ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 9 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

Na podstawie art. 81 ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. Nr 227, poz. 2250) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) w ust. 1:

– pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3) dodatkowe – dotyczące pojazdu, o którym mowa w art. 81 ust. 8 pkt 1 ustawy;

4) dodatkowe – dotyczące pojazdu skierowanego na badanie techniczne przez starostę w celu ustalenia danych pojazdu niezbędnych do jego rejestracji;”,

– pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) dodatkowe – dotyczące pojazdu, o którym mowa w art. 81 ust. 8 pkt 4 ustawy;”,

– dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

„11) dodatkowe – dotyczące pojazdu sprowadzonego z zagranicy i noszącego ślady uszkodzeń lub którego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 3–10, na wniosek właściciela pojazdu, diagnosta wykonuje także badanie okresowe pojazdu, z zastrzeżeniem § 3 ust. 2.”;

2) w § 3 w ust. 1:

a) pkt 6 i 7 otrzymują brzmienie:

„6) dodatkowego – dotyczącego pojazdu, o którym mowa w art. 81 ust. 8 pkt 1 lit. a i b ustawy – sprawdzenie i ocenę spełniania określonych warunków technicznych, dotyczących usterek określonych w skierowaniu;”,

„7) dodatkowego – dotyczącego pojazdu, o którym mowa w art. 81 ust. 8 pkt 1 lit. c ustawy:

a) zakres określony w pkt 1,

b) zakres poszerzony o specjalistyczne badanie, o którym mowa w pkt 11 załącznika nr 1 do rozporządzenia;”,

b) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) dodatkowego – dotyczącego pojazdu, o którym mowa w art. 81 ust. 8 pkt 4 ustawy:

a) sprawdzenie i ocenę spełnienia warunków technicznych związanych z dokonaną naprawą, określonych w ustawie, rozporządzeniu o warunkach technicznych i przepisach o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, jeżeli pojazd jest przystosowany do przewozu tych towarów, albo

b) zakres, o którym mowa w pkt 7, w przypadku, kiedy dokonana naprawa wymaga specjalistycznego badania, o którym mowa w pkt 11 załącznika nr 1 do rozporządzenia;”,

c) dodaje się pkt 13 i 14 w brzmieniu:

„13) dodatkowego – dotyczącego pojazdu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 – ustalenie danych pojazdu określonych przez starostę w skierowaniu, w sposób określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia;

14) dodatkowego – dotyczącego pojazdu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 11 – zakres specjalistycznego badania, o którym mowa w pkt 11 załącznika nr 1 do rozporządzenia.”;

3) w § 13 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku gdy badanie techniczne dotyczy pojazdu z zamontowanym urządzeniem technicznym podlegającym dozorowi technicznemu, uprawniony diagnosta dokonujący badania technicznego pojazdu zamieszcza w rejestrze lub w zaświadczeniu o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu wpis potwierdzający, że pojazd odpowiada warunkom technicznym dozoru technicznego, z podaniem numeru i daty wydania protokołu przez właściwy organ dozoru technicznego.”;

4) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) w tabeli w pkt 8.1.13:

– kolumna 1 otrzymuje brzmienie:

„8.1.13. Prędkościomierz, drogomierz”,

– kolumna 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Brak lub brak działania prędkościomierza i drogomierza.

2. Prędkościomierz umieszczony poza polem widzenia kierowcy.

3. Rozmiar opon inny niż przewidziany dla danego typu pojazdu.”,

b) w tabeli w pkt 9.2 kolumna 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Prędkość obrotowa biegu jałowego silnika wykracza poza zakres przewidziany dla danego pojazdu.

2. Przekroczenie wartości emisji zanieczyszczeń gazowych i współczynnika nadmiaru powietrza λ, o której mowa w rozporządzeniu o warunkach technicznych.

3. Wyraźnie zauważalne objawy spalania oleju silnikowego (nie dotyczy silników dwusuwowych).

4. Niedozwolone odprowadzenie spalin do atmosfery.

5. W pojazdach wyposażonych w pokładowy system diagnostyczny typu OBDII/EOBD występowanie zarejestrowanego kodu usterki sygnalizowanego kontrolką MIL przy jednoczesnym prawidłowym działaniu jej obwodu.

6. Nieprawidłowe działanie elementów odpowiedzialnych za ograniczenie emisji substancji szkodliwych dla środowiska, a w szczególności:

– reaktorów katalitycznych,

– czujników tlenu (sonda lambda),

– systemu powietrza wtórnego,

– systemu kontroli emisji par paliwa, w tym zamknięcia i szczelności korka wlewu paliwa,

– pozostałych czujników i systemu połączeń elektrycznych.

7. Kontrolny sygnał niesprawności układu diagnostyki pokładowej (MIL) nie działa prawidłowo.

8. W pojazdach wyposażonych w pokładowy system diagnostyczny typu OBDII/EOBD niewykonane wszystkie procedury diagnostyczne (tzw. monitory) oraz negatywny wynik testu czujników tlenu (sonda lambda), który wykonany został na podstawie zarejestrowanych wartości bieżących lub pomiaru emisji zanieczyszczeń gazowych.”,

c) w tabeli w pkt 9.3 kolumna 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Przekroczenie wartości zadymienia spalin pojazdu, o której mowa w rozporządzeniu o warunkach technicznych.”,

d) w tabeli w pkt 13.1 kolumna 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Niezgodność parametrów technicznych pojazdu z wymaganiami ustawy i rozporządzenia albo z obowiązującymi przepisami homologacyjnymi.”;

5) załącznik nr 9 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

6) załącznik nr 10 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

7) w załączniku nr 12 do rozporządzenia w objaśnieniach pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Kategoria pojazdu przyjęta na potrzeby homologacji (odpowiednio N1, N2, lub N3 dla pojazdów samochodowych i O1, O2, O3 lub O4 dla przyczep i naczep).”;

8) załącznik nr 13 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. (poz. 2499)

Załącznik nr 2

WZÓR

OPISU ZMIAN DOKONANYCH W POJEŹDZIE

(PDF)

1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, Nr 130, poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452, Nr 162, poz. 1568, Nr 200, poz. 1953 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 92, poz. 884, Nr 121, poz. 1264 i Nr 173, poz. 1808.