ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie likwidacji Archiwum Państwowego Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku oraz zmiany nazwy i zakresu działania Archiwum Państwowego m.st. Warszawy

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698 i Nr 171, poz. 1016) zarządza się, co następuje:

§ 1. Likwiduje się Archiwum Państwowe Dokumentacji Osobowej i Płacowej z siedzibą w Milanówku, utworzone rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie utworzenia Archiwum Państwowego Dokumentacji Osobowej i Płacowej (Dz. U. Nr 142, poz. 1503).

§ 2. Archiwum Państwowe m.st. Warszawy otrzymuje nazwę „Archiwum Państwowe w Warszawie”.

§ 3. Archiwum Państwowe w Warszawie, zwane dalej „Archiwum”, przejmuje dotychczasowe zadania Archiwum Państwowego Dokumentacji Osobowej i Płacowej, w tym zadania wynikające z art. 51u ust. 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, oraz prawa i zobowiązania tego archiwum.

§ 4. 1. Archiwum w zakresie realizacji zadań wynikających z art. 51u ust. 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach obejmuje zasięgiem działania obszar całego państwa.

2. W celu realizacji zadań o których mowa w ust. 1, w Archiwum tworzy się oddział z siedzibą w Milanówku.

§ 5. Organizację oraz szczegółowy zakres działania Archiwum określi statut, nadany przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

§ 6. Archiwum przejmie:

1)  zgromadzone przez Archiwum Państwowe Dokumentacji Osobowej i Płacowej materiały archiwalne, zgodnie z ewidencją zasobu archiwalnego sporządzoną na dzień ustania działalności tego archiwum;

2)  zgromadzone przez Archiwum Państwowe Dokumentacji Osobowej i Płacowej zbiory dokumentacji osobowej i płacowej o czasowym okresie przechowywania, zgodnie z ewidencją tej dokumentacji sporządzoną na dzień ustania działalności tego archiwum;

3)  składniki majątku ruchomego Archiwum Państwowego Dokumentacji Osobowej i Płacowej, zgodnie ze stanem ewidencji księgowej na dzień ustania działalności tego archiwum;

4)  środki finansowe Archiwum Państwowego Dokumentacji Osobowej i Płacowej stanowiące sumy na zlecenie, według stanu wynikającego z inwentaryzacji sporządzonej na dzień ustania działalności tego archiwum.

§ 7. 1. Pracownicy Archiwum Państwowego Dokumentacji Osobowej i Płacowej stają się pracownikami Archiwum.

2. Do pracowników, o których mowa w ust. 1, stosuje się art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm. 2) ).

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 4 miesięcy od dnia ogłoszenia.


1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej — kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 248, poz. 1482).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 iNr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489,Nr 107, poz. 1127 iNr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84,Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354,Nr 128, poz. 1405 iNr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 iNr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 iNr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1704, z 2010 r. Nr 105, poz. 655, Nr 135, poz. 912, Nr 182, poz. 1228, Nr 224, poz. 1459, Nr 249, poz. 1655 i Nr 254, poz. 1700, z 2011 r. Nr 36, poz. 181, Nr 63, poz. 322, Nr 80, poz. 432, Nr 144, poz. 855, Nr 149, poz. 887 iNr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 908 i 1110 oraz z 2013 r. poz. 2.