ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 8 października 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004–2006

Na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004–2006, stanowiące załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 października 2004 r. (poz. 2350)

UZUPEŁNIENIE

Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004–2006

Spis treści

Słownik terminów

Wprowadzenie

1. Ocena priorytetów i działań SPOT

1.1. Ocena ex ante działań SPOT

1.2. Analiza SWOT 2004–2006 r.

1.3. Oddziaływania „horyzontalne”

2. Cele i priorytety SPOT

2.1. Opis priorytetu 1: Zrównoważony gałęziowo rozwój transportu

2.2. Opis priorytetu 2: Bezpieczniejsza infrastruktura drogowa

2.3. Opis priorytetu 3: Pomoc techniczna dla SPOT

3. Opis działań SPOT

3.1. Działanie 1.1. Modernizacja linii kolejowych w relacjach między aglomeracjami miejskimi i w aglomeracjach

3.2. Działanie 1.2. Poprawa infrastruktury dostępu do portów morskich

3.3. Działanie 1.3. Rozwój systemów intermodalnych

3.4. Działanie 2.1. Budowa i przebudowa dróg krajowych

3.5. Działanie 2.2. Usprawnienie przejazdów drogami krajowymi przez miasta na prawach powiatu

3.6. Działanie 2.3. Wdrażanie i monitoring środków poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego

3.7. Działanie 3.1. Wsparcie efektywnego zarządzania SPOT

3.8. Działanie 3.2. Informacja i promocja operacji SPOT

4. Opis podsumowujący sposób wdrażania działań SPOT

5. Plan finansowy SPOT

6. Opis rozwiązań dotyczących zapewnienia współfinansowania SPOT

7. Kwalifikowalność kosztów

8. Plan działań informacyjno-promocyjnych

9. Sposób wymiany danych między beneficjentami a realizatorami projektów

10. Procedury wprowadzania zmian do Uzupełnienia SPOT

Załącznik nr 1. Zasady wyboru projektów w obszarze infrastruktury transportu

Załącznik nr 2. Zasady kwalifikacji wydatków w ramach SPOT1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz.1429).