ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 8 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów

Na podstawie art. 84a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 i Nr 109, poz. 925) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz. U. Nr 223, poz. 2261) w załączniku, w Tabeli opłat za badania techniczne pojazdów, po części oznaczonej Ip. 6.10 dodaje się część oznaczoną Ip. 6.11 w brzmieniu:


6.11

pojazd, o którym mowa w art. 81 ust. 8 pkt 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym

50,00

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 22 sierpnia 2005 r.


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej —transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).