ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 9 września 2004 r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu 2)

Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) rodzaje oraz wzory certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu, zwane dalej „certyfikatem”;

2) terminy ważności certyfikatów;

3) dokumenty, na podstawie których certyfikaty są wydawane i wznawiane.

§ 2. Ustala się następujące rodzaje certyfikatów:

1) certyfikat potwierdzający spełnienie przez przyczepę lub naczepę odpowiednich wymogów bezpieczeństwa, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) certyfikat B potwierdzający spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa dla pojazdu ekologicznego i bezpiecznego, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) certyfikat B potwierdzający spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa dla pojazdu EURO 3 bezpiecznego, którego wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) certyfikat potwierdzający spełnienie przez pojazd odpowiednich warunków dopuszczenia do ruchu, którego wzór określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Certyfikat jest wydawany, z zastrzeżeniem § 4, po przedłożeniu następujących dokumentów:

1) certyfikatu A dla pojazdu ekologicznego i bezpiecznego lub EURO 3 bezpiecznego, wydanego przez producenta lub importera będącego upoważnionym przedstawicielem producenta pojazdu, potwierdzającego spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów w zakresie emisji i zadymienia spalin oraz poziomu hałasu zewnętrznego;

2) zaświadczenia wydanego przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela producenta pojazdu albo kserokopii świadectw homologacji przedmiotów wyposażenia i części pojazdu potwierdzającego wyposażenie pojazdu w odpowiednie układy i urządzenia, o których mowa w certyfikatach, albo wyciągu ze świadectwa homologacji typu pojazdu, jeżeli zawiera informacje dotyczące posiadania przez pojazd takiego wyposażenia;

3) zaświadczenia o pozytywnym wyniku z przeprowadzonego badania technicznego pojazdu;

4) kserokopii dowodu rejestracyjnego pojazdu;

5) pisemnego oświadczenia właściciela lub użytkownika pojazdu potwierdzającego wyposażenie pojazdu w zalegalizowany przyrząd kontrolny (tachograf).

2. Przepisów ust. 1 pkt 1 i 5 nie stosuje się do przyczep i naczep.

3. Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się do pojazdów, co do których nie upłynął rok od daty ich pierwszej rejestracji.

§ 4. W przypadku pojazdów, co do których upłynął rok od daty ich pierwszej rejestracji, zamiast dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, dopuszcza się przedłożenie zaświadczenia o pozytywnym wyniku z przeprowadzonego badania technicznego pojazdu, potwierdzającego wyposażenie pojazdu w odpowiednie układy i urządzenia, o których mowa w certyfikatach.

§ 5. W przypadku braku możliwości uzyskania dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, na żądanie organu wydającego certyfikat, należy przedłożyć zaświadczenie z oględzin i badań pojazdu wykonanych przez jednostkę upoważnioną do przeprowadzania badań homologacyjnych stwierdzające wyposażenie pojazdu, dla którego ma być wydany certyfikat, w odpowiednie układy i urządzenia.

§ 6. Certyfikat zachowuje ważność przez okres 12 miesięcy od daty jego wydania i podlega wznowieniu.

§ 7. 1. W przypadku wznawiania certyfikatu należy przedłożyć kserokopię dotychczasowego certyfikatu oraz dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2–5.

2. W przypadku braku kserokopii dotychczasowego certyfikatu dopuszcza się możliwość przedłożenia zaświadczenia, wystawionego przez jednostkę wydającą certyfikat, potwierdzającego jego wydanie.

3. Przepisy § 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

§ 8. 1. Certyfikaty wydane na dotychczasowych zasadach zachowują swoją ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

2. Certyfikaty, o których mowa w ust. 1, podlegają wznowieniu zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia.

§ 9. Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu (Dz. U. Nr 119, poz. 1245).

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 września 2004 r. (poz. 2098)

1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2)  Rozporządzenie wdraża dyrektywę 96/96/WE z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących badań przydatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep (Dz. Urz. WE L 046 z 17.02.1997, z późn. zm.).