ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie sposobu i warunków okazywania bandery statku jednostkom pływającym Marynarki Wojennej i Straży Granicznej oraz oddawania honoru przez statki

Na podstawie art. 65 § 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. – Kodeks morski (Dz. U. Nr 138, poz. 1545, z 2002 r. Nr 41, poz. 365 oraz z 2003 r. Nr 229, poz. 2277) zarządza się, co następuje:

§ 1. Kapitan statku morskiego o polskiej przynależności, zwanego dalej „statkiem”, od wschodu do zachodu słońca okazuje banderę statku jednostkom pływającym Marynarki Wojennej i Straży Granicznej, przechodząc w pobliżu tych jednostek lub na ich żądanie.

§ 2. 1. Banderę statku należy okazywać przez podniesienie jej na flagsztoku rufowym statku.

2. Jeżeli okazanie bandery statku w sposób, o którym mowa w ust. 1, nie jest możliwe, dopuszcza się jej podniesienie w innym widocznym miejscu na statku.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, bandera statku powinna być podniesiona do czasu pozostawania jednostek, o których mowa w § 1, w polu widzenia statku.

§ 3. Statki oddają honory podczas mijania (zbliżania się):

1) jednostek pływających Marynarki Wojennej i Straży Granicznej;

2) innych statków morskich;

3) miejsc na lądzie lub na morzu, którym zwyczaj morski nakazuje oddanie honoru.

§ 4. 1. Oddawanie honoru polega na opuszczeniu bandery statku do połowy wysokości flagsztoka rufowego statku lub innego miejsca umocowania i przytrzymaniu bandery w tej pozycji:

1) do chwili oddania honoru przez statek pozdrawiany, a następnie podniesieniu jej do góry jednocześnie z banderą, której oddano honor;

2) do chwili minięcia miejsca, o którym mowa w § 3 pkt 3.

2. Przy krótkim flagsztoku rufowym statku wyjmuje się go z gniazda i w czasie oddawania honoru pochyla do pozycji poziomej za rufą statku.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).