ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 10 października 2011 r. w sprawie stypendiów za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich

Na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (Dz. U. Nr 76, poz. 408) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz pozbawiania stypendiów za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich, zwane dalej „stypendiami”, oraz rodzaje i wysokość tych stypendiów.

§ 2. Ustanawia się następujące rodzaje stypendiów:

1) stypendia na realizację badań naukowych;

2) stypendia na utrzymywanie kontaktów z ośrodkami akademickimi, eksperckimi, naukowymi, kulturalnymi i politycznymi w Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej w zakresie stosunków polsko-rosyjskich;

3) stypendia na przygotowanie publikacji mających znaczenie dla rozwoju stosunków polsko-rosyjskich.

§ 3. Dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, zwanego dalej „Centrum”, publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Centrum:

1) informacje o miejscu i terminie składania oraz treści wniosków o przyznanie stypendium;

2) informacje o warunkach i trybie przyznawania stypendiów;

3) treść rozstrzygnięć Dyrektora Centrum w sprawie przyznania albo odmowy przyznania stypendium.

§ 4. 1. Dyrektor Centrum przyznaje stypendium na wniosek osoby ubiegającej się o jego przyznanie, zwanej dalej „wnioskodawcą”.

2. Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać:

1) imię lub imiona, nazwisko i adres wnioskodawcy;

2) informacje o osiągnięciach naukowych, popularyzatorskich i artystycznych wnioskodawcy mających znaczenie dla polsko-rosyjskiego dialogu i porozumienia, wraz z dokumentacją;

3) program stypendium obejmujący zadania, na które ma być przeznaczone stypendium, plan wydatków pokrywanych ze stypendium oraz harmonogram prac w okresie wypłacania stypendium;

4) opinię opiekuna naukowego w przypadku wniosku uczestnika studiów doktoranckich.

§ 5. 1. Wniosek o przyznanie stypendium opiniuje komisja ekspertów.

2. Komisję ekspertów powołuje i odwołuje Dyrektor Centrum spośród pracowników Centrum i osób niebędących pracownikami Centrum posiadających znaczącą wiedzę i doświadczenie z zakresu stosunków polsko-rosyjskich.

3. Komisja ekspertów proponuje wysokość stypendium.

4. Komisja ekspertów, proponując wysokość stypendium, kieruje się:

1) proponowanym programem stypendium;

2) planem wydatków pokrywanych ze stypendium;

3) oceną zasadności kosztów wykazanych w planie wydatków, ich rynkową ceną i efektywnością gospodarowania środkami finansowymi w ramach stypendium.

5. Komisja ekspertów opiniuje wniosek w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

6. Dyrektor Centrum nie jest zobowiązany do zapoznania się z opinią komisji ekspertów wydaną po terminie, o którym mowa w ust. 5.

§ 6. 1. Eksperci oceniający wnioski, którzy jednocześnie są pracownikami Centrum, nie otrzymują dodatkowego wynagrodzenia z tytułu wykonywania obowiązków eksperta.

2. Eksperci oceniający wnioski niebędący pracownikami Centrum otrzymują za ocenę wniosków wynagrodzenie w wysokości nieprzekraczającej minimalnego wynagrodzenia przewidzianego w przepisach o wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę:

1) w ramach jednego terminu naboru wniosków;

2) w danym miesiącu, w przypadku ciągłego trybu naboru wniosków.

§ 7. 1. Dyrektor Centrum przyznaje albo odmawia przyznania stypendium, po zapoznaniu się z opinią komisji ekspertów, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

1) osiągnięcia naukowe wnioskodawcy z zakresu spraw polsko-rosyjskich, w tym publikacje i badania naukowe;

2) znaczenie proponowanego programu stypendium dla dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich;

3) adekwatność wysokości stypendium do proponowanego programu stypendium.

2. Dyrektor Centrum przyznaje albo odmawia przyznania stypendium w terminie 90 dni:

1) od ostatniego dnia naboru wniosków albo

2) od dnia złożenia wniosku w przypadku naboru wniosków w trybie ciągłym.

3. Stypendysta jest powiadamiany o przyznaniu stypendium w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia przyznania stypendium.

§ 8. 1. Stypendium przyznaje się w formie ustalonej kwoty wypłacanej jednorazowo albo świadczenia miesięcznego przyznanego na czas określony.

2. Stypendium może zostać przyznane na okres od jednego do dwunastu miesięcy.

§ 9. 1. Wysokość stypendium nie może być niższa niż jednokrotność i wyższa niż dwunastokrotność przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335, z późn. zm. 2) ).

2. Miesięczna wysokość stypendium wypłacanego w formie świadczenia okresowego nie może być wyższa niż trzykrotność wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.

3. Stypendium nie można łączyć z dofinansowaniem przedsięwzięcia podejmowanego na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

§ 10. 1. Osoba, której przyznano stypendium, zwana dalej „stypendystą”, jest obowiązana do:

1) wykonania programu stypendium;

2) przedstawiania bieżących wyników realizacji programu stypendium, w każdym czasie, na żądanie Dyrektora Centrum;

3) przedstawiania okresowych sprawozdań z wykonania programu stypendium oraz z wykorzystania kwoty stypendium w terminach określonych w umowie o przyznanie stypendium, zwanej dalej „umową”.

2. W przypadkach uzasadnionych stypendysta może ubiegać się o przedłużenie terminu wykonania zobowiązań określonych w ust. 1 oraz może wystąpić o zwiększenie kwoty przyznanego stypendium.

§ 11. Podstawę wypłaty stypendium stanowi umowa, która określa:

1) działanie, na które ma być przeznaczone stypendium;

2) program stypendium — plan pracy w okresie pobierania stypendium;

3) harmonogram realizacji programu stypendium;

4) wysokość stypendium oraz termin i sposób płatności;

5) tryb kontroli wykonania umowy;

6) termin i sposób rozliczenia stypendium.

§ 12. 1. Dyrektor Centrum może pozbawić stypendystę stypendium, jeżeli stypendysta nie realizuje zobowiązań określonych w § 10 ust. 1 lub w umowie.

2. O pozbawieniu stypendium Dyrektor Centrum zawiadamia stypendystę w terminie 7 dni od dnia pozbawienia stypendium.

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej — kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 118, poz. 561, Nr 139, poz. 647 i Nr 147, poz. 686, z 1997 r. Nr 82, poz. 518 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 75, poz. 486 i Nr 113, poz. 717, z 2002 r. Nr 135, poz. 1146, z 2003 r. Nr 213, poz. 2081, z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 2007 r. Nr 69, poz. 467 i Nr 89, poz. 589, z 2008 r. Nr 86, poz. 522 i Nr 237, poz. 1654 i 1656, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235.