ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni

Na podstawie art. 6c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

§ 2. Wojewódzkim inspektorem nadzoru geodezyjnego i kartograficznego może być osoba, która spełnia następujące wymagania:

1) korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich;

2) posiada:

a) dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezyjnym,

b) uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy,

c) 3-letni staż pracy w urzędach administracji rządowej lub w organach jednostek samorządu terytorialnego.

§ 3. Geodetą województwa może być osoba, która spełnia następujące wymagania:

1) korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich;

2) posiada:

a) dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezyjnym,

b) uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy,

c) 3-letni staż pracy w urzędach administracji rządowej lub w organach jednostek samorządu terytorialnego.

§ 4. Geodetą powiatowym może być osoba, która spełnia następujące wymagania:

1) korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich;

2) posiada:

a) dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezyjnym,

b) uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy,

c) 2-letni staż pracy w urzędach administracji rządowej lub w organach jednostek samorządu terytorialnego.

§ 5. Geodetą gminnym może być osoba, która spełnia następujące wymagania:

1) korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich;

2) posiada:

a) dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezyjnym,

b) uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy,

c) 2-letni staż pracy w urzędach administracji rządowej lub w organach jednostek samorządu terytorialnego.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3)1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429); właściwość Ministra Infrastruktury do wydania niniejszego rozporządzenia wynika z art. 44 ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działach administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 154, poz. 1800).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, Nr 115, poz. 1229 i Nr 125, poz. 1363, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 i Nr 166, poz. 1612 oraz z 2004 r. Nr 10, poz. 76 i Nr 141, poz. 1492.

3)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 maja 1999 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni (Dz. U. Nr 49, poz. 492), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 78 ustawy z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektórych upoważnień ustawowych do wydawania aktów normatywnych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 120, poz. 1268).