ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania w Inspekcji Transportu Drogowego równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

Na podstawie art. 69 ust. 3a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie, zwany dalej „równoważnikiem”, przysługuje uprawnionym do umundurowania służbowego, o których mowa w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, zwanym dalej „uprawnionymi”, którym nie wydano poszczególnych składników umundurowania określonych w przepisach w sprawie umundurowania Inspekcji Transportu Drogowego.

§ 2. Wysokość równoważnika określa załącznik do rozporządzenia.

§ 3. 1. Równoważnik wypłaca się uprawnionemu, który, nie później niż miesiąc przed nabyciem prawa do ponownego przydziału poszczególnych składników umundurowania, złożył pisemny wniosek o rezygnację z ich poboru i wypłatę równoważnika, zwany dalej „wnioskiem”, oraz nie pobrał poszczególnych składników umundurowania w okresie odpowiadającym okresowi ich używalności.

2. Wniosek:

1) inspektora wojewódzkiego inspektoratu transportu drogowego oraz pracownika inspektoratu transportu drogowego wykonującego zadania z zakresu nadzoru i kontroli pracy inspektorów opiniuje bezpośredni przełożony,

2) zastępcy wojewódzkiego inspektora transportu drogowego opiniuje bezpośredni przełożony,

3) wojewódzkiego inspektora transportu drogowego opiniuje osoba go zastępująca,

4) zastępcy Głównego Inspektora Transportu Drogowego opiniuje bezpośredni przełożony,

5) Głównego Inspektora Transportu Drogowego opiniuje osoba go zastępująca lub dyrektor generalny Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego

— uzależniając jego akceptację od stanu posiadanych przez wnioskującego poszczególnych składników umundurowania.

§ 4. Równoważnik nie przysługuje w przypadku:

1) nabycia po raz pierwszy uprawnienia do zaopatrzenia w składniki umundurowania — za okres ich używalności;

2) wydania poszczególnych składników umundurowania — za okres ich używalności;

3) nieświadczenia pracy przez uprawnionego — przez okres trwający nieprzerwanie dłużej niż 30 dni, inny niż okres korzystania z urlopu wypoczynkowego;

4) nieuzyskania akceptacji, o której mowa w § 3 ust. 2.

§ 5. W okresie, o którym mowa w § 4 pkt 3, bieg terminu nabycia uprawnienia do zaopatrzenia w poszczególne składniki umundurowania ulega zawieszeniu.

§ 6. 1. Równoważnik wypłaca się po upływie okresu używalności poszczególnych składników umundurowania, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące.

2. W przypadku wygaśnięcia uprawnienia do zaopatrzenia w składniki umundurowania przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 1, równoważnik wypłaca się w wysokości obliczonej proporcjonalnie do okresu ich używalności.

§ 7. Uprawniony zwraca nienależnie pobrany równoważnik lub równoważnik pobrany w wysokości wyższej od należnego w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia, że równoważnik został nienależnie pobrany lub wypłacony w wysokości wyższej od należnej, w wysokości stwierdzonej różnicy.

§ 8. Do wniosków złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, a dotyczących składników umundurowania określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2004 r. w sprawie umundurowania Inspekcji Transportu Drogowego (Dz. U. Nr 30, poz. 258 oraz z 2006 r. Nr 210, poz. 1553) stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1574, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 86, poz. 720 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 43, poz. 246, Nr 164, poz. 1107, Nr 225, poz. 1466, Nr 247, poz. 1652 i Nr 249, poz. 1656 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 30, poz. 151, Nr 48, poz. 247, Nr 92, poz. 530, Nr 106, poz. 622 i Nr 134, poz. 780.