ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie organizacji i trybu działania Krajowej Rady Bibliotecznej

Na podstawie art. 7 ust. 7 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa organizację i tryb działania Krajowej Rady Bibliotecznej, zwanej dalej „Radą”, działającej przy ministrze właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

§ 2. W skład Rady wchodzą:

1) przewodniczący;

2) członkowie.

§ 3. 1. Rada może powoływać spośród swoich członków zespoły problemowe do wykonywania zadań, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.

2. Zespoły problemowe mają charakter stały lub doraźny.

3. W pracach zespołów problemowych mogą brać udział eksperci, jeżeli jest to niezbędne do wykonywania zadań przez te zespoły.

§ 4. Wnioski i ustalenia zespołów problemowych są przedkładane Radzie w formie opinii lub rekomendacji.

§ 5. 1. Pierwsze posiedzenie Rady nowej kadencji zwołuje i otwiera minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

2. Na pierwszym posiedzeniu Rada wybiera spośród swoich członków przewodniczącego Rady bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.

3. W przypadku niewyłonienia przewodniczącego Rady w trybie określonym w ust. 2, Rada wybiera przewodniczącego zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.

4. Odwołanie przewodniczącego Rady następuje zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.

§ 6. 1. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenia Rady:

1) z inicjatywy własnej, nie rzadziej niż raz na kwartał, albo

2) na wniosek co najmniej sześciu członków Rady lub na wniosek ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

2. Rada może obradować, jeżeli jest obecna co najmniej połowa jej ustawowego składu.

§ 7. 1. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Przewodniczący Rady, w szczególności:

1) ustala terminy i program kolejnych posiedzeń Rady, uwzględniając wnioski członków Rady i ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;

2) przewodniczy posiedzeniom Rady;

3) podpisuje uchwały Rady;

4) sporządza sprawozdanie z działalności Rady za rok poprzedni.

3. Jeżeli przewodniczący nie może przewodniczyć posiedzeniu Rady, zastępuje go wskazany przez niego członek Rady.

§ 8. 1. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady przesyła się członkom Rady, co najmniej na 10 dni przed terminem posiedzenia Rady.

2. Zawiadomienie określa termin i miejsce posiedzenia Rady oraz projekt porządku obrad.

3. Termin, o którym mowa w ust. 1, z ważnych powodów, może być skrócony, nie może być jednak krótszy niż 7 dni.

4. Posiedzenie Rady może być odwołane z ważnych przyczyn, po uprzednim zawiadomieniu członków Rady, co najmniej na 7 dni przed datą planowanego posiedzenia.

§ 9. 1. Rada wyraża swoją opinię w formie uchwały.

2. Uchwały są podejmowane większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Rady.

3. W przypadku rozpatrywania spraw personalnych lub na wniosek co najmniej 5 członków Rady przewodniczący Rady zarządza głosowanie tajne.

§ 10. 1. Rada rozpatruje sprawy należące do jej właściwości na posiedzeniach.

2. Na pierwszym posiedzeniu w danym roku Rada ustala plan prac na dany rok.

3. Zmiana i uzupełnienie porządku obrad mogą nastąpić na posiedzeniu Rady w drodze głosowania.

§ 11. 1. Przewodniczący Rady może w szczególnie uzasadnionych przypadkach podjąć decyzję o rozpatrzeniu sprawy należącej do właściwości Rady w drodze korespondencyjnego uzgodnienia treści stanowiska przez członków Rady (tryb obiegowy).

2. Projekty dokumentów przeznaczone do rozpatrzenia w trybie obiegowym są rozsyłane do członków Rady wraz z pismem określającym termin przekazania stanowiska w przedłożonej sprawie.

3. Niezgłoszenie uwag w wyznaczonym terminie uważa się za akceptację przedłożonego projektu.

4. W przypadku zgłoszenia uwag do projektu dokumentu jego akceptację uzyskuje się w drodze uzgodnienia na posiedzeniu Rady. Uchwała o przyjęciu lub odrzuceniu zgłoszonych uwag podejmowana jest bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Rady. Przyjęta przez Radę ostateczna wersja dokumentu jest przesyłana do wszystkich członków Rady.

§ 12. 1. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, który zawiera:

1) datę i miejsce posiedzenia;

2) listę członków Rady i innych osób uczestniczących w posiedzeniu;

3) przyjęty porządek obrad;

4) przebieg obrad i treść uchwał;

5) wyniki głosowania;

6) informacje o dokumentach przyjętych w trybie obiegowym.

2. Protokół sporządza osoba z obsługi administracyjnej Rady, wskazana przez przewodniczącego Rady.

3. Protokół podpisuje przewodniczący Rady lub członek Rady, jeżeli przewodniczy posiedzeniu Rady w zastępstwie przewodniczącego Rady.

§ 13. 1. Przewodniczący Rady, w terminie do końca stycznia każdego roku, sporządza roczne sprawozdanie z działalności Rady.

2. Sprawozdanie zawiera:

1) informacje na temat wykonanych i niewykonanych zadań określonych w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach i ustalonym przez Radę planem prac, o którym mowa w § 10 ust. 2;

2) kopie podjętych uchwał i innych dokumentów istotnych dla realizacji zadań Rady;

3) inne niezbędne informacje o funkcjonowaniu Rady.

3. Rada na posiedzeniu przyjmuje sprawozdanie w drodze uchwały w trybie, o którym mowa w § 9 ust. 2.

§ 14. 1. Przewodniczący Rady, w terminie do końca lutego każdego roku, przedkłada ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego sprawozdanie roczne z działalności Rady.

2. Przewodniczący Rady dołącza do sprawozdania kopię uchwały, o której mowa w § 13 ust. 3.

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3)


1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej — kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 248, poz. 1482).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 129, poz. 1440, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 207, poz. 1230.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 19 marca 1998 r. w sprawie regulaminu Krajowej Rady Bibliotecznej (Dz. U. Nr 47, poz. 297).