ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 8 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów

Na podstawie art. 115 ust. 1 pkt 1–4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. Nr 217, poz. 1834, z 2006 r. Nr 3, poz. 24 oraz z 2008 r. Nr 215, poz. 1362) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 25 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) A1, A, B1, B, C1, C, D1 lub D, jeżeli posiada wydane prawo jazdy kategorii A1, A, B1, B, C1, C, D1 lub D z ograniczeniem do prowadzenia pojazdów wyłącznie z automatyczną skrzynią biegów.”;

2) w § 27 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przed wyznaczeniem terminu egzaminu ośrodek egzaminowania sprawdza złożone dokumenty pod względem kompletności, ważności i poprawności wypełnienia.”;

3) w § 28 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Jeżeli osoba egzaminowana uzyskała negatywny wynik egzaminu teoretycznego lub praktycznego albo nie przystąpiła do egzaminu w wyznaczonym terminie, ośrodek egzaminowania na jej wniosek wyznacza kolejny termin egzaminu po uiszczeniu opłaty za egzamin. Osobie takiej wskazuje się pierwszy wolny termin egzaminu.”;

4) w § 29:

a) w ust. 1 w pkt 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„okazanie przez osobę egzaminowaną jednego z dokumentów potwierdzających jej tożsamość w postaci:”.

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) uzyskanie przez osobę egzaminowaną pozytywnego wyniku z egzaminu teoretycznego, przy czym od dnia uzyskania tego wyniku nie może upłynąć okres dłuższy niż 6 miesięcy — do okresu tego nie wlicza się okresu, o którym mowa w § 30 ust. 7 pkt 1.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Zachowaniem osoby egzaminowanej świadczącym o możliwości stworzenia zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego jest:

1) działanie mogące skutkować stworzeniem zagrożenia dla zdrowia lub życia osób;

2) przejechanie kołem przez linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk;

3) najechanie albo potrącenie pachołka lub tyczki;

4) dwukrotne nieprawidłowe wykonanie zadania ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu.”;

5) w § 30:

a) w ust. 3 w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) nie spełnia warunków wynikających z wpisanych w orzeczeniu lekarskim kodów ograniczeń w korzystaniu z uprawnień do kierowania pojazdami ze względu na stan zdrowia;”,

b) w ust. 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) zachowanie osoby egzaminowanej narusza przepisy ruchu drogowego w sposób określony w tabeli nr 12 załącznika nr 5 do rozporządzenia;”;

6) w § 31 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

„9. Właściwy organ nadzoru przesyła do dyrektora ośrodka egzaminowania informację o sposobie załatwienia złożonej skargi lub zastrzeżenia.”;

7) w § 38 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W pracach komisji może brać udział, w charakterze obserwatora, przedstawiciel wojewody.”;

8) w § 40:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Komisja, o której mowa w ust. 1, działa w składzie:

1) przewodniczący komisji;

2) co najmniej 3 członków komisji;

3) sekretarz komisji.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W przypadku kiedy przeprowadzana jest wyłącznie część teoretyczna egzaminu skład komisji, o której mowa w ust. 1, może zostać ograniczony do przewodniczącego komisji, 1 członka komisji i sekretarza komisji.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W skład komisji powinni wchodzić członkowie posiadający:

1) uprawnienia egzaminatora w zakresie prawa jazdy kategorii A, B i C lub instruktora nauki jazdy w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C i C+E, wyższe wykształcenie, prawo jazdy kategorii A, B, C i C+E oraz co najmniej 5-letnią praktykę w szkoleniu lub egzaminowaniu kandydatów na kierowców — co najmniej 1 osoba;

2) uprawnienia instruktora w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C, D, B+E, C+E, D+E i T — co najmniej 1 osoba;

3) wyższe wykształcenie pedagogiczne — co najmniej 1 osoba.”;

9) w § 54 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W przypadku kiedy przeprowadzana jest wyłącznie część teoretyczna egzaminu weryfikacyjnego skład komisji weryfikacyjnej, o której mowa w ust. 1, może zostać ograniczony do przewodniczącego komisji, 2 członków komisji i sekretarza komisji.”;

10) w § 56 w ust. 1:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Przed przystąpieniem do egzaminu osoba ubiegająca się o wpis do ewidencji egzaminatorów składa do organu ewidencyjnego właściwego ze względu na stałe miejsce zamieszkania następujące dokumenty:”,

b) uchyla się pkt 2;

11) w § 61 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W przypadku egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii A zadania egzaminacyjne, określone w tabeli 1 w załączniku nr 17 do rozporządzenia, przeprowadza się w następującej kolejności: poz. 1, poz. 6, poz. 5, poz. 15, poz. 16.”;

12) w § 62:

a) w ust. 1 dodaje się pkt 4–6 w brzmieniu:

„4) zachowanie osoby egzaminowanej, kierującej pojazdem, narusza przepisy ruchu drogowego w sposób określony w tabeli nr 12 załącznika nr 5 do rozporządzenia;

5) zachowanie osoby egzaminowanej, kierującej pojazdem lub prowadzącej egzamin, świadczy o możliwości stworzenia zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego;

6) osoba egzaminowana zaproponowała członkom komisji przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Zachowaniem osoby egzaminowanej świadczącym o możliwości stworzenia zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego jest:

1) działanie mogące skutkować stworzeniem zagrożenia dla zdrowia lub życia osób — w przypadku osoby egzaminowanej kierującej pojazdem lub prowadzącej egzamin;

2) przejechanie kołem przez linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk — w przypadku osoby egzaminowanej kierującej pojazdem;

3) najechanie albo potrącenie pachołka lub tyczki — w przypadku osoby egzaminowanej kierującej pojazdem.”;

13) w załączniku nr 3 do rozporządzenia w § 3 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w zakresie kategorii C, C1, D lub D1 prawa jazdy, to określona w ust. 1 pkt 2 liczba godzin zajęć praktycznych ulega:

a) zmniejszeniu o 10 — przy kategorii C1 lub C, jeżeli posiada odpowiednio prawo jazdy kategorii D1 lub D albo zaświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy odpowiednio kategorii D1 lub D,

b) zmniejszeniu o 20 — przy kategorii D, jeżeli posiada prawo jazdy odpowiednio kategorii C1 lub C albo zaświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy odpowiednio kategorii C1 lubC;”;

14) w załączniku nr 5 do rozporządzenia:

a) w § 2:

— w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) przygotowanie przez osobę, o której mowa w § 19 pkt 3 rozporządzenia, pojazdu egzaminacyjnego;”,

— w ust. 5 w pkt 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„listy, o której mowa w ust. 3 pkt 3 lit. a, bezpośrednio po zakończeniu dla określonej osoby egzaminu, przez umieszczenie w odpowiednich rubrykach litery:”,

— w ust. 7 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) zawartych w listach, o których mowa w ust. 3 pkt 3 lit. a — przekazanych przez egzaminatorów”,

b) w § 3 w ust. 1 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) notatki, o których mowa w § 2 ust. 8 — przez okres 6 miesięcy.”.

c) w § 9

— w ust. 1:

— —w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) w czasie nie mniejszym niż określono w tabeli 8, z zastrzeżeniem pkt 4;”,

— —dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) w przypadku egzaminu przeprowadzanego w zakresie prawa jazdy kategorii B1 lub B, egzaminator może zakończyć egzamin po upływie 25 minut, jeżeli został wykonany program egzaminacyjny i wynik egzaminu jest pozytywny.”.

— w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) na której prowadzony jest egzamin w zakresie prawa jazdy kategorii A1, A, B1 lub T, określa ośrodek egzaminowania w porozumieniu z właściwym organem nadzoru; plan z przebiegiem tych tras wywiesza się w ogólnie dostępnym miejscu ośrodka egzaminowania, tak aby osoby egzaminowane mogły się zapoznać z jej przebiegiem. W przypadku egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii B1 przeprowadzanego pojazdem umożliwiającym przebywanie egzaminatora w pojeździe nie stosuje się wyznaczonych tras egzaminacyjnych.”,

d) w tabeli 2 poz. 1 i 2 otrzymują brzmienie:


1 Przygotowanie do jazdy, sprawdzenia stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy Wszystkie
2 Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu B, B1, C, C1, D, D1, T, B+E, C+E, C1+E, D+E, D1+E

e) w tabeli 4:

— poz. 1 i 2 otrzymują brzmienie:


1 1

1) sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego — osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić 2 wybrane losowo elementy z następujących:

a) poziom oleju w silniku,

b) poziom płynu chłodzącego,

c) poziom płynu hamulcowego,

d) poziom płynu w spryskiwaczach,

e) działanie sygnału dźwiękowego,

f) działanie świateł pozycyjnych/postojowych,

g) działanie świateł mijania,

h) działanie świateł drogowych,

i) działanie świateł hamowania „STOP”,

j) działanie świateł cofania,

k) działanie świateł kierunkowskazów,

l) działanie świateł awaryjnych,

m) działanie świateł przeciwmgłowych tylnych, — jeżeli występuje.

Na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut. Osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe.

W przypadku dokonywania sprawdzenia świateł, o których mowa w lit. i lub j, osoba egzaminowana może poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania światła zewnętrznego.

Losowy dobór elementów części pierwszej zadania dla każdej osoby egzaminowanej dokonywany jest przez ośrodek egzaminowania przy użyciu urządzenia komputerowego. Urządzenie losuje 1 element spomiędzy elementów określonych w lit. a—e oraz 1 element spomiędzy elementów określonych w lit. f—m. W przypadku jeżeli ośrodek egzaminowania nie dysponuje odpowiednim urządzeniem komputerowym, losowego doboru elementów części pierwszej zadania dokonuje każda osoba egzaminowana, przed przystąpieniem do wykonania zadania, z zachowaniem podziału losowanych elementów zadania jak dla losowania komputerowego.

2) właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówków i zapięcie pasów bezpieczeństwa (jeżeli pojazd jest w nie wyposażony), upewnienie się, czy drzwi pojazdu są zamknięte,

— w lewym lusterku kierowca powinien widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem,

— w prawym lusterku kierowca powinien widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem,

— w wewnętrznym lusterku kierowca powinien widzieć przez tylną szybę obszar przestrzeni za pojazdem,

— zagłówki powinny być ustawione blisko za głową na wysokości głowy, — jeżeli występuje,

3) dodatkowo dla kategorii A, A1:

a) sprawdzenie stanu łańcucha (w przypadku jeżeli pojazd jest w niego wyposażony),

b) zdjęcie z podpórki i przemieszczenie go na odległość 5 m bez pomocy silnika,

c) podparcie motocykla na podpórce,

4) dodatkowo dla kategorii T, B+E, C+E, C1+E, D+E, D1+E:

a) sprawdzenie mechanizmu sprzęgającego (w tym przewodów hamulcowych i elektrycznych), elementów przyczepy związanych z jej załadunkiem, sposobu zabezpieczenia ładunku,

b) sprzęganie przyczepy z pojazdem silnikowym (sytuacja wyjściowa — pojazd silnikowy obok przyczepy) — na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 10 min.

Czynności wykonywane w trakcie sprzęgania:

— podjazd pojazdem silnikowym przed przyczepę,

— cofnięcie pojazdem silnikowym w kierunku przyczepy w sposób umożliwiający dokonanie sprzęgnięcia,

— regulacja wysokości zaczepu przyczepy (w przypadku gdy konstrukcja przyczepy to umożliwia),

— dokonanie połączenia zaczepu przyczepy z hakiem lub zaczepu pojazdu silnikowego oraz zabezpieczenie przed rozłączeniem,

— podłączenie do pojazdu silnikowego: przewodów elektrycznych przyczepy (silnik pojazdu wyłączony), przewodów hamulcowych przyczepy, sprawdzenie działania świateł przyczepy, zwolnienie hamulca postojowego, jeżeli przyczepa jest w niego wyposażona.

5) dodatkowo dla kategorii D, D+E, D1, D1+E sprawdzenie nadwozia, drzwi, wyjść awaryjnych, wymaganego wyposażenia.

2 2

1) pozycja początkowa pojazdu określona w instrukcji w tabeli 9,

2) upewnienie się o możliwości jazdy,

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

b) ocena sytuacji wokół pojazdu,

3) płynne ruszenie

a) opuszczenie dźwigni hamulca awaryjnego — w przypadku kiedy jest uruchomiony,

b) łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika,

4) dla kategorii B, B1, C, C1, D1 — płynna jazda pasem ruchu do przodu i tyłu (w przypadku kategorii B i B1 w trakcie jazdy do tyłu obserwacja toru jazdy pojazdu zgodnie z techniką kierowania przez tylną szybę pojazdu i lusterka),

5) dla kategorii T, B+E, C+E, C1+E, D, D+E, D1+E:

a) płynna jazda do przodu pasem ruchu,

b) cofanie po prostej i łuku, z możliwością zatrzymywania się i ponawiania jazdy do przodu, w czasie nie dłuższym niż 5 minut,

6) nienajeżdżanie kołem na linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk (w przypadku kategorii B1 i B nie dotyczy linii wewnętrznych ograniczających i wyznaczających pole zatrzymania pojazdu),

7) nienajeżdżanie oraz niepotrącanie pachołków lub tyczek,

8) zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa ruchu:

a) w przypadku kategorii B i B1 w wyznaczonym polu zatrzymania pojazdu,

b) w przypadku pozostałych kategorii w odległości nie większej niż 1 m od linii ograniczającej pas

— w przypadku egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii T, B+E, C+E, C1+E, D, D+E, D1+E dopuszcza się jedno opuszczenie pojazdu w czasie wykonywania zadania.


— poz. 7 otrzymuje brzmienie:


7 8

1) upewnienie się o możliwości jazdy:

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

b) ocena sytuacji wokół pojazdu,

c) płynne ruszenie — łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika,

2) 5-krotny przejazd po łukach w kształcie cyfry 8 i 2-krotny przejazd pomiędzy 5 pachołkami bez podpierania się nogami, najeżdżania na linie, potrącania pachołków,

3) upewnianie się o możliwości skręcenia.


f) w tabeli 7:

— poz. 6 otrzymuje brzmienie:


6 W przypadku egzaminu dla kategorii B i B1 prawa jazdy wykonanie:

a) jednego z następujących manewrów parkowania:

— prostopadłe — wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego,

— skośne — wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego,

— równoległe pomiędzy dwoma pojazdami (manewr jest wykonywany, jeżeli jest możliwe wyznaczenie miejsca do parkowania — możliwa jedna korekta toru jazdy) —wjazd tyłem — wyjazd przodem, przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; długość miejsca do parkowania pomiędzy pojazdami powinna stanowić około 2-krotność długości pojazdu egzaminacyjnego; w trakcie wykonywania manewru możliwa jedna korekta toru jazdy; po zaparkowaniu pojazd nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego; w przypadku kiedy pojazd parkuje równolegle do krawężnika, w trakcie wykonywania manewru nie może najechać na krawężnik,

b) manewru zawracania na drodze jednojezdniowej — dwukierunkowej — możliwość wykonania manewru przy wykorzystaniu infrastruktury drogowej (bramy, wjazdy, podjazdy, zatoczki itp.) — zawracanie musi odbyć się przy użyciu biegu wstecznego

— miejsce do zawracania wyznacza egzaminator.

W przypadku błędnego wykonania manewru parkowania możliwe jest wykonanie manewru w innym miejscu wskazanym przez egzaminatora, a w razie braku możliwości znalezienia miejsca do wykonania manewru dopuszcza się zamiennie wykonanie innego manewru parkowania.


— poz. 9 otrzymuje brzmienie:


9 Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu (manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania) — manewr nie dotyczy kategorii T prawa jazdy.

g) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Podczas egzaminu praktycznego:

1) na placu manewrowym zadania egzaminacyjne powinny być wykonywane w kolejności określonej w tabeli 2 lub 5, z zastrzeżeniem pkt 5;

2) w ruchu drogowym w zakresie prawa jazdy kategorii A1 lub A egzaminator ocenia wykonanie zadań egzaminacyjnych z innego pojazdu egzaminacyjnego, jadącego za osobą egzaminowaną, mając zapewnioną możliwość porozumiewania się z nią drogą radiową;

3) egzaminator przekazuje osobie egzaminowanej polecenia dotyczące kierunku jazdy lub wykonania określonego zadania egzaminacyjnego; polecęnia te nie mogą być sprzeczne z obowiązującymi na drodze zasadami ruchu lub stwarzać możliwości zagrożenia jego bezpieczeństwa;

4) w przypadku kiedy pojazd egzaminacyjny dla kategorii B1 prawa jazdy nie umożliwia przebywania egzaminatora w pojeździe, egzamin ten przeprowadza się w sposób określony w pkt 2;

5) w przypadku egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii A1 lub A zadania egzaminacyjne, określone w tabeli 2, przeprowadza się w następującej kolejności: poz. 1, poz. 8, poz. 7;

6) egzaminator informuje osobę egzaminowaną o nieprawidłowym wykonaniu zadania egzaminacyjnego; w przypadku dwukrotnego nieprawidłowego wykonania tego samego zadania egzaminacyjnego lub przerwania egzaminu egzaminator informuje osobę egzaminowaną o negatywnym wyniku egzaminu praktycznego;

7) egzaminator wypełnia arkusz przebiegu egzaminu praktycznego, określony we wzorze nr 7.”,

h) w § 12:

— ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W trakcie egzaminu przeprowadza się sprawdzenie odpowiednio umiejętności wykonania wszystkich zadań, o których mowa w § 9.”,

— w ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) przekazuje jej wypełniony arkusz przebiegu egzaminu praktycznego, jeżeli wynik tego egzaminu jest pozytywny albo negatywny. Kopię arkusza dołącza się do listy osób zakwalifikowanych na egzamin.”,

i) w tabeli 12:

— tytuł otrzymuje brzmienie:

„Zachowania osoby egzaminowanej skutkujące przerwaniem egzaminu państwowego na prawo jazdy”,

— poz. 8—10 otrzymują brzmienie:


8. Niezastosowanie się do:

8.1 sygnałów świetlnych,

8.2 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym,

8.3 sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego.

9. Niezastosowanie się do znaków:

9.1 „stop”,

9.2 „zakaz wjazdu”,

9.3 „zakaz wjazdu ...”,*)

9.4 „zakaz ruchu w obu kierunkach”,

9.5 „zakaz skręcania w lewo”,

9.6 „zakaz skręcania w prawo”,

9.7 „nakaz jazdy...”,)

9.8 „linia podwójna ciągła”,

9.9 „powierzchnia wyłączona”.

*) Odpowiednio do znaków umieszczonych na trasie egzaminu.

10. Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:

10.1 na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej,

10.2 na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu,

10.3 pojazdom szynowym,

10.4 rowerzystom,

10.5 podczas zmiany pasa ruchu,

10.6 w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze,

10.7 podczas włączania się do ruchu,

10.8 podczas cofania.


— poz. 14 otrzymuje brzmienie:


14. Naruszenie zakazu wyprzedzania:

14.1 na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi,

14.2 przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,

14.3 na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi,

14.4 na skrzyżowaniach,

14.5 na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi,

14.6 na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi.


j) wzór nr 7 otrzymuje brzmienie:

ARKUSZ PRZEBIEGU EGZAMINU PRAKTYCZNEGO

15) w załączniku nr 6 do rozporządzenia w § 1 w ust. 1 uchyla się pkt 1;

16) w załączniku nr 17 do rozporządzenia:

a) w tabeli 1 poz. 1 i 2 otrzymują brzmienie:


1 Przygotowanie do jazdy, sprawdzenia stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy. A, B, C, D
2 Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu. B, C, D

b) w tabeli 2:

— poz. 1—4 otrzymują brzmienie:


1 1

1) sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego — osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić następujące elementy:

a) poziom oleju w silniku,

b) poziom płynu chłodzącego,

c) poziom płynu hamulcowego,

d) poziom płynu w spryskiwaczach,

e) działanie sygnału dźwiękowego,

f) działanie świateł pozycyjnych/postojowych,

g) działanie świateł mijania,

h) działanie świateł drogowych,

i) działanie świateł hamowania „STOP”,

j) działanie świateł cofania,

k) działanie świateł kierunkowskazów,

l) działanie świateł awaryjnych,

m) działanie świateł przeciwmgłowych tylnych

— jeżeli występuje.

Na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 10 minut. Osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe.

W przypadku dokonywania sprawdzenia świateł, o których mowa w lit. i lub lit. j, osoba egzaminowana może poprosić drugą osobę egzaminowaną, występującą w roli egzaminatora, o potwierdzenie działania światła zewnętrznego.

2) właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówków i zapięcie pasów bezpieczeństwa (jeżeli pojazd jest w nie wyposażony), upewnienie się, czy drzwi pojazdu są zamknięte:

— w lewym lusterku kierowca powinien widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem,

— w prawym lusterku kierowca powinien widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem,

— w wewnętrznym lusterku kierowca powinien widzieć przez tylną szybę obszar przestrzeni za pojazdem,

— zagłówki powinny być ustawione blisko za głową na wysokości głowy

— jeżeli występuje,

3) dodatkowo dla kategorii A:

a) sprawdzenie stanu łańcucha (w przypadku jeżeli pojazd jest w niego wyposażony),

b) zdjęcie z podpórki i przemieszczenie go na odległość 5 m bez pomocy silnika,

c) podparcie motocykla na podpórce,

4) dodatkowo dla kategorii D sprawdzenie nadwozia, drzwi, wyjść awaryjnych, wymaganego wyposażenia.

2 2

1) pozycja początkowa pojazdu określona w instrukcji w tabeli 9 załącznika nr 5,

2) upewnienie się o możliwości jazdy,

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

b) ocena sytuacji wokół pojazdu.

3) płynne ruszenie

a) opuszczenie dźwigni hamulca awaryjnego — w przypadku kiedy jest uruchomiony,

b) łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika,

4) dla kategorii B, C — płynna jazda pasem ruchu do przodu i tyłu (w przypadku kategorii B w trakcie jazdy do tyłu obserwacja toru jazdy pojazdu zgodnie z techniką kierowania przez tylną szybę pojazdu i lusterka),

5) dla kategorii D i T:

a) płynna jazda do przodu pasem ruchu,

b) cofanie po prostej i łuku, z możliwością zatrzymywania się i ponawiania jazdy do przodu, w czasie nie dłuższym niż 5 minut,

6) nienajeżdżanie kołem na linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk (w przypadku kat. B nie dotyczy linii wewnętrznych ograniczających i wyznaczających pole zatrzymania pojazdu),

7) nienajeżdżanie oraz niepotrącanie pachołków lub tyczek,

8) zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa ruchu:

a) w przypadku kategorii B w wyznaczonym polu zatrzymania pojazdu,

b) w przypadku pozostałych kategorii w odległości nie większej niż 1 m od linii ograniczającej pas ruchu

— w przypadku egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii D i T dopuszcza się jedno opuszczenie pojazdu w czasie wykonywania zadania.

3 3

1) pozycja początkowa pojazdu określona w tabeli 10 załącznika nr 5,

2) właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy,

3) w czasie wykonania zadania pojazd nie może:

— wyjechać poza określony obszar wjazdu,

— naruszyć (najechać kołem lub wyjechać obrysem pojazdu nad linię) linii ograniczających stanowisko,

— potrącić pachołków lub tyczek,

4) płynne wykonanie parkowania,

5) pozycja pojazdu na stanowisku —wewnątrz stanowiska.

4 4

1) pozycja początkowa pojazdu określona w tabeli 10 załącznika nr 5,

2) właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy,

3) w czasie wykonania zadania pojazd nie może:

— wyjechać poza określony obszar wjazdu,

— naruszyć (najechać kołem lub wyjechać obrysem pojazdu nad linię) linii ograniczających stanowisko,

— potrącić pachołków lub tyczek,

4) płynne wykonanie parkowania,

5) pozycja pojazdu na stanowisku —wewnątrz stanowiska.


— poz. 6 otrzymuje brzmienie:


6 6

1) upewnienie się o możliwości jazdy:

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

b) ocena sytuacji wokół pojazdu,

c) płynne ruszenie — łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika,

2) 5-krotny przejazd po łukach w kształcie cyfry 8 i 2-krotny przejazd pomiędzy 5 pachołkami bez podpierania się nogami, najeżdżania na linie, potrącania pachołków,

3) upewnianie się o możliwości skręcenia.


§ 2. W stosunku do osób, którym wyznaczono termin egzaminu weryfikacyjnego, o którym mowa w art. 110 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym, do czasu przystąpienia przez nie do tego egzaminu, nie stosuje się przepisu § 1 pkt 10 lit. a.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z wyjątkiem przepisu § 1 pkt 12, który wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 37, poz. 214, Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320, Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461 i 1462 i Nr 234, poz. 1573 i 1574 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11 i Nr 18, poz. 97.