ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 9 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych

Na podstawie art. 66a ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych (Dz. U. Nr 227, poz. 2249) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Cechę identyfikacyjną umieszcza stacja, o której mowa w art. 83a ust. 7 ustawy, zwana dalej „stacją”, wskazana w decyzji starosty właściwego w sprawach rejestracji pojazdu.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Stacja wystawia zaświadczenie potwierdzające umieszczenie cech identyfikacyjnych, które jest podstawą do zmiany danych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu i karcie pojazdu, jeżeli była wydana.”;

2) w załączniku do rozporządzenia objaśnienie do rys. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„*) Należy wpisać kod rozpoznawczy stacji.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, Nr 130, poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452, Nr 162, poz. 1568, Nr 200, poz. 1953 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 92, poz. 884, Nr 121, poz. 1264, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 202.