,

c) rytmika — na wydziale rytmiki,

2) w szkołach baletowych z przedmiotu taniec klasyczny

— końcoworoczna ocena klasyfikacyjna ustalana jest przez komisję w trybie egzaminu promocyjnego, z zastrzeżeniem § 8 ust. 10—13.”;

9) w § 11:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach edukacyjnych zdaje egzamin klasyfikacyjny.”,

b) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki w szkołach muzycznych i baletowych, muzyki w szkołach plastycznych oraz techniki, zajęć technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zajęć praktycznych.”,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza dyrektor szkoły, nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w trybie określonym w statucie szkoły.”,

d) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.”;

10) w § 18:

a) ust. 1—3 otrzymują brzmienie:

„1. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna końcoworoczna ocena klasyfikacyjna, a w przypadku przedmiotów wymienionych w § 16 ust. 3 — ocena niedostateczna albo dopuszczająca, może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 19 ust. 1.

2. Końcoworoczna ocena klasyfikacyjna ustalona przez komisję w trybie egzaminu promocyjnego nie może być zmieniona, z zastrzeżeniem § 19 ust 1.

3. Egzamin poprawkowy może zdawać uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej otrzymał jedną ocenę niedostateczną lub z przedmiotów wymienionych w § 16 ust. 3 ocenę niedostateczną albo dopuszczającą, z zastrzeżeniem ust. 2. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch przedmiotów.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się nie później niż w ostatnim tygodniu ferii letnich, a w szkole pomaturalnej — także nie później niż w ostatnim tygodniu ferii zimowych.”;

11) w § 19:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że końcoworoczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub końcoworoczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia zgłasza się w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Ustalona przez komisję końcoworoczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz końcoworoczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej końcoworocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej, a w przypadku przedmiotów wymienionych w § 16 ust. 3 — oceny niedostatecznej albo dopuszczającej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 18 ust. 3.”;

12) po § 19 dodaje się § 19a w brzmieniu:

„§ 19a. 1. Uczniowie klas I—III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas I—III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych i klas IV—VI ogólnokształcącej szkoły baletowej biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.

3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla klas I—III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas I—III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych i klas IV—VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, podstawie programowej dla zawodów artystycznych lub wykraczać poza te treści.

4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:

1) wybranie tematu projektu;

2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;

3) wykonanie zaplanowanych działań;

4) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.

5. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor szkoły określonej w ust. 1, w porozumieniu z radą pedagogiczną.

6. Kryteria oceniania zachowania ucznia szkoły wymienionej w ust. 1 zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.

7. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.

8. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia odpowiednio klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych i klasy VI ogólnokształcącej szkoły baletowej.

9. W przypadku jeżeli uczeń brał udział w realizacji więcej niż jednego projektu edukacyjnego, uczeń wskazuje temat projektu edukacyjnego, który wraz z informacją o udziale ucznia w realizacji wskazanego projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia, o którym mowa w ust. 8.

10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor szkoły, o której mowa w ust. 1, może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, na świadectwie ukończenia, o którym mowa w ust. 8, w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

12. Projekt edukacyjny może być realizowany przez uczniów innego typu szkoły artystycznej niż wymienione w ust. 1, na zasadach określonych w statucie szkoły.”;

13) w § 28 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) wykonaniu recitalu dyplomowego z udziałem publiczności — dla uczniów wydziału instrumentalnego i wokalnego; dopuszcza się możliwość podziału recitalu na dwie części, wykonywane w różnych terminach,”;

14) w § 45:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W klasie III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasie III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych i w klasie VI ogólnokształcącej szkoły baletowej jest przeprowadzany egzamin obejmujący wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, zwany dalej „egzaminem gimnazjalnym”.”,

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i obejmuje:

1) w części pierwszej — humanistycznej — wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie;

2) w części drugiej — matematyczno-przyrodniczej — wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki i przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii;

3) w części trzeciej — wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego.”;

15) po § 45 dodaje się § 45a w brzmieniu:

„§ 45a. Dyrektor szkoły, w której po raz pierwszy ma być przeprowadzony odpowiednio sprawdzian lub egzamin gimnazjalny, jest obowiązany nie później niż do dnia 1 września roku szkolnego, w którym ma być przeprowadzony sprawdzian lub egzamin gimnazjalny, zgłosić szkołę do okręgowej komisji egzaminacyjnej, zwanej dalej „komisją okręgową”.”;

16) § 46 otrzymuje brzmienie:

„§ 46. Informator, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 1b ustawy, jest ogłaszany nie później niż do dnia 1 września roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany sprawdzian lub egzamin gimnazjalny.”;

17) w § 48:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Uczniowie przystępują do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego i włoskiego.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń będzie zdawał trzecią część egzaminu gimnazjalnego.”,

c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. W deklaracji, o której mowa w ust. 3 i 4, podaje się również informację o zamiarze przystąpienia ucznia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym — w przypadku ucznia, o którym mowa w § 53 ust. 2e.”,

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Informację o języku obcym nowożytnym, z którego uczeń przystąpi do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego, oraz informację o zamiarze przystąpienia ucznia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym dołącza się do listy, o której mowa w § 52 ust. 1 pkt 1.”;

18) w § 52:

a) w ust. 1:

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) przygotowuje listę uczniów przystępujących do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego; lista zawiera: imię (imiona) i nazwisko ucznia, numer PESEL, miejsce urodzenia, datę urodzenia, płeć, informację o dysleksji, specyficznych trudnościach w uczeniu się, rodzaj zestawu zadań, symbol oddziału, numer ucznia w dzienniku lekcyjnym; listę uczniów przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przesyła w formie elektronicznej dyrektorowi komisji okręgowej, w terminie ustalonym przez dyrektora komisji okręgowej, nie później jednak niż do dnia 30 listopada roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian lub egzamin gimnazjalny;”,

— pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) sporządza wykaz uczniów, którzy nie przystąpili do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, lub części egzaminu gimnazjalnego albo przerwali sprawdzian lub egzamin gimnazjalny, lub część egzaminu gimnazjalnego, oraz niezwłocznie po zakończeniu sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego przekazuje ten wykaz dyrektorowi komisji okręgowej; wykaz zawiera: imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL uczniów;”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku stwierdzenia, że przesyłki, o których mowa w ust. 2, zostały naruszone lub nie zawierają wszystkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek szkolnego zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej. Dyrektor komisji okręgowej informuje przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub upoważnionego przez niego członka szkolnego zespołu egzaminacyjnego o dalszym postępowaniu.”;

19) w § 53:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Każda część egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzana innego dnia.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a—2e w brzmieniu:

„2a. Część pierwsza egzaminu gimnazjalnego i część druga egzaminu gimnazjalnego trwają po 150 minut.

2b. Część trzecia egzaminu gimnazjalnego jest zdawana na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym. Część trzecia egzaminu gimnazjalnego na poziomie podstawowym i część trzecia egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym trwają po 60 minut.

2c. Część trzecia egzaminu gimnazjalnego na poziomie podstawowym jest obowiązkowa dla wszystkich uczniów. Zadania egzaminacyjne obejmują zakres wymagań, o których mowa w § 45 ust. 2, dla poziomu III.0.

2d. Uczniowie, którzy w klasach I—III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, w klasach I—III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych i w klasach IV—VI ogólnokształcącej szkoły baletowej kontynuowali naukę języka obcego nowożytnego na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego, są obowiązani przystąpić dodatkowo do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym. Zadania egzaminacyjne obejmują zakres wymagań, o których mowa w § 45 ust. 2, dla poziomu III. 1.

2e. Do trzeciej części egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym mogą również przystąpić uczniowie, którzy nie spełniają warunku określonego w ust. 2d.”;

20) w § 55:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku stwierdzenia, że pakiety wymienione w ust. 1 zostały naruszone, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego zawiesza sprawdzian lub daną część egzaminu gimnazjalnego i powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej. Dyrektor komisji okręgowej informuje przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego o dalszym postępowaniu.”,

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Na zestawie zadań i karcie odpowiedzi, przed rozpoczęciem sprawdzianu lub danej części egzaminu gimnazjalnego, zamieszcza się kod ucznia nadany przez komisję okręgową oraz numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL — serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Uczniowie nie podpisują zestawów zadań i kart odpowiedzi.”;

21) w § 58:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku:

1) stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia lub

2) wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego, lub

3) zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu sprawdzianu albo odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom

— przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa sprawdzian albo odpowiednią część egzaminu gimnazjalnego tego ucznia i unieważnia jego sprawdzian albo odpowiednią część egzaminu gimnazjalnego. Informację o przerwaniu i unieważnieniu sprawdzianu albo odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego ucznia zamieszcza się w protokole, o którym mowa w § 63 ust. 1.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Jeżeli w trakcie ponownego sprawdzianu albo odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego:

1) stwierdzono niesamodzielne rozwiązywanie zadań przez ucznia lub

2) uczeń wnosi urządzenie telekomunikacyjne lub korzysta z niego w sali egzaminacyjnej, lub

3) uczeń zakłóca prawidłowy przebieg sprawdzianu albo odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom

— przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa sprawdzian albo odpowiednią część egzaminu gimnazjalnego tego ucznia i unieważnia jego sprawdzian albo odpowiednią część egzaminu gimnazjalnego. Informację o przerwaniu i unieważnieniu sprawdzianu lub odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego ucznia zamieszcza się w protokole, o którym mowa w § 63 ust. 1.”;

22) w § 59:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Uczeń może uzyskać na sprawdzianie maksymalnie 40 punktów.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Wynik sprawdzianu ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów.”,

c) po ust. 5 dodaje się ust. 5a i 5b w brzmieniu:

„5a. Wyniki egzaminu gimnazjalnego są wyrażane w skali procentowej i skali centylowej dla zadań z zakresu:

1) języka polskiego;

2) historii i wiedzy o społeczeństwie;

3) matematyki;

4) przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii;

5) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym;

6) języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym — w przypadku gdy uczeń przystąpił do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym.

5b. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w skali procentowej ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w skali centylowej ustala Komisja Centralna na podstawie wyników ustalonych przez komisje okręgowe.”;

23) w § 63 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Sprawdzone i ocenione prace uczniów, w tym karty odpowiedzi, które stanowią dokumentację sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego, przechowuje komisja okręgowa przez okres 6 miesięcy.”;

24) po § 64 dodaje się § 64a w brzmieniu:

„§ 64a. Dyrektor szkoły, w której po raz pierwszy ma być przeprowadzony egzamin maturalny, jest obowiązany nie później niż do dnia 1 września roku szkolnego, w którym ma być przeprowadzony egzamin maturalny, zgłosić szkołę do komisji okręgowej.”;

25) § 66 otrzymuje brzmienie:

„§ 66. 1. Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego można zdawać z następujących języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego.

2. Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego jest zdawany w części ustnej i w części pisemnej z tego samego języka.

3. Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego może być zdawany w części ustnej albo w części pisemnej, albo w obu tych częściach.”;

26) w § 68:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Egzamin maturalny w części pisemnej z przedmiotów obowiązkowych jest zdawany na poziomie podstawowym.

2. Dla egzaminu maturalnego w części ustnej z przedmiotów obowiązkowych nie określa się poziomu egzaminu.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Dla egzaminu maturalnego w części ustnej z przedmiotów dodatkowych nie określa się poziomu egzaminu.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych, którzy wybrali jako przedmiot dodatkowy język obcy nowożytny będący drugim językiem nauczania, mogą przystąpić do egzaminu z tego języka w części ustnej albo w obu tych częściach na jednym poziomie, określonym w standardach wymagań, o których mowa w § 64 ust. 1, zwanym dalej „poziomem dwujęzycznym”.”,

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. W przypadku gdy absolwent wybrał na egzaminie maturalnym w części pisemnej, jako przedmiot dodatkowy, ten sam język obcy nowożytny, który zdawał jako przedmiot obowiązkowy, zdaje ten egzamin na poziomie rozszerzonym tylko w części pisemnej.”;

27) w § 71 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4. Zwolnienie laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej z egzaminu maturalnego z:

1) przedmiotów obowiązkowych zdawanych w części ustnej — jest równoznaczne z uzyskaniem z tych przedmiotów w części ustnej egzaminu maturalnego najwyższego wyniku;

2) przedmiotów obowiązkowych zdawanych w części pisemnej — jest równoznaczne z uzyskaniem z tych przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego najwyższego wyniku na poziomie podstawowym;

3) języka obcego nowożytnego, jako przedmiotu dodatkowego, zdawanego w części ustnej — jest równoznaczne z uzyskaniem z tego języka w części ustnej egzaminu maturalnego najwyższego wyniku;

4) przedmiotów dodatkowych zdawanych w części pisemnej — jest równoznaczne z uzyskaniem z tych przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego najwyższego wyniku na poziomie rozszerzonym;

5) języka obcego nowożytnego będącego drugim językiem nauczania w szkołach lub oddziałach dwujęzycznych, jako przedmiotu dodatkowego, zdawanego przez absolwentów tych szkół lub oddziałów w części ustnej i w części pisemnej — jest równoznaczne z uzyskaniem z tego języka w części ustnej i w części pisemnej egzaminu maturalnego najwyższego wyniku na poziomie dwujęzycznym.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, na świadectwie dojrzałości zamiast wyniku egzaminu maturalnego z danego przedmiotu wpisuje się odpowiednio „zwolniony” albo „zwolniona” oraz zamieszcza się adnotację o posiadanym tytule laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej i uzyskaniu z egzaminu maturalnego z:

1) przedmiotów obowiązkowych zdawanych w części ustnej — 100% punktów w tej części;

2) przedmiotów obowiązkowych zdawanych w części pisemnej — 100% punktów w tej części na poziomie podstawowym;

3) języka obcego nowożytnego, jako przedmiotu dodatkowego, zdawanego w części ustnej — 100% punktów w tej części;

4) przedmiotów dodatkowych zdawanych w części pisemnej — 100% punktów w tej części na poziomie rozszerzonym;

5) języka obcego nowożytnego będącego drugim językiem nauczania w szkołach lub oddziałach dwujęzycznych, jako przedmiotu dodatkowego, zdawanego przez absolwentów tych szkół lub oddziałów w części ustnej i w części pisemnej — 100% punktów w części ustnej i w części pisemnej na poziomie dwujęzycznym.”;

28) § 73 otrzymuje brzmienie:

„§ 73. Informator, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 1b ustawy, jest ogłaszany nie później niż do dnia 1 września roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin maturalny.”;

29) w § 74:

a) w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) poziomu egzaminu maturalnego w części ustnej z języka obcego nowożytnego zdawanego jako przedmiot dodatkowy — w przypadku absolwentów, o których mowa w § 68 ust. 4, oraz poziomu egzaminu maturalnego w części pisemnej z przedmiotów zdawanych jako dodatkowe;”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku likwidacji lub przekształcenia szkoły absolwent, który ukończył szkołę we wcześniejszych latach, składa deklarację dyrektorowi komisji okręgowej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania, nie później niż do dnia 31 grudnia roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego. Do deklaracji absolwent dołącza świadectwo szkolne ukończenia klasy programowo najwyższej lub dyplom ukończenia szkoły.”,

c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:

„4a. Osoba, która uzyskała świadectwo szkolne ukończenia klasy programowo najwyższej lub dyplom ukończenia ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, liceum plastycznego oraz ogólnokształcącej szkoły baletowej na podstawie egzaminów eksternistycznych, składa deklarację dyrektorowi komisji okręgowej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania, nie później niż do dnia 31 grudnia roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego. Do deklaracji dołącza się świadectwo ukończenia szkoły.

4b. Osoba dopuszczona do egzaminów eksternistycznych przeprowadzanych przez komisję okręgową, która zamierza w danym roku szkolnym przystąpić do wszystkich egzaminów wymaganych do uzyskania świadectwa ukończenia klasy programowo najwyższej lub dyplom ukończenia ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, liceum plastycznego i ogólnokształcącej szkoły baletowej oraz do egzaminu maturalnego, składa deklarację dyrektorowi komisji okręgowej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania, nie później niż do dnia 31 grudnia roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego. Świadectwo ukończenia szkoły osoba ta przedkłada dyrektorowi szkoły, w której będzie zdawać egzamin maturalny, niezwłocznie po otrzymaniu tego świadectwa.”;

30) w § 75 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na 2 miesiące przed terminem egzaminu maturalnego, powołuje zastępcę przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego spośród nauczycieli zatrudnionych w danej szkole oraz pozostałych członków zespołu egzaminacyjnego.”;

31) w § 76 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku stwierdzenia, że przesyłki, o których mowa w ust. 2, zostały naruszone lub nie zawierają wszystkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu maturalnego, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej. Dyrektor komisji okręgowej informuje przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego lub upoważnionego przez niego członka zespołu egzaminacyjnego o dalszym postępowaniu.”;

32) w § 77 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W uzasadnionych przypadkach dyrektor komisji okręgowej może powierzyć zespołowi egzaminacyjnemu powołanemu w danej szkole przeprowadzenie części ustnej lub nadzorowanie przebiegu części pisemnej egzaminu maturalnego także dla absolwentów innej szkoły lub szkół oraz dla osób, które uzyskały świadectwo ukończenia ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, liceum plastycznego i ogólnokształcącej szkoły baletowej oraz świadectwo szkolne ukończenia klasy programowo najwyższej na podstawie egzaminów eksternistycznych, informując o tym dyrektorów zainteresowanych szkół na co najmniej 2 miesiące przed terminem egzaminu maturalnego.”;

33) w § 78 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Osoby, o których mowa w § 74 ust. 4a, 4b i 6, które złożyły deklarację dyrektorowi komisji okręgowej, do części ustnej egzaminu maturalnego przystępują w szkole wskazanej przez dyrektora komisji okręgowej.”;

34) w § 82 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego będącego drugim językiem nauczania w szkołach lub oddziałach dwujęzycznych, jako przedmiotu dodatkowego, zdawanego na poziomie dwujęzycznym, opracowuje się zestawy zadań egzaminacyjnych na poziomie dwujęzycznym.”;

35) w § 83 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. W czasie trwania części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka obcego nowożytnego w sali może przebywać tylko jeden zdający.

3. W czasie trwania części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego będącego drugim językiem nauczania w szkołach lub oddziałach dwujęzycznych, zdawanego jako przedmiot dodatkowy na poziomie dwujęzycznym, w sali może przebywać jeden zdający i jeden przygotowujący się do egzaminu.”;

36) w § 84:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Zdający składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego bibliografię wykorzystywaną do opracowania tematu nie później niż na 4 tygodnie przed terminem rozpoczęcia części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie przekazuje bibliografię właściwemu zespołowi przedmiotowemu.”,

b) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Złożenie bibliografii w terminie określonym w ust. 5 jest warunkiem przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego.”;

37) § 85 i 86 otrzymują brzmienie:

„§ 85. 1. Egzamin maturalny w części ustnej z języka obcego nowożytnego, jako przedmiotu obowiązkowego i jako przedmiotu dodatkowego, trwa około 15 minut. Zdający losuje zestaw zadań egzaminacyjnych.

2. Zestaw zadań egzaminacyjnych składa się z trzech zadań sprawdzających umiejętności tworzenia wypowiedzi ustnej, językowego zachowania się adekwatnego do sytuacji komunikacyjnej oraz przetwarzania tekstu i materiału ikonograficznego.

3. Zdający podczas egzaminu nie może korzystać z żadnych słowników.

§ 86. 1. Egzamin maturalny w części ustnej z języka obcego nowożytnego, będącego drugim językiem nauczania w szkołach lub oddziałach dwujęzycznych, zdawanego jako przedmiot dodatkowy na poziomie dwujęzycznym, trwa około 15 minut i polega na prezentacji przeczytanego tekstu oraz rozmowie zdającego z egzaminującym na tematy związane z zaprezentowanym tekstem.

2. Zdający losuje tekst i na zapoznanie się z jego treścią ma około 15 minut, których nie wlicza się do czasu trwania egzaminu.

3. Zdający podczas przygotowywania się do egzaminu i w czasie jego trwania nie może korzystać z żadnych słowników.”;

38) w § 87:

a) uchyla się ust. 3,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotów dodatkowych nie mają wpływu na zdanie części ustnej egzaminu maturalnego. Wyniki te odnotowuje się na świadectwie dojrzałości, a w przypadku języka obcego nowożytnego będącego drugim językiem nauczania w szkołach lub oddziałach dwujęzycznych zdawanego na poziomie dwujęzycznym wraz ze wskazaniem poziomu egzaminu.”;

39) w § 89 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Listę zdających, zawierającą: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia zdającego oraz uzyskane przez niego wyniki części ustnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przesyła komisji okręgowej w terminie 2 dni po zakończeniu tej części egzaminu.”;

40) § 91 otrzymuje brzmienie:

„§ 91. 1. Do części pisemnej egzaminu maturalnego zdający przystępuje w szkole, którą ukończył, z zastrzeżeniem § 77 ust. 1 i 2.

2. Osoby, o których mowa w § 74 ust. 4a, 4b i 6, które złożyły deklarację dyrektorowi komisji okręgowej, do części pisemnej egzaminu maturalnego przystępują w szkole wskazanej przez dyrektora komisji okręgowej.”;

41) w § 93:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku stwierdzenia, że pakiety wymienione w ust. 1 zostały naruszone, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zawiesza część pisemną egzaminu maturalnego i powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej. Dyrektor komisji okręgowej informuje przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego o dalszym postępowaniu.”,

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Na każdym arkuszu egzaminacyjnym, w tym karcie odpowiedzi, zamieszcza się kod zdającego nadany przez komisję okręgową oraz numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL — serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Zdający nie podpisują arkuszy egzaminacyjnych, w tym kart odpowiedzi.”;

42) w § 94 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do sali egzaminacyjnej, w której jest przeprowadzana część pisemna egzaminu maturalnego, nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej sali. Do sali egzaminacyjnej, w której jest przeprowadzana część pisemna egzaminu maturalnego, nie można również wnosić materiałów i przyborów pomocniczych niewymienionych w informacji dyrektora Komisji Centralnej, o której mowa w § 106, ani korzystać z nich w tej sali.”;

43) w § 96a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Egzamin na poziomie podstawowym trwa 170 minut i polega na sprawdzeniu umiejętności rozumienia czytanego tekstu nieliterackiego oraz napisaniu tekstu własnego związanego z tekstem literackim zawartym w arkuszu egzaminacyjnym.”;

44) w § 98:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Egzamin maturalny w części pisemnej z języka obcego nowożytnego, będącego drugim językiem nauczania w szkołach lub oddziałach dwujęzycznych, zdawanego jako przedmiot dodatkowy na poziomie dwujęzycznym, trwa 180 minut, z czego około 30 minut zajmuje praca z nagranym tekstem, i polega na sprawdzeniu umiejętności rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu czytanego i formułowania wypowiedzi pisemnej oraz znajomości struktur leksykalno-gramatycznych.”,

b) uchyla się ust. 2;

45) § 107 otrzymuje brzmienie:

„§ 107. 1. Po zakończeniu egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub po danej części egzaminu osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego zbierają od zdających wypełnione arkusze egzaminacyjne, w tym karty odpowiedzi, i sprawdzają, w obecności tych zdających, poprawność zamieszczenia kodu zdającego nadanego przez komisję okręgową i numeru PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL — serii i numeru paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Przewodniczący zespołu nadzorującego lub wskazany przez niego członek zespołu nadzorującego pakuje wypełnione arkusze egzaminacyjne, w tym karty odpowiedzi, do zwrotnych kopert i zakleja je w obecności osób wchodzących w skład zespołu nadzorującego oraz przedstawiciela zdających, a następnie przekazuje je niezwłocznie przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego.

2. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przechowuje i zabezpiecza koperty z wypełnionymi arkuszami egzaminacyjnymi, w tym kartami odpowiedzi, a po zakończeniu części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu niezwłocznie przekazuje je komisji okręgowej w sposób określony przez dyrektora tej komisji.”;

46) w § 108:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zdający zdał egzamin maturalny w części pisemnej, jeżeli z każdego przedmiotu obowiązkowego otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W przypadku egzaminu maturalnego w części pisemnej z informatyki i języka obcego nowożytnego zdawanego na poziomie rozszerzonym wyniki uzyskane w części pierwszej i części drugiej odnotowuje się łącznie.”;

47) w § 109 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Komisja okręgowa sporządza listę osób, które zdawały część pisemną egzaminu maturalnego w danej szkole, zawierającą: imię (imiona) i nazwisko zdającego, numer PESEL, miejsce urodzenia, datę urodzenia, płeć, informacje o specyficznych trudnościach w uczeniu się, kod zdającego oraz uzyskane przez niego wyniki i przekazuje ją przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego ogłasza osobom, które zdawały część pisemną egzaminu maturalnego, uzyskane przez nich wyniki.”;

48) w § 110 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku:

1) stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego lub

2) wniesienia lub korzystania przez zdającego w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów pomocniczych niewymienionych w informacji dyrektora Komisji Centralnej, o której mowa w § 106, lub

3) zakłócania przez zdającego prawidłowego przebiegu części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym

— przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa egzamin tego zdającego i unieważnia jego egzamin maturalny z danego przedmiotu odpowiednio w części ustnej lub części pisemnej. Informację o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu maturalnego z danego przedmiotu zamieszcza się w protokołach, o których mowa w § 119 ust. 1—3.”;

49) § 112 otrzymuje brzmienie:

„§ 112. Zdający zdał egzamin maturalny, jeżeli w części ustnej i części pisemnej ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych uzyskał wynik określony w § 87 ust. 2 oraz § 108 ust. 2.”;

50) w § 113 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dla absolwentów, którzy uzyskali zgodę dyrektora komisji okręgowej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w dodatkowym terminie, egzamin maturalny jest przeprowadzany:

1) zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej; informację o harmonogramie egzaminu maturalnego dyrektor Komisji Centralnej ogłasza na stronie internetowej Komisji Centralnej w pierwszym tygodniu czerwca;

2) w miejscu ustalonym przez dyrektora komisji okręgowej; informację o miejscu przeprowadzenia egzaminu maturalnego dyrektor właściwej komisji okręgowej ogłasza na stronie internetowej komisji okręgowej w pierwszym tygodniu czerwca.”;

51) w § 114 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Dla przeprowadzenia egzaminu maturalnego w szkole, w terminie, o którym mowa w ust. 1, członków zespołu egzaminacyjnego powołuje przewodniczący zespołu egzaminacyjnego. Jeżeli egzamin jest przeprowadzany w miejscu wyznaczonym przez dyrektora właściwej komisji okręgowej, przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego oraz członków tego zespołu powołuje dyrektor właściwej komisji okręgowej.”;

52) w § 116:

a) ust. 1—1b otrzymują brzmienie:

„1. Zdający ma prawo przystąpić ponownie do egzaminu maturalnego, zarówno w części ustnej, jak i części pisemnej, z jednego lub więcej przedmiotów, o których mowa w § 65 ust. 2 i 3, w celu podwyższenia wyniku egzaminu maturalnego z tych przedmiotów lub zdania egzaminu maturalnego z przedmiotów dodatkowych wybranych spośród przedmiotów, o których mowa w § 65 ust. 3. Przepisy § 74 ust. 1—6 stosuje się odpowiednio.

1a. Zdający przystępujący do egzaminu maturalnego w celu podwyższenia wyniku egzaminu w części pisemnej z przedmiotu dodatkowego zdawanego na poziomie podstawowym może zdawać egzamin z tego przedmiotu w części pisemnej na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym.

1b. Zdający przystępujący do egzaminu maturalnego w celu podwyższenia wyniku egzaminu w części pisemnej z przedmiotu dodatkowego zdawanego na poziomie rozszerzonym może zdawać egzamin z tego przedmiotu w części pisemnej na poziomie rozszerzonym.”,

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Absolwent szkoły lub oddziału dwujęzycznego przystępujący do egzaminu maturalnego w celu podwyższenia wyniku w części ustnej albo części pisemnej, albo w obu tych częściach egzaminu z języka obcego nowożytnego będącego drugim językiem nauczania zdawanego jako przedmiot dodatkowy może zdawać egzamin z tego języka odpowiednio w części ustnej albo części pisemnej, albo w obu tych częściach na poziomie dwujęzycznym, niezależnie od poziomu, na którym przystąpił uprzednio do egzaminu z tego języka jako przedmiotu dodatkowego.”,

c) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

„7a. Absolwent szkoły lub oddziału dwujęzycznego przystępujący do egzaminu maturalnego w celu podwyższenia wyniku w części ustnej albo w części pisemnej, albo w obu tych częściach egzaminu z języka obcego nowożytnego będącego drugim językiem nauczania, zdawanego jako przedmiot dodatkowy na poziomie dwujęzycznym, zdaje egzamin z tego języka na poziomie dwujęzycznym.”;

53) w § 117 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego oraz świadectwa dojrzałości i aneksy do świadectw dojrzałości dla każdego zdającego komisja okręgowa przekazuje dyrektorowi szkoły, w której zdający zdawali egzamin maturalny, lub upoważnionej przez niego osobie, w terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, po zasięgnięciu opinii dyrektorów komisji okręgowych. Termin przekazania wyników części pisemnej egzaminu maturalnego oraz świadectw dojrzałości i aneksów do świadectw dojrzałości podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Komisji Centralnej nie później niż do dnia 1 września roku szkolnego, w którym odbywa się egzamin maturalny. Dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba przekazuje świadectwa dojrzałości i aneksy do świadectw dojrzałości zdającym.”;

54) po § 124 dodaje się § 124a w brzmieniu:

„§ 124a. Dyrektor szkoły umożliwia osobom upoważnionym przez dyrektora Komisji Centralnej lub dyrektora właściwej komisji okręgowej przeprowadzenie na terenie szkoły standaryzacji propozycji pytań, zadań i testów oraz ich zestawów do przeprowadzenia sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego.”.

§ 2. 1. Przepis § 19a rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem stosuje się do uczniów klas ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych i ogólnokształcącej szkoły baletowej, w których realizuje się podstawę programową kształcenia ogólnego, określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17).

2. W roku szkolnym 2010/2011 informację, o której mowa w § 19a ust. 7 rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, wychowawca klasy przekazuje uczniom i ich rodzicom (prawnym opiekunom) w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 3. W przypadku uczniów klasy II ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy II ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych i klasy V ogólnokształcącej szkoły baletowej w roku szkolnym 2009/2010 oraz uczniów klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych i klasy VI ogólnokształcącej szkoły baletowej w roku szkolnym 2010/2011, którzy odpowiednio nie otrzymali promocji do klasy programowo wyższej lub nie ukończyli klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych i klasy VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, szkoła stwarza warunki do wyrównywania różnic programowych wynikających z realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjum, określonej w załączniku nr 4 do rozporządzenia wymienionego w § 2 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

§ 4. W roku szkolnym 2010/2011 zgłoszenie, o którym mowa w § 45a i 64a rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, dyrektor szkoły przekazuje do okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 5. Szkoły dostosują swoje statuty do zmian wynikających z niniejszego rozporządzenia do dnia 31 maja 2011 r.

§ 6. Wyniki części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym, o których mowa w § 59 ust. 5a pkt 6 rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, po raz pierwszy brane są pod uwagę, począwszy od rekrutacji uczniów do liceum plastycznego na rok szkolny 2018/2019.

§ 7. Osoby, które w latach szkolnych 2009/2010 i 2010/2011:

1) nie zdały egzaminu maturalnego z określonego przedmiotu lub przedmiotów albo przerwały egzamin maturalny,

2) zdały egzamin maturalny i chcą podwyższyć wynik egzaminu z danego przedmiotu

— mogą ponownie przystąpić do egzaminu maturalnego na warunkach i w sposób obowiązujący w latach szkolnych 2009/2010 i 2010/2011 najpóźniej do roku szkolnego 2013/2014 włącznie, z zastrzeżeniem § 8 i 9.

§ 8. Przepis § 116 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w § 1 niniejszego rozporządzenia, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się również do osób, które w roku szkolnym 2009/2010 nie zdały egzaminu maturalnego z określonego przedmiotu lub przedmiotów albo przerwały egzamin maturalny.

§ 9. Zdający, którzy w roku szkolnym 2009/2010 nie zdali egzaminu maturalnego z określonego przedmiotu lub przedmiotów albo przerwali egzamin maturalny i zamierzają ponownie przystąpić do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2010/2011, mogą złożyć deklarację ostateczną, o której mowa w § 74 rozporządzenia, o którym mowa w § 1 niniejszego rozporządzenia, w terminie 10 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) § 45 ust. 2 i 3, § 48 ust. 3, 4a i 5, § 53 ust. 2, 2a—2e, § 59 ust. 1, 5, 5a i 5b, § 66 ust. 2, § 68 ust. 1, 2, 3a, 4 i 6, § 71 ust. 4 i 5, § 74 ust. 1 pkt 6, § 82 ust. 2, § 83 ust. 2 i 3, § 85, § 86, § 87 ust. 4, § 96a ust. 2, § 98 ust. 1, § 108 ust. 2 i 5, § 112, § 116 ust. 1a, 1b, 7 i 7a rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2011 r.;

2) § 48 ust. 1 rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2013 r.;

3) § 1 pkt 38 lit. a i pkt 44 lit. b niniejszego rozporządzenia, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2011 r.


1)  Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej — kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991.