ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (Dz. U. Nr 76, poz. 408) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa warunki i tryb przeprowadzania konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, zwanego dalej „Centrum”.

§ 2. Konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum ogłasza minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwany dalej „ministrem”, co najmniej na 3 miesiące przed upływem kadencji Dyrektora Centrum albo nie później niż w terminie 14 dni od dnia odwołania Dyrektora Centrum albo wygaśnięcia jego kadencji.

§ 3. 1. Minister zamieszcza ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Centrum w dwóch dziennikach o zasięgu ogólnopolskim, na stronie internetowej Centrum w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra w Biuletynie Informacji Publicznej oraz udostępnia je w siedzibie Centrum i w siedzibie urzędu obsługującego ministra.

2. Ogłoszenie o konkursie zawiera w szczególności informację o:

1) stanowisku, którego konkurs dotyczy;

2) warunkach, o których mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;

3) obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 albo 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944—1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm. 2) );

4) sposobie oraz terminie i miejscu składania dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1.

§ 4. 1. Zgłoszenia kandydatów na stanowisko Dyrektora Centrum, zwane dalej „zgłoszeniami”, zawierają:

1) dane osobowe kandydata:

a) imię i nazwisko,

b) numer PESEL albo datę urodzenia i miejsce urodzenia, gdy numer PESEL nie został nadany,

c) adres korespondencyjny;

2) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania Centrum i realizacji jego zadań;

3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o zajmowanych stanowiskach związanych z kierowaniem zespołami pracowniczymi w administracji publicznej, nauce, kulturze, gospodarce lub finansach;

4) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata oraz poświadczającego obywatelstwo polskie kandydata;

5) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe;

6) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy, w tym na stanowiskach związanych z kierowaniem zespołami pracowniczymi w administracji publicznej, nauce, kulturze, gospodarce lub finansach;

7) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji;

8) oświadczenie, że kandydat:

a) korzysta z pełni praw publicznych,

b) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

c) nie był ukarany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm. 3) ),

d) dopełnił obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 albo 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944—1990 oraz treści tych dokumentów;

9) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm. 4) ), w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum.

2. Zgłoszenia składa się w zamkniętych kopertach opatrzonych adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs”, w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie.

3. Termin składania zgłoszeń nie może być krótszy niż 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o konkursie.

§ 5. 1. Konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum przeprowadza komisja powołana przez ministra co najmniej na 3 miesiące przed upływem kadencji dotychczasowego Dyrektora Centrum albo nie później niż w terminie 14 dni od dnia odwołania Dyrektora Centrum albo wygaśnięcia jego kadencji.

2. W skład komisji wchodzi pięciu członków spośród osób wyróżniających się wiedzą o stosunkach polsko-rosyjskich, osób posiadających doświadczenie w sprawach dotyczących stosunków między Rzecząpospolitą Polską i Federacją Rosyjską lub osób posiadających doświadczenie w zarządzaniu zespołami pracowniczymi w administracji publicznej, nauce, kulturze, gospodarce lub finansach.

3. W skład komisji nie może być powołana osoba, która jest małżonkiem lub krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia włącznie osoby, która zgłosiła swoją kandydaturę na stanowisko Dyrektora Centrum albo pozostaje wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.

4. Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 3, zostaną ujawnione po powołaniu komisji, minister dokonuje w jej składzie odpowiedniej zmiany; komisja w nowym składzie może uznać za ważne czynności dokonane przez komisję działającą w składzie poprzednim.

5. Przewodniczącego komisji, który kieruje jej pracami, wyznacza minister spośród jej członków.

6. Prace komisji są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 3 członków, w tym jej przewodniczący (kworum).

§ 6. 1. Przewodniczący komisji powiadamia na piśmie członków komisji oraz kandydatów o miejscu i terminie posiedzenia komisji, nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.

2. Posiedzenie komisji odbywa się przed upływem 14 dni roboczych od dnia, w którym upłynął termin składania zgłoszeń przez kandydatów, wskazany w ogłoszeniu o konkursie.

3. W przypadku braku kworum przewodniczący komisji ponownie zwołuje posiedzenie. Warunek, o którym mowa w ust. 2, nie ma zastosowania.

§ 7. 1. Komisja rozpoczyna postępowanie konkursowe od dokonania formalnej oceny zgłoszeń obejmującej sprawdzenie, czy:

1) zostały one złożone w terminie i zawierają dokumenty wymienione w § 4 ust. 1 pkt 5–7;

2) z dokumentów tych wynika, że kandydat spełnia wymagania, o których mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;

3) kandydat dopełnił obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 albo 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944—1990 oraz treści tych dokumentów.

2. Zgłoszenia:

1) złożone po terminie,

2) niezawierające dokumentów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 5–7,

3) z których wynika, że kandydat nie spełnia wymagań, o których mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, lub nie dopełnił obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 albo 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944—1990 oraz treści tych dokumentów

— podlegają odrzuceniu, a kandydaci nie są dopuszczeni do dalszego postępowania konkursowego.

3. Rozstrzygnięcia komisji o dopuszczeniu lub odmowie dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania konkursowego są podejmowane zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

4. Czynności komisji, o których mowa w ust. 3, odbywają się bez udziału kandydatów.

5. Przewodniczący komisji informuje kandydatów o dopuszczeniu albo o odmowie dopuszczenia do dalszego postępowania konkursowego.

6. Przewodniczący komisji, w terminie 7 dni od dnia posiedzenia komisji, powiadamia na piśmie kandydatów niedopuszczonych do dalszego postępowania konkursowego o przyczynach odrzucenia zgłoszenia.

7. Kandydat niedopuszczony do dalszego postępowania konkursowego może złożyć odwołanie do ministra w terminie 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 6. Rozstrzygnięcie ministra w sprawie dopuszczenia tego kandydata do dalszego postępowania konkursowego jest ostateczne.

§ 8. 1. Kandydaci dopuszczeni do dalszego postępowania konkursowego podlegają merytorycznej ocenie komisji, uwzględniającej następujące kryteria:

1) przygotowanie merytoryczne kandydata, w tym profil wykształcenia;

2) wiedza i doświadczenie kandydata w sprawach z zakresu działania Centrum;

3) wiedza z zakresu finansów publicznych, działalności administracji publicznej oraz o przepisach prawa w zakresie działania Centrum;

4) znajomość języka rosyjskiego;

5) znajomość aktualnego stanu działań i przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich oraz bieżących problemów w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską;

6) przedstawiona koncepcja funkcjonowania Centrum oraz realizacji jego zadań.

2. Z kandydatami, o których mowa w ust. 1, przeprowadza się rozmowę kwalifikacyjną, obejmującą:

1) prezentację koncepcji funkcjonowania Centrum oraz realizacji jego zadań;

2) udzielanie odpowiedzi na pytania zadawane przez członków komisji.

3. Czas prezentacji, o której mowa w ust. 2 pkt 1, nie może przekroczyć 15 minut. Prezentacja może mieć formę multimedialną.

4. Każdy członek komisji zadaje kandydatowi 3 pytania z zakresu obejmującego zagadnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 2–5. Za zgodą przewodniczącego komisji można zadawać pytania dodatkowe.

5. Każdy z członków komisji ocenia spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa w § 8 ust. 1, w skali punktowej od 1 do 6 punktów. Punkty uzyskane od wszystkich członków komisji sumuje się. Maksymalna liczba punktów z rozmowy kwalifikacyjnej wynosi 30.

§ 9. 1. Komisja wyłania kandydata na stanowisko Dyrektora Centrum spośród dwóch kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę punktów, w głosowaniu tajnym przy pomocy kart do głosowania, bezwzględną większością głosów.

2. W przypadku gdy żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości głosów, przeprowadza się drugie głosowanie.

3. Konkurs jest rozstrzygany w drugim głosowaniu zwykłą większością głosów.

4. Jeżeli w drugim głosowaniu obaj kandydaci uzyskali jednakową liczbę głosów, kandydatem na stanowisko Dyrektora Centrum wyłonionym przez komisję jest kandydat, który w pierwszym głosowaniu otrzymał większą liczbę głosów.

5. Jeżeli komisja nie może wyłonić kandydata na stanowisko Dyrektora Centrum w sposób, o którym mowa w ust. 4, konkurs uważa się za nierozstrzygnięty.

6. Jeżeli więcej niż dwóch kandydatów otrzymało największą liczbę punktów, kandydata na stanowisko Dyrektora Centrum wyłania się spośród tych kandydatów. Przepisy ust. 1—5 stosuje się.

§ 10. 1. Z prac komisji sporządza się protokół, który podpisują obecni na posiedzeniu członkowie komisji.

2. Protokół zawiera:

1) datę i miejsce posiedzenia komisji;

2) skład komisji;

3) imiona i nazwiska kandydatów;

4) informację o dopuszczeniu lub odmowie dopuszczenia kandydatów do dalszego postępowania konkursowego wraz z podaniem przyczyn odrzucenia zgłoszenia;

5) informację o przebiegu rozmów kwalifikacyjnych z poszczególnymi kandydatami;

6) informację o liczbie punktów uzyskanych przez kandydatów po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej;

7) informację o liczbie głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów w kolejnych głosowaniach;

8) imię i nazwisko kandydata na stanowisko Dyrektora Centrum wyłonionego przez komisję albo informację, że konkurs nie został rozstrzygnięty (wynik konkursu).

§ 11. O wyniku konkursu przewodniczący komisji niezwłocznie powiadamia pisemnie:

1) kandydatów, o których mowa w § 8 ust. 1;

2) ministra, przekazując mu dokumentację postępowania konkursowego.

§ 12. Kandydat może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o wyniku konkursu, zgłosić do ministra zastrzeżenia, jeżeli uzna, że zostały naruszone przepisy dotyczące przeprowadzania konkursu.

§ 13. 1. Minister unieważnia konkurs i ogłasza ponowne jego przeprowadzenie w przypadku stwierdzenia:

1) nieuzasadnionego odrzucenia zgłoszenia;

2) przeprowadzenia przez komisję postępowania konkursowego bez wymaganego kworum;

3) innych nieprawidłowości w postępowaniu konkursowym, które mogły wpłynąć na wynik konkursu.

2. Minister ogłasza ponowny konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum przed upływem 30 dni od dnia zakończenia poprzedniego konkursu. Minister może powołać nową komisję konkursową.

3. W przypadku nierozstrzygnięcia konkursu przed upływem kadencji urzędującego Dyrektora Centrum, do czasu powołania nowego Dyrektora Centrum funkcję Dyrektora Centrum pełni jeden z zastępców Dyrektora Centrum wskazany przez ministra.

§ 14. 1. Komisja ulega rozwiązaniu z dniem powołania Dyrektora Centrum.

2. W przypadku niepowołania Dyrektora Centrum, minister ogłasza ponowny konkurs. Przepis § 13 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1)  Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej — kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 561, Nr 85, poz. 571, Nr 115, poz. 789, Nr 165, poz. 1171 i Nr 176, poz. 1242, z 2009 r. Nr 178, poz. 1375, z 2010 r. Nr 79, poz. 522, Nr 96, poz. 620, Nr 127, poz. 857, Nr 155, poz. 1036 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 76, poz. 408, Nr 84, poz. 455 i Nr 89, poz. 514.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 79, poz. 551, z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 157, poz. 1241 i Nr 223, poz. 1778 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 165, poz. 1170 i Nr 176, poz. 1238 oraz z 2010 r. Nr 41, poz. 233, Nr 182, poz. 1228 i Nr 229, poz. 1497.