ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Na podstawie art. 43 ust. 6 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się obwody głosowania na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych i wyznaczonych na dzień 13 czerwca 2004 r.

2. Wykaz obwodów głosowania, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 kwietnia 2004 r. (poz. 758)

WYKAZ OBWODÓW GŁOSOWANIA NA POLSKICH STATKACH MORSKICH1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).