ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej

Na podstawie art. 36a ust. 12 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa regulamin konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły artystycznej, zwanej dalej „szkołą”, oraz placówki, o której mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dla uczniów szkół artystycznych, zwanej dalej „placówką”, oraz tryb pracy komisji konkursowej.

§ 2. 1. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki ogłasza organ prowadzący szkołę lub placówkę.

2. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organu prowadzącego szkołę lub placówkę, a w przypadku szkół prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego również na stronie internetowej specjalistycznej jednostki nadzoru „Centrum Edukacji Artystycznej”.

3. Ogłoszenie o konkursie może być ponadto zamieszczone w prasie o zasięgu lokalnym.

4. O ogłoszeniu konkursu organ prowadzący powiadamia pisemnie szkołę lub placówkę.

5. Wzór ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

6. Wskazany w ogłoszeniu o konkursie termin składania ofert przez osoby przystępujące do konkursu, zwane dalej „kandydatami”, nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.

7. Kandydaci składają ofertę obejmującą dokumenty, o których mowa w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. Organ prowadzący szkołę lub placówkę wyznacza, spośród członków komisji konkursowej, zwanej dalej „komisją”, przewodniczącego komisji, który kieruje jej pracami.

§ 4. 1. Posiedzenie komisji odbywa się nie wcześniej niż po 14 dniach od upływu terminu składania ofert przez kandydatów, wskazanego w ogłoszeniu o konkursie.

2. Przewodniczący komisji ustala termin i miejsce posiedzenia komisji, o czym powiadamia na piśmie członków komisji oraz kandydatów, nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.

3. Prace komisji są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co najmniej 2/3 jej członków.

§ 5. 1. Komisja, na podstawie złożonej oferty, podejmuje uchwałę o dopuszczeniu lub odmowie dopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego, wraz z podaniem przyczyn niedopuszczenia. Uchwała zapada zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów głos decydujący należy do przewodniczącego komisji.

2. Komisja podejmuje uchwałę o odmowie dopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego, jeżeli:

1)  oferta została złożona po terminie;

2)  oferta nie zawiera wszystkich dokumentów wskazanych w ogłoszeniu o konkursie;

3)  z oferty wynika, że kandydat nie spełnia wymagań wskazanych w ogłoszeniu o konkursie.

3. Czynności komisji, o których mowa w ust. 1, odbywają się bez udziału kandydatów, ale na żądanie przewodniczącego komisji kandydat jest obowiązany okazać oryginały dokumentów, których kopie zawiera oferta. Po ich zakończeniu przewodniczący komisji informuje ustnie kandydatów o dopuszczeniu albo odmowie dopuszczenia do postępowania konkursowego.

4. Kandydat, któremu odmówiono dopuszczenia do postępowania konkursowego, może, w terminie 3 dni od otrzymania ustnej informacji o odmowie dopuszczenia do postępowania konkursowego, wystąpić z pisemnym wnioskiem o podanie przyczyn odmowy. Przewodniczący komisji informuje kandydata na piśmie o przyczynach odmowy dopuszczenia do postępowania konkursowego w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

§ 6. Komisja, po rozmowie z każdym z kandydatów dopuszczonych do postępowania konkursowego, dokonuje ich merytorycznej oceny. Ocenie podlega w szczególności przedstawiona przez kandydata koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki. Członkowie komisji mogą zadawać kandydatom pytania.

§ 7. 1. Komisja wyłania kandydata na stanowisko dyrektora w głosowaniu tajnym. Każdy z członków komisji dysponuje jednym głosem.

2. Konkurs jest rozstrzygnięty, jeżeli jeden z kandydatów uzyskał w głosowaniu bezwzględną większość głosów.

3. Jeżeli pierwsze głosowanie nie wyłoni kandydata, a do konkursu przystąpiło co najmniej dwóch kandydatów, przeprowadza się drugie głosowanie. Do drugiej tury przechodzą dwaj kandydaci, którzy uzyskali najwięcej głosów, a jeżeli według powyższej zasady nie można wyłonić dwóch kandydatów, wszyscy kandydaci, którzy uzyskali dwie największe liczby głosów.

4. Jeżeli w drugim głosowaniu kandydat nie zostanie wyłoniony zgodnie z ust. 2, komisja stwierdza nierozstrzygnięcie konkursu.

§ 8. 1. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, który podpisują obecni na posiedzeniu członkowie komisji.

2. Protokół zawiera w szczególności:

1)  informację o składzie komisji;

2)  imiona i nazwiska kandydatów;

3)  uchwałę o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu kandydatów do dalszego postępowania konkursowego wraz z podaniem przyczyn niedopuszczenia;

4)  informację o rozmowach przeprowadzonych z kandydatami, pytania zadane kandydatom w czasie postępowania konkursowego oraz informację o udzielonych odpowiedziach;

5)  informację o liczbie głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów w kolejnych głosowaniach;

6)  informację o wyniku postępowania konkursowego.

§ 9. Przewodniczący komisji, bezpośrednio po zakończeniu obrad komisji:

1)  informuje kandydatów o wyniku postępowania konkursowego;

2)  powiadamia organ prowadzący szkołę lub placówkę o wyniku postępowania konkursowego;

3)  przekazuje organowi prowadzącemu szkołę lub placówkę dokumentację postępowania konkursowego.

§ 10. Kandydat może, w terminie 7 dni od dnia uzyskania informacji, o której mowa w § 9 pkt 1, zgłosić do organu prowadzącego szkołę lub placówkę zastrzeżenia, jeżeli uzna, że zostały naruszone przepisy dotyczące przeprowadzania konkursu.

§ 11. Organ prowadzący szkołę lub placówkę unieważnia konkurs i zarządza ponowne jego przeprowadzenie w razie stwierdzenia:

1)  nieuzasadnionego niedopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego;

2)  przeprowadzenia przez komisję postępowania konkursowego bez wymaganego udziału 2/3 jej członków;

3)  naruszenia tajności głosowania, z zastrzeżeniem § 5 ust. 1;

4)  innych nieprawidłowości, które mogły mieć wpływ na wynik konkursu.

§ 12. Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół i placówek ogłoszone i niezakończone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia są prowadzone na podstawie dotychczasowych przepisów.

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 3) . 4)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 czerwca 2010 r.

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej — kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 248, poz. 1482).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979 oraz z 2013 r. poz. 87 i 827.

3) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 9 czerwca 2010 r.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 128, poz. 1339).