ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 14 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

Na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. Nr 65, poz. 400) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:

„§ 7a.W przypadku wprowadzenia w szkolnym planie nauczania zestawienia zajęć edukacyjnych w blok przedmiotowy odrębnie ocenia się poszczególne zajęcia edukacyjne wchodzące w skład tego bloku.”;

2) w § 62 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wyniki sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego dla każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadkach, o których mowa w § 58 i 60 ust. 1, do dnia 31 sierpnia danego roku, z uwzględnieniem § 126a.”;

3) w § 65 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Egzamin maturalny obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe:

1) w części ustnej:

a) język polski,

b) język obcy nowożytny;

2) w części pisemnej:

a) język polski,

b) język obcy nowożytny,

c) matematyka.

3. Absolwent ma prawo przystąpić w danym roku do egzaminu maturalnego z jednego, dwóch lub trzech przedmiotów dodatkowych:

1) w części ustnej — z języka obcego nowożytnego;

2) w części pisemnej z:

a) biologii,

b) chemii,

c) filozofii,

d) fizyki i astronomii,

e) geografii,

f) historii,

g) historii muzyki,

h) historii sztuki,

i) informatyki,

j) języka łacińskiego i kultury antycznej,

k) języka obcego nowożytnego,

l) języka polskiego,

m) matematyki,

n) wiedzy o społeczeństwie,

o) wiedzy o tańcu.”;

4) w § 66 uchyla się ust. 3;

5) w § 68:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych jest zdawany na poziomie podstawowym, z wyjątkiem przedmiotów, o których mowa w ust. 2 i 4.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych może być zdawany na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym, z wyjątkiem przedmiotów, o których mowa w ust. 4—6.”,

c) dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

„5. Egzamin maturalny w części pisemnej z przedmiotów: język polski i matematyka, jako przedmiotów dodatkowych, jest zdawany na poziomie rozszerzonym.

6. W przypadku gdy absolwent wybrał na egzaminie maturalnym, jako przedmiot dodatkowy, ten sam język obcy nowożytny, który zdawał jako przedmiot obowiązkowy, zdaje ten język na poziomie rozszerzonym.”;

6) § 69 otrzymuje brzmienie:

„§ 69. 1. Absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych na egzaminie maturalnym z matematyki, nauczanej w języku obcym będącym drugim językiem nauczania, zdawanej jako przedmiot obowiązkowy rozwiązują w języku polskim zadania egzaminacyjne przygotowane dla zdających egzamin maturalny w języku polskim oraz mogą rozwiązać w języku obcym będącym drugim językiem nauczania dodatkowe zadania egzaminacyjne przygotowane w tym języku.

2. Absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych na egzaminie maturalnym z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka i astronomia, z części geografii odnoszącej się do geografii ogólnej i z części historii odnoszącej się do historii powszechnej, nauczanych w języku obcym będącym drugim językiem nauczania, zdawanych jako przedmioty dodatkowe rozwiązują w języku polskim zadania egzaminacyjne przygotowane dla zdających egzamin maturalny w języku polskim oraz mogą rozwiązać w języku obcym będącym drugim językiem nauczania dodatkowe zadania egzaminacyjne przygotowane w tym języku.

3. Dla egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, zarówno na poziomie podstawowym, jak i poziomie rozszerzonym, przygotowuje się takie same dodatkowe zadania egzaminacyjne, o których mowa w ust. 1 i 2.

4. Zamiar przystąpienia do rozwiązywania dodatkowych zadań egzaminacyjnych, o których mowa w ust. 1 i 2, absolwent zgłasza w deklaracji, o której mowa w § 74 ust. 1.”;

7) w § 71:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej z przedmiotu nauczanego w języku obcym będącym drugim językiem nauczania, zwolnienie z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu nie obejmuje dodatkowych zadań egzaminacyjnych zdawanych w drugim języku nauczania, o których mowa w § 69 ust. 1 i 2.”,

b) w ust. 4:

— pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) języka obcego nowożytnego, jako przedmiotu obowiązkowego, zdawanego w części ustnej — jest równoznaczne z uzyskaniem z tego języka w części ustnej egzaminu maturalnego najwyższego wyniku odpowiednio na poziomie podstawowym albo poziomie szkół dwujęzycznych;”.

— po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) języka obcego nowożytnego, jako przedmiotu dodatkowego, zdawanego w części ustnej — jest równoznaczne z uzyskaniem z tego języka w części ustnej egzaminu maturalnego najwyższego wyniku na poziomie rozszerzonym;”,

— pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) przedmiotów obowiązkowych zdawanych w części pisemnej — jest równoznaczne z uzyskaniem z tych przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego najwyższego wyniku odpowiednio na poziomie podstawowym albo poziomie szkół dwujęzycznych;”,

— dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) przedmiotów dodatkowych zdawanych w części pisemnej — jest równoznaczne z uzyskaniem z tych przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego najwyższego wyniku na poziomie rozszerzonym.”,

c) w ust. 5:

— pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) języka obcego nowożytnego, jako przedmiotu obowiązkowego, zdawanego w części ustnej — 100 % punktów w tej części odpowiednio na poziomie podstawowym albo poziomie szkół dwujęzycznych;”,

— po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) języka obcego nowożytnego, jako przedmiotu dodatkowego, zdawanego w części ustnej — 100 % punktów w tej części na poziomie rozszerzonym;”,

— pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) przedmiotów obowiązkowych zdawanych w części pisemnej — 100 % punktów w tej części odpowiednio na poziomie podstawowym albo poziomie szkół dwujęzycznych;”,

— dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) przedmiotów dodatkowych zdawanych w części pisemnej — 100 % punktów w tej części na poziomie rozszerzonym.”;

8) w § 74 w ust. 1:

a) uchyla się pkt 2,

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) przystąpienia do rozwiązywania dodatkowych zadań egzaminacyjnych—w przypadku absolwentów, o których mowa w § 69;”,

c) dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) poziomu egzaminu maturalnego w części ustnej z języka obcego nowożytnego zdawanego jako przedmiot dodatkowy oraz w części pisemnej z przedmiotów zdawanych jako dodatkowe.”;

9) w § 82 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Jeżeli do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na danym poziomie w szkole przystępuje:

1) nie więcej niż 45 osób — liczba zestawów zadań egzaminacyjnych jest większa o 5 od liczby osób przystępujących do egzaminu;

2) więcej niż 45 osób — liczba zestawów zadań egzaminacyjnych wynosi 50.”;

10) w § 85:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Egzamin maturalny w części ustnej z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego jest zdawany na poziomie podstawowym, a jako przedmiotu dodatkowego — może być zdawany na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym.

2. Egzamin na poziomie podstawowym trwa około 10 minut. Zdający losuje zestaw zadań egzaminacyjnych i na zapoznanie się z jego treścią ma około 5 minut, których nie wlicza się do czasu trwania egzaminu.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Egzamin na poziomie rozszerzonym trwa około 15 minut. Zdający losuje zestaw zadań egzaminacyjnych i na zapoznanie się z jego treścią ma około 15 minut, których nie wlicza się do czasu trwania egzaminu.”;

11) w § 87 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotów dodatkowych nie mają wpływu na zdanie części ustnej egzaminu maturalnego. Wyniki te odnotowuje się na świadectwie dojrzałości wraz ze wskazaniem poziomu egzaminu.”;

12) uchyla się § 96;

13) po § 96 dodaje się § 96a w brzmieniu:

„§ 96a. 1. Egzamin maturalny w części pisemnej z języka polskiego jako przedmiotu obowiązkowego jest zdawany na poziomie podstawowym, a jako przedmiotu dodatkowego — na poziomie rozszerzonym.

2. Egzamin na poziomie podstawowym trwa 170 minut i polega na sprawdzeniu umiejętności rozumienia czytanego tekstu nieliterackiego oraz napisaniu tekstu własnego związanego z tekstem literackim zawartym w arkuszu egzaminacyjnym. Teksty literackie egzaminu są wskazane w informatorze, o którym mowa w § 73.

3. Egzamin na poziomie rozszerzonym trwa 180 minut i polega na sprawdzeniu umiejętności pisania tekstu własnego związanego z tekstem literackim zawartym w arkuszu egzaminacyjnym.

4. W czasie trwania egzaminu zdający może korzystać ze słownika ortograficznego i słownika poprawnej polszczyzny.”;

14) w § 97 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Egzamin maturalny w części pisemnej z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego jest zdawany na poziomie podstawowym, a jako przedmiotu dodatkowego — może być zdawany na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym.”;

15) w § 99 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Egzamin maturalny w części pisemnej z matematyki jako przedmiotu obowiązkowego jest zdawany na poziomie podstawowym, a jako przedmiotu dodatkowego — na poziomie rozszerzonym.

2. Egzamin na poziomie podstawowym trwa 170 minut i polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych sprawdzających rozumienie pojęć i umiejętność ich zastosowania w życiu codziennym oraz zadań o charakterze problemowym. Zadania egzaminacyjne obejmują zakres wymagań, o których mowa w § 64 ust. 1, dla poziomu podstawowego.”;

16) w § 100 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Egzamin maturalny w części pisemnej z biologii, chemii oraz fizyki i astronomii może być zdawany na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym.”;

17) w § 101 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Egzamin maturalny w części pisemnej z geografii może być zdawany na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym.”;

18) w § 102 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Egzamin maturalny w części pisemnej z filozofii, historii, historii muzyki, historii sztuki, wiedzy o społeczeństwie i wiedzy o tańcu może być zdawany na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym.”;

19) § 103 otrzymuje brzmienie:

„§ 103. 1. W szkołach lub oddziałach dwujęzycznych egzamin maturalny w części pisemnej z matematyki, nauczanej w języku obcym będącym drugim językiem nauczania, jako przedmiotu obowiązkowego jest zdawany na poziomie podstawowym, a jako przedmiotu dodatkowego — na poziomie rozszerzonym.

2. W szkołach lub oddziałach dwujęzycznych egzamin maturalny w części pisemnej z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka i astronomia, z części geografii odnoszącej się do geografii ogólnej i z części historii odnoszącej się do historii powszechnej, nauczanych w języku obcym będącym drugim językiem nauczania, jako przedmiotów dodatkowych może być zdawany na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym.

3. Egzamin na poziomie podstawowym i egzamin na poziomie rozszerzonym jest zdawany w języku polskim, zgodnie z opisem egzaminu z danego przedmiotu zawartym w § 99—102, a dodatkowe zadania egzaminacyjne przygotowane w języku obcym będącym drugim językiem nauczania rozwiązuje się w tym języku, zgodnie z § 69 ust. 1 i 2.

4. Dodatkowe zadania egzaminacyjne, o których mowa w § 69 ust. 1 i 2, dotyczą treści z zakresu danego przedmiotu realizowanych w drugim języku nauczania. Na rozwiązanie dodatkowych zadań egzaminacyjnych zdający ma 80 minut.”;

20) uchyla się § 104;

21) po § 104 dodaje się § 104a w brzmieniu:

„§ 104a. 1. Egzamin maturalny w części pisemnej z języka łacińskiego i kultury antycznej może być zdawany na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym.

2. Egzamin na poziomie podstawowym trwa 120 minut i polega na rozwiązaniu testu leksykalno-gramatycznego, testu sprawdzającego rozumienie czytanego oryginalnego tekstu łacińskiego oraz testu sprawdzającego znajomość kultury antycznej.

3. Egzamin na poziomie rozszerzonym trwa 180 minut i polega na rozwiązaniu testu leksykalno-gramatycznego, sporządzeniu przekładu oryginalnego tekstu łacińskiego na język polski oraz napisaniu w języku polskim tekstu własnego z wykorzystaniem dołączonych do tematu tekstów kultury.

4. W czasie trwania egzaminu zdający może korzystać ze słownika łacińsko-polskiego oraz atlasu historycznego.”;

22) uchyla się § 105;

23) po § 105 dodaje się § 105a w brzmieniu:

„§ 105a. 1. Egzamin maturalny w części pisemnej z informatyki może być zdawany na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym.

2. Egzamin na poziomie podstawowym trwa 195 minut i składa się z dwóch części:

1) część pierwsza trwa 75 minut i polega na rozwiązaniu zestawu zadań egzaminacyjnych bez korzystania z komputera;

2) część druga trwa 120 minut i polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych przy użyciu komputera. Zadania egzaminacyjne obejmują zakres wymagań, o których mowa w § 64 ust. 1, dla poziomu podstawowego.

3. Egzamin na poziomie rozszerzonym trwa 240 minut i składa się z dwóch części:

1) część pierwsza trwa 90 minut i polega na rozwiązaniu zestawu zadań egzaminacyjnych bez korzystania z komputera;

2) część druga trwa 150 minut i polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych przy użyciu komputera. Zadania egzaminacyjne obejmują zakres wymagań, o których mowa w § 64 ust. 1, dla poziomu rozszerzonego.

4. W czasie trwania części drugiej egzaminu zdający pracuje przy wydzielonym stanowisku komputerowym i może korzystać z programów oraz danych zapisanych na dysku twardym i na dyskach CD-ROM, stanowiących wyposażenie stanowiska. Niedozwolony jest dostęp do sieci oraz zasobów Internetu.

5. System informatyczny wykorzystywany na egzaminie jest przygotowany w sposób uniemożliwiający połączenie z informatyczną siecią lokalną oraz sieciami teleinformatycznymi.

6. W sali egzaminacyjnej jest dostępna podstawowa dokumentacja oprogramowania.”;

24) w § 107 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Po zakończeniu egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub po danej części egzaminu osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego zbierają od zdających wypełnione arkusze egzaminacyjne, w tym karty odpowiedzi. Przewodniczący zespołu nadzorującego lub wskazany przez niego członek zespołu nadzorującego pakuje wypełnione arkusze egzaminacyjne, w tym karty odpowiedzi, do zwrotnych kopert i zakleja je w obecności osób wchodzących w skład zespołu nadzorującego oraz przedstawiciela zdających, a następnie przekazuje je niezwłocznie przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego.”;

25) w § 108:

a) ust. 2—5 otrzymują brzmienie:

„2. Zdający zdał egzamin maturalny w części pisemnej, jeżeli z każdego przedmiotu obowiązkowego otrzymał co najmniej 30 % punktów możliwych do uzyskania na zdawanym poziomie.

3. Wyniki uzyskane w części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego odnotowuje się na świadectwie dojrzałości wraz ze wskazaniem poziomu egzaminu.

4. Wyniki uzyskane w części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotów dodatkowych nie mają wpływu na zdanie części pisemnej egzaminu maturalnego. Wyniki te odnotowuje się na świadectwie dojrzałości wraz ze wskazaniem poziomu egzaminu.

5. W przypadku egzaminu maturalnego w części pisemnej z informatyki, języka obcego nowożytnego zdawanego na poziomie rozszerzonym, a także języka obcego nowożytnego będącego drugim językiem nauczania w szkołach lub oddziałach dwujęzycznych wyniki uzyskane w części pierwszej i części drugiej odnotowuje się łącznie.”,

b) uchyla się ust. 6,

c) dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu:

„7. W przypadku absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego z matematyki zdawanej jako przedmiot obowiązkowy, uzyskane z dodatkowych zadań egzaminacyjnych, o których mowa w § 69 ust. 1, nie mają wpływu na zdanie części pisemnej egzaminu maturalnego. Wyniki te odnotowuje się na świadectwie dojrzałości.

8. W przypadku absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka i astronomia, z części geografii odnoszącej się do geografii ogólnej i z części historii odnoszącej się do historii powszechnej zdawanych jako przedmioty dodatkowe, uzyskane z dodatkowych zadań egzaminacyjnych, o których mowa w § 69 ust. 2, nie mają wpływu na zdanie części pisemnej egzaminu maturalnego. Wyniki te odnotowuje się na świadectwie dojrzałości.”;

26) § 111 otrzymuje brzmienie:

„§ 111. W przypadku gdy zdający nie przystąpił do:

1) egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego,

2) rozwiązywania dodatkowych zadań egzaminacyjnych, o których mowa w § 69 ust. 1 i 2

— zgodnie z deklaracją, o której mowa w § 74 ust. 1, na świadectwie dojrzałości, w miejscu przeznaczonym na wpisanie wyniku odpowiednio z egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego albo dodatkowych zadań egzaminacyjnych, wpisuje się „0 %”.”;

27) w § 114:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zdający, który przystąpił do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej i nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej, może przystąpić ponownie do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu odpowiednio w części ustnej albo w części pisemnej egzaminu maturalnego, w okresie od sierpnia do września tego samego roku, w terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do osób, których egzamin maturalny z przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej został unieważniony.”;

28) w § 115 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zdający, o którym mowa w ust. 1, przystępujący ponownie do egzaminu maturalnego może, jeżeli wcześniej nie otrzymał świadectwa dojrzałości, wybrać inny język obcy nowożytny niż język obcy nowożytny, który zdawał poprzednio, z wyjątkiem języka obcego nowożytnego, który zdawał jako przedmiot dodatkowy na poziomie podstawowym.”;

29) w § 116:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zdający, który uzyskał świadectwo dojrzałości, ma prawo przystąpić ponownie do egzaminu maturalnego, zarówno w części ustnej, jak i części pisemnej, z jednego lub więcej przedmiotów, o których mowa w § 65 ust. 2 i 3, w celu podwyższenia wyniku egzaminu maturalnego z tych przedmiotów lub zdania egzaminu maturalnego z przedmiotów dodatkowych wybranych spośród przedmiotów, o których mowa w § 65 ust. 3. Przepisy § 74 ust. 1—6 stosuje się odpowiednio.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. Zdający przystępujący do egzaminu maturalnego w celu podwyższenia wyniku egzaminu w części ustnej lub części pisemnej z przedmiotu dodatkowego zdawanego na poziomie podstawowym może zdawać egzamin z tego przedmiotu odpowiednio w części ustnej lub w części pisemnej na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym.

1b. Zdający przystępujący do egzaminu maturalnego w celu podwyższenia wyniku egzaminu w części ustnej lub części pisemnej z przedmiotu dodatkowego zdawanego na poziomie rozszerzonym może zdawać egzamin z tego przedmiotu odpowiednio w części ustnej lub w części pisemnej na poziomie rozszerzonym.”,

c) uchyla się ust. 2, 3, 5 i 6,

d) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Absolwent szkoły lub oddziału dwujęzycznego, w celu podwyższenia wyniku części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotów nauczanych w języku obcym będącym drugim językiem nauczania, może przystąpić ponownie do rozwiązywania dodatkowych zadań egzaminacyjnych, o których mowa w § 69 ust. 1 i 2.”;

30) po § 126 dodaje się § 126a w brzmieniu:

„§ 126a. 1. W roku szkolnym 2009/2010 i 2010/2011 w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego nie odnotowuje się wyników części trzeciej egzaminu gimnazjalnego, o której mowa w § 45 ust. 2 pkt 3. Informację o wyniku części trzeciej egzaminu gimnazjalnego dla każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje dyrektorowi szkoły wraz z zaświadczeniem.

2. Informację, o której mowa w ust. 1, dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) wraz z zaświadczeniem o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.”;

31) uchyla się § 128 i 129.

§ 2. Osoby, które do roku szkolnego 2008/2009 włącznie:

1) nie zdały egzaminu maturalnego z określonego przedmiotu lub przedmiotów albo przerwały egzamin maturalny,

2) zdały egzamin maturalny i chcą podwyższyć wynik egzaminu z danego przedmiotu

— mogą ponownie przystąpić do egzaminu maturalnego na warunkach i w sposób obowiązujący do roku szkolnego 2008/2009, przez okres 5 lat od daty pierwszego egzaminu maturalnego.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2009 r.


1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej — kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 56, poz. 458.