ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Świnoujściu od strony lądu

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Granicę portu morskiego w Świnoujściu od strony lądu ustala się, jak następuje:

Począwszy od punktu nr 470, położonego na północnym skraju główki zachodniego falochronu wejściowego, granica portu biegnie w kierunku północno-zachodnim i północnym, wzdłuż górnej krawędzi skarpy toru podejściowego północnego, przez punkty nr 471 i 472 położone odpowiednio na wysokości hektometrów 00.200N i 00.400N, do punktu nr 473 położonego na wysokości hektometra 01.100N.

W punkcie nr 473 granica portu zmienia kierunek na północno-wschodni, przecina tor podejściowy północny w punkcie hektometrowym 01.100N i biegnie do punktu nr 474, położonego na wodach Zatoki Pomorskiej, w odległości około 1920 m od punktu nr 473 oraz około 2450 m na północny wschód od linii brzegu zatoki.

Od punktu nr 474 granica portu zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie równolegle do wschodniej krawędzi południowego odcinka projektowanego falochronu portu zewnętrznego, w odległości około 360 m od jego podnóża, do punktu nr 475 położonego w linii brzegu Zatoki Pomorskiej, identycznego z punktem granicznym nr 274 leżącym na granicy obrębów ewidencyjnych nr 11 i 16 Świnoujście—Warszów.

W punkcie nr 475 granica portu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie linią brzegu Zatoki Pomorskiej, granicą działek ewidencyjnych, przez punkty o numerach kolejnych do punktu nr 483, leżącego na granicy działek ewidencyjnych, przy wschodniej krawędzi projektowanego falochronu portu zewnętrznego, w odległości 30,5 m na północny zachód od punktu nr 482. Punkty od nr 475 do nr 482 są jednocześnie punktami granicznymi nieruchomości Skarbu Państwa opisanej w księdze wieczystej Kw nr 21131.

W punkcie nr 483 granica portu zmienia kierunek na południowo-zachodni, przecina nieruchomość Skarbu Państwa opisaną w księdze wieczystej Kw nr 21131 i dochodzi do punktu nr 484 będącego punktem wspólnym granic nieruchomości komunalnych opisanych w księgach wieczystych: Kw nr 21139 i Kw nr 31489 oraz nieruchomości Skarbu Państwa opisanej w księdze wieczystej Kw nr 21131. Odcinek granicy portu od punktu nr 475 do punktu nr 484 jest równocześnie odcinkiem granicy pasa technicznego wód morskich.

Od punktu nr 484 granica portu biegnie dalej w kierunku południowo-zachodnim, granicą prawną nieruchomości komunalnych opisanych w księgach wieczystych: Kw nr 21139, Kw nr 21138 i Kw nr 31489, przez punkt nr 485 do punktu nr 486 położonego we wschodniej granicy ewidencyjnej pasa drogowego ulicy Ku Morzu, na północno-zachodnim narożniku nieruchomości leśnej Skarbu Państwa opisanej w księdze wieczystej Kw nr 38009, w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe — Nadleśnictwo Międzyzdroje.

Od punktu nr 486 granica portu biegnie wschodnią granicą ewidencyjną pasa drogowego ulicy Ku Morzu przez punkty nr 487, 488 i 489 do punktu nr 490 położonego w północnej granicy pasa drogi dojazdowej do ujęcia wody, przecina drogę i biegnie dalej, nie zmieniając kierunku, wschodnią granicą pasa drogowego ulicy Ku Morzu, przez punkty nr 491, 492, 493 i 494 do punktu nr 495. Odcinki granicy portu od punktu nr 486 do punktu nr 489 oraz od punktu nr 491 do punktu nr 495 są równocześnie odcinkami granicy prawnej nieruchomości Skarbu Państwa opisanej w księdze wieczystej Kw nr 38009 w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe — Nadleśnictwo Międzyzdroje.

W punkcie nr 495 granica portu zmienia kierunek na południowy, przecina oddziały leśne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe — Nadleśnictwo Międzyzdroje opisane w księgach wieczystych: Kw nr 38009 i Kw nr 38004, przylegające od wschodu do zakrętu ulicy Ku Morzu, i dochodzi do punktu nr 496 położonego na granicy obrębów 11 i 16 Świnoujście—Warszów, będącego jednocześnie wspólnym punktem granicznym nieruchomości Skarbu Państwa opisanej w księgach wieczystych:

Kw nr 38004 — w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe — Nadleśnictwo Międzyzdroje, Kw nr 23064 — w wieczystym użytkowaniu Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. i Kw nr 38421 — w wieczystym użytkowaniu Polskich Kolei Państwowych S.A.

W punkcie nr 496 granica portu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie granicą obrębów nr 11 i 16 Świnoujście—Warszów przez punkt nr 497 do punktu nr 498.

W punkcie nr 498 granica portu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie linią łamaną, północną granicą prawną pasa linii kolejowej, przez punkty o kolejnej numeracji do punktu nr 514 i dalej do punktu nr 30, będącego punktem wspólnym granic nieruchomości Skarbu Państwa opisanych w księgach wieczystych: Kw nr 27627 i Kw nr 23064 — w wieczystym użytkowaniu Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. oraz Kw nr 39162 — w wieczystym użytkowaniu Polskich Kolei Państwowych S.A.

Od punktu nr 30 do punktu nr 35 granica portu biegnie granicą pasa kolejowego w kierunku północno-zachodnim. Punkt nr 35 jest położony po zachodniej stronie północnego przyczółka wiaduktu drogowego ulicy Artyleryjskiej. Dalej granica portu, nie zmieniając kierunku, biegnie wzdłuż granicy nieruchomości Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., pozostawiając poza obszarem portu teren bocznicy kolejowej, przez punkty o kolejnych numerach do punktu nr 47. Punkty granicy portu o numerach od 30 do 35 są jednocześnie punktami granicznymi pasa kolejowego Polskich Kolei Państwowych S.A.

W punkcie nr 47 granica portu skręca na południowy zachód, biegnie wzdłuż ogrodzenia terenów portu przez punkt nr 47a do punktu nr 48, po czym skręca na północny zachód i przez punkt nr 49 dochodzi do punktu nr 50, gdzie skręca pod kątem prostym w kierunku południowym, przecina drogę dojazdową do portu, pozostawiając poza terenem portu bramę wjazdową, i dochodzi do punktu nr 51 położonego przy ogrodzeniu portu. Dalej biegnie wzdłuż tego ogrodzenia, przez punkty o kolejnych numerach, do punktu nr 54.

Od punktu nr 54 granica portu biegnie na południowy zachód, południowo-wschodnią stroną ulicy Bunkrowej, wzdłuż ogrodzenia nieruchomości w użytkowaniu wieczystym PKN Orlen S.A. i przez punkty o kolejnych numerach dochodzi do punktu nr 58. Tu skręca pod kątem prostym, przecina ulicę Bunkrową i dochodzi do punktu nr 59 położonego po jej północno-zachodniej stronie. Następnie biegnie w kierunku południowo-zachodnim i zachodnim, skrajem tej ulicy, wzdłuż granicy nieruchomości w użytkowaniu wieczystym Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., przez punkty o kolejnych numerach do punktu nr 77. Punkty o numerach 56 oraz 77 są jednocześnie punktami granicznymi nieruchomości.

Od punktu nr 77 granica portu biegnie w kierunku północno-zachodnim granicą nieruchomości będącej w zarządzie Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. przez punkt nr 78 do punktu nr 79. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim, pozostawiając poza obszarem portu podjazd na miejską przeprawę promową przy ulicy Dworcowej. Kolejne punkty graniczne od nr 80 do nr 84 są jednocześnie punktami granicznymi nieruchomości Skarbu Państwa.

W punkcie nr 84 granica portu skręca w kierunku południowym i dochodzi do punktu nr 85. Tu skręca w kierunku zachodnim, biegnąc wzdłuż granicy nieruchomości komunalnych przez punkty o kolejnych numerach do punktu nr 87 położonego w odległości 7 m od załamania nabrzeża miejskiej przeprawy promowej. Dalej granica portu biegnie, nie zmieniając kierunku, równolegle do nabrzeża, wzdłuż granicy nieruchomości komunalnych przez punkty o kolejnych numerach, do punktu nr 96. Punkty od nr 86 do nr 95 są jednocześnie punktami granicznymi nieruchomości.

Od punktu nr 96 granica portu skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż ogrodzenia i wzdłuż elewacji budynku przy Basenie Bosmańskim, przecina ulicę Dworcową, tereny stacji kolejowej i ulicę Portową. Przez punkty o kolejnych numerach dochodzi do punktu nr 102 położonego na granicy działki zlikwidowanej bocznicy kolejowej, nieruchomości Skarbu Państwa. Dalej granica portu przecina tę działkę, dochodzi do punktu nr 103, po czym biegnie w kierunku zachodnim i południowo-zachodnim u podnóża skarpy nasypu, przez punkty o kolejnych numerach do punktu nr 108 położonego na załamaniu rowu odwadniającego.

Z punktu nr 108 granica portu biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez teren nieruchomości stanowiącej własność Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., przez punkty o kolejnych numerach, do punktu nr 115, przecina ulicę Duńską, dochodząc do punktu nr 116, po czym, nie zmieniając kierunku, biegnie do punktu nr 117 położonego na granicy nieruchomości Skarbu Państwa przy ulicy Fińskiej. Punkty od nr 115 do nr 117 są jednocześnie punktami granicznymi działek ewidencyjnych nr 261, 118 i 136, w obrębie ewidencyjnym nr 14 Warszów.

Dalej granica portu dochodzi do punktu nr 118 na granicy pasa drogowego ulicy Fińskiej, przecina tę ulicę i biegnie do punktu nr 119, przecinając tereny komunalne i bocznicę kolejową w użytkowaniu wieczystym PKN Orlen S.A. Punkt nr 119 położony jest w linii ogrodzenia, na granicy nieruchomości Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Przedsiębiorstwa Portowego „Odraport” Sp. z o.o. w Świnoujściu.

W punkcie nr 119 granica portu skręca w kierunku wschodnim i biegnie przez teren nieruchomości Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Przedsiębiorstwa Portowego „Odraport” Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwa Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich „Odra” do punktu nr 120. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez teren nieruchomości w użytkowaniu wieczystym Przedsiębiorstwa Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich „Odra”, wzdłuż południowo-zachodniej granicy drogi wewnętrznej, przecina bocznicę kolejową, ulicę Sołtana i plac parkingowy, po czym dochodzi do punktu nr 121 położonego na granicy działek ewidencyjnych nr 180/10 i 179, w obrębie ewidencyjnym nr 14 Warszów. Tu skręca w kierunku wschodnim i biegnie granicą działek ewidencyjnych nr 180/10, 180/11 i 180/12, w obrębie ewidencyjnym nr 14 Warszów, przez punkt nr 122 do punktu nr 123. Punkt nr 123 położony jest na granicy pasa drogowego ulicy Ludzi Morza.

Od punktu nr 123 granica portu biegnie w kierunku południowo-wschodnim, linią graniczną pasa drogowego ulicy Ludzi Morza do punktu nr 124 położonego na narożniku budynku, następnie biegnie wzdłuż elewacji tego budynku do punktu nr 125 i dalej wzdłuż ogrodzenia nieruchomości Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Przedsiębiorstwa Portowego „Odraport” Sp. z o.o. w Świnoujściu do punktu nr 128, będącego jednocześnie punktem granicznym nieruchomości w użytkowaniu wieczystym Morskiej Stoczni Remontowej S.A. w Świnoujściu. Dalej granica biegnie na południowy zachód linią graniczną między wymienionymi nieruchomościami do punktu nr 129.

W punkcie nr 129 granica portu skręca pod kątem prostym w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż projektowanej linii regulacyjnej ulicy Ludzi Morza, skręcając w kierunku południowym, przez punkty o kolejnych numerach do punktu nr 139. Na opisanym odcinku granica portu biegnie przez teren nieruchomości Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Morskiej Stoczni Remontowej S.A. w Świnoujściu oraz nieruchomości będących własnością osób fizycznych.

W punkcie nr 139 położonym na terenie nieruchomości będącej własnością osoby fizycznej, w odległości 10 m na północ od zabudowań gospodarstwa rolnego, granica portu skręca na zachód do punktu nr 140. Tu skręca w kierunku południowym i biegnie w odległości 20 m od brzegu rzeki Świny przez punkty o kolejnych numerach do punktu nr 143. Punkt nr 143 położony jest na terenie nieruchomości będącej własnością osoby fizycznej, w odległości 31 m na zachód od budynku przy ulicy Mostowej 6.

W punkcie nr 143 granica portu skręca na zachód, wytacza z obszaru portu nabrzeże i biegnie do punktu nr 144 położonego na wodach rzeki Świny, w odległości 50 m od ścianki nabrzeża. Następnie skręca na południe i biegnie wodami rzeki Świny w odległości 50 m od wymienionego nabrzeża, po czym w odległości 60 m od naturalnego brzegu rzeki Świny dochodzi do punktu nr 145. Tu skręca na wschód do punktu nr 146, przecina wat ochronny rzeki Świny i dochodzi do punktu nr 147 położonego od strony lądu u podnóża wału. Punkt nr 146 jest jednocześnie punktem granicznym nieruchomości Skarbu Państwa w zarządzie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie.

W punkcie nr 147 granica portu skręca na południe i biegnie wzdłuż wschodniej granicy wału ochronnego przez punkty o kolejnych numerach do punktu nr 151. Tu skręca na wschód do punktu nr 152, następnie na południe do punktu nr 153 i na zachód do punktu nr 154, włączając do terenów portowych teren melioracyjnych urządzeń przepustowych.

W punkcie nr 154 granica portu skręca na południe i biegnie u podnóża wału ochronnego rzeki Świny przez punkty o kolejnych numerach do punktu nr 167, przecina trasę gazociągu przesyłowego i, biegnąc dalej u podnóża wału ochronnego, przez tereny komunalne dochodzi do punktu nr 170. Punkt nr 170 położony jest na granicy nieruchomości komunalnej, obejmującej przystań promową w Świnoujściu-Kar-siborze.

Z punktu nr 170 granica biegnie w kierunku południowym do punktu nr 171 położonego w odległości 30 m od skraju nabrzeża, po czym biegnie linią łamaną w odległości 20—30 m od linii nabrzeża przystani promowej, przecinając dwukrotnie pas drogi wojewódzkiej, przez punkty o kolejnych numerach do punktu nr 176 położonego w odległości 23 m od linii nabrzeża na gruntach komunalnych. Dalej granica portu biegnie na południowy wschód, wzdłuż od-wodnego podnóża wału ochronnego przez punkt nr 177 do punktu nr 178 położonego na nasypie przyczółka mostowego.

W punkcie nr 178 granica portu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie w odległości 5 m od północno-zachodniego skraju mostu drogowego przez rzekę Świnę, dochodząc do punktu nr 179 na nasypie przyczółka mostowego, na wyspie Karsibór. Dalej granica portu biegnie na zachód do punktu nr 180, po czym skręca na południowy zachód, biegnie u podnóża nasypu drogowego do punktu nr 181. Tu skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż granicy pasa drogowego drogi gminnej, wiodącej do osiedla Karsibór, przez punkty o kolejnych numerach dochodzi do punktu nr 184, pozostawiając w obszarze portu tereny otaczające basen barkowy Karsibór. Punkty o numerach od 179 do 184 są jednocześnie punktami granicznymi działek ewidencyjnych nr 2, 4 i 640, w obrębie ewidencyjnym nr 15 Karsibór.

Od punktu nr 184 granica portu, nie zmieniając kierunku, biegnie przez teren nieruchomości Skarbu Państwa do punktu nr 185, w którym skręca w kierunku zachodnim, i biegnie do punktu nr 186, będącego jednocześnie punktem granicznym pasa drogowego ulicy Kanałowej, położonego w odległości 42 m od linii brzegu Kanału Piastowskiego. Biegnąc dalej na zachód, granica portu przecina Kanał Piastowski i dochodzi do punktu nr 187 położonego w odległości 44 m od linii zachodniego brzegu Kanału Piastowskiego. Punkt ten jest jednocześnie punktem granicznym Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe — Nadleśnictwo Międzyzdroje.

W punkcie nr 187 granica portu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie wzdłuż drogi leśnej, linią graniczną Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe — Nadleśnictwo Międzyzdroje, do punktu nr 188, pozostawiając w obszarze portu rozdzielnię energetyczną i Stację Nautyczną Karsibór, przecina ulicę Karsiborską i dochodzi do punktu nr 189, będącego punktem granicznym pasa drogowego i nieruchomości będącej własnością osoby fizycznej.

Od punktu nr 189 granica portu biegnie w kierunku północno-zachodnim linią łamaną wzdłuż granicy nieruchomości będącej własnością osoby fizycznej, a następnie granicą Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe — Nadleśnictwo Międzyzdroje przez punkty o kolejnych numerach do punktu nr 193.

W punkcie nr 193 granica portu skręca pod kątem ostrym i biegnie w kierunku wschodnim przez punkt nr 194, położony na odwodnej krawędzi nabrzeża nr 95 przy Kanale Piastowskim, do punktu nr 195 znajdującego się na wodach Kanału, w odległości 47 m od krawędzi nabrzeża. Dalej granica portu biegnie na północ wodami Kanału Piastowskiego do punktu nr 196, gdzie skręca na zachód, i przez punkt nr 197 na odwodnej krawędzi nabrzeża nr 95 dochodzi do punktu nr 198. Na opisanym odcinku granica portu biegnie granicą nieruchomości Skarbu Państwa.

W punkcie nr 198 granica portu skręca w kierunku północnym i biegnie do punktu nr 199 wzdłuż granicy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe — Nadleśnictwo Międzyzdroje, a następnie przez nieruchomość komunalną przecina granicę terenów przeprawy promowej w Świnoujściu-Karsibo-rze i dochodzi do punktu nr 200 położonego w odległości 34 m od skraju nabrzeża Kanału Piastowskiego, na terenie nieruchomości komunalnej, w obszarze przeprawy promowej.

Od punktu nr 200 granica portu biegnie przez tereny komunalne, linią łamaną w odległości od 25 m do 55 m od linii nabrzeża przystani promowej, przecinając dwukrotnie pas drogi wojewódzkiej, przez punkty o kolejnych numerach do punktu nr 205 znajdującego się w odległości 31 m od północnego końca ocze-pu nabrzeża.

W punkcie nr 205 granica portu skręca w kierunku zachodnim, biegnie przez tereny komunalne wzdłuż granicy działek ewidencyjnych nr 218/8 i 219/11, obręb ewidencyjny nr 10 Świnoujście do punktu nr 206, po czym skręca w kierunku południowo-zachod-nim i biegnie do punktu nr 207 będącego punktem granicznym Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe — Nadleśnictwo Międzyzdroje.

Z punktu nr 207 granica portu biegnie w kierunku północno-zachodnim, wzdłuż granicy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe — Nadleśnictwo Międzyzdroje, u podnóża wału ochronnego pola refulacyjnego „A”, przez punkty o kolejnych numerach do punktu nr 214. Dalej granica portu biegnie wzdłuż granicy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe — Nadleśnictwo Międzyzdroje przez punkty o kolejnych numerach do punktu nr 218 położonego przy brzegu Kanału Mulnik i dalej linią brzegu tego kanału przez punkty o kolejnych numerach do punktu nr 221. Tu granica skręca na północ i, biegnąc nadal linią brzegu Kanału Mulnik wzdłuż granicy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe — Nadleśnictwo Międzyzdroje, przez punkty o kolejnych numerach dochodzi do punktu nr 240.

W punkcie nr 240 granica portu skręca pod kątem prostym w kierunku zachodnim i biegnie przez teren w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwo Międzyzdroje do punktu nr 241, położonego na skarpie nad Kanałem Mulnik. Dalej biegnie w kierunku północno-zachodnim, linią łamaną, przez punkty o kolejnych numerach, do punktu nr 252 położonego przy południowo-zachodnim narożniku portierni, przy bramie wjazdowej na tereny magazynowo-składowe nad Kanałem Mielińskim. Dalej granica portu biegnie wzdłuż bramy wjazdowej przez punkt nr 253 i dochodzi do punktu nr 254. Następnie skręca na zachód i dochodzi do punktu nr 255 położonego na narożniku ogrodzenia trwałego po północnej stronie utwardzonej drogi leśnej.

Od punktu nr 255 granica portu biegnie w kierunku północno-zachodnim przez teren w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe — Nadleśnictwo Międzyzdroje, wzdłuż ogrodzenia trwałego, przez punkty o kolejnych numerach do punktu nr 260, gdzie skręca w kierunku północno-wschodnim i, biegnąc dalej wzdłuż ogrodzenia, przez punkty nr 261, 262 i 263 dochodzi do punktu nr 264 położonego na granicy terenów będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe — Nadleśnictwo Międzyzdroje.

W punkcie nr 264 granica portu skręca pod kątem prostym w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 265, po czym biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 266 i dalej w kierunku wschodnim do punktu nr 267, a następnie w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr 268 i 269 do punktu nr 270, biegnąc przez tereny Skarbu Państwa, wzdłuż ogrodzeń, granicami działki ewidencyjnej nr 213/3, w obrębie ewidencyjnym nr 10 Świnoujście.

Z punktu nr 270, położonego przy ogrodzeniu nabrzeża portowego, granica portu biegnie nadal w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 271 położonego na krawędzi nabrzeża i dalej do punktu nr 272 położonego na wodach Kanału Mielińskiego, w odległości 43 m od skraju nabrzeża. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wodami Kanału Mielińskiego przez punkt nr 273 do punktu nr 274, położonego w odległości 51 m od skraju nabrzeża. Następnie granica portu skręca na południowy zachód, dochodząc do punktu nr 275 położonego na krawędzi nabrzeża. Dalej granica portu biegnie wzdłuż ogrodzenia na granicy działek ewidencyjnych nr 213/5 i 214/2, w obrębie ewidencyjnym nr 10 Świnoujście, do punktu nr 276, a następnie przez punkty nr 276 i 277 do punktu nr 278 położonego w linii ogrodzenia biegnącego wzdłuż granicy nieruchomości Skarbu Państwa.

W punkcie nr 278 granica portu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez teren Skarbu Państwa, równolegle do linii brzegu Kanału Mielińskiego, w odległości od 45 m do 65 m od zniszczonego ogrodzenia nabrzeża paliwowego, do punktu nr 279, po czym skręca na południowy zachód, przecina drogę dojazdową do bazy paliw Porta Petrol S.A. i dochodzi do punktu nr 280; tu skręca na północ i biegnie zachodnim skrajem drogi do punktu nr 281, w którym skręca na północny wschód, przecina drogę i dochodzi do punktu nr 282, położonego na brzegu Kanału Mielińskiego.

Z punktu nr 282 granica portu biegnie nieumocnio-nym brzegiem Kanału Mielińskiego do punktu nr 283 stanowiącego narożnik nabrzeża i dalej wzdłuż nabrzeża, linią prostą do punktu nr 284, łukiem do punktu nr 285 i dalej linią prostą przez punkt nr 286 do punktu nr 287, położonego w narożniku basenu promowego. Dalej granica obiega basen i dochodzi do punktu nr 288 na jego przeciwległym narożu.

Od punktu nr 288 granica portu biegnie skrajem nabrzeża przez punkty nr 289 i 290 do punktu nr 291, skręca pod kątem prostym na zachód, wzdłuż ogrodzenia, do punktu nr 292, będącego jednocześnie punktem granicznym działki ewidencyjnej nr 209/2, w obrębie ewidencyjnym nr 10 Świnoujście. Tu skręca na południe i biegnie linią graniczną tej działki do punktu nr 293.

Z punktu nr 293 granica portu biegnie wzdłuż ogrodzenia nieruchomości będącej własnością bazy paliw Porta Petrol S.A., na zachód do punktu nr 294, po czym na południowy zachód przez punkt nr 295 do punktu nr 296. Dalej w kierunku północno-zachodnim przez punkt nr 297 do punktu nr 298.

W punkcie nr 298 granica portu skręca na północ i biegnie do punktu nr 299 wzdłuż ogrodzenia bazy paliw Porta Petrol S.A., a następnie wzdłuż ogrodzenia nieruchomości Skarbu Państwa. W punkcie nr 299 granica portu skręca na północny wschód do punktu nr 300 i, biegnąc dalej wzdłuż ogrodzenia, przez punkty o kolejnych numerach dochodzi do punktu nr 305 położonego na granicy pasa drogowego ulicy Steyera.

W punkcie nr 305 granica portu skręca w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż bramy wjazdowej, a następnie wzdłuż ogrodzenia nieruchomości Skarbu Państwa Basen Południowy, w zarządzie Ministerstwa Obrony Narodowej, przez punkty o kolejnych numerach do punktu nr 316.

Od punktu nr 316 granica portu biegnie w kierunku południowym, wzdłuż brzegu Basenu Południowego, przez punkty o kolejnych numerach do punktu nr 327 położonego na skraju nabrzeża, na południowym cyplu Półwyspu Kosa.

W punkcie nr 327 granica portu skręca w kierunku wschodnim i biegnie wodami rzeki Świny do punktu nr 328, położonego w odległości 56 m od nabrzeża na wschodnim brzegu Półwyspu Kosa. Tu granica portu skręca na północ i biegnie, odchylając się w kierunku północno-wschodnim, wodami rzeki Świny, przez punkty o kolejnych numerach do punktu nr 341 położonego w odległości 58 m od północno-wschodniego narożnika nabrzeża Półwyspu Kosa. Dalej biegnie łukiem wodami rzeki Świny przez punkty o kolejnych numerach do punktu nr 347 u wylotu kanału portowego. Następnie wodami kanału na zachód przez punkty nr 348 i 349 do punktu nr 350, na południowy zachód przez punkty nr 351 i 352 do punktu nr 353, po czym wodami Basenu Zimowego, w kierunku południowym, przez punkty nr 354 i 355 dociera do punktu nr 356 położonego na krawędzi nabrzeża portowego. W dalszym przebiegu granica portu dochodzi, wzdłuż ogrodzenia, do punktu nr 357 i skręca na zachód do punktu nr 358.

W punkcie nr 358 granica portu skręca w kierunku północnym, biegnie przez teren nieruchomości Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A., w odległości 10 m od Nabrzeża Gazowni, przez punkty o kolejnych numerach do punktu nr 361, po czym skręca na zachód i biegnie wzdłuż granicy tej nieruchomości przez punkt nr 362 do punktu nr 363.

Z punktu nr 363 granica portu biegnie w kierunku północnym, skręcając dalej w kierunku północno-wschodnim, przez tereny nieruchomości Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Przedsiębiorstwa Handlowego Węglobud S.A., Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, w odległości od 15 m do 25 m od Nabrzeża Opałowego i Nabrzeża Straży Granicznej i Policji, przez punkty o kolejnych numerach do punktu nr 368 położonego na granicy pasa drogowego u zbiegu ulic Daszyńskiego i Wybrzeże Władysława IV. Tu granica portu skręca na wschód do punktu nr 369 położonego w odległości 8 m od krawędzi nabrzeża portowego.

Od punktu nr 369 granica portu biegnie w kierunku północno-wschodnim, równolegle do nabrzeża przez punkt nr 370 do punktu nr 371 położonego u wylotu ulicy Marynarzy. Tu załamuje się pod kątem prostym na północny zachód i dochodzi do punktu nr 372 położonego w odległości 5 m od punktu nr 371. Dalej granica portu skręca na północny wschód i biegnie ulicą Wybrzeże Władysława IV, równolegle do nabrzeża w odległości 10 m od jego krawędzi, przez punkty o kolejnych numerach, do punktu nr 375. Punkt nr 375 jest punktem granicznym nieruchomości komunalnej w użytkowaniu wieczystym Żeglugi Świnoujskiej.

Od punktu nr 375 granica portu biegnie w kierunku wschodnim granicą nieruchomości komunalnej w użytkowaniu wieczystym Żeglugi Świnoujskiej, przez punkty o kolejnych numerach, do punktu nr 391 położonego w rejonie wjazdu na miejską przystań promową u wylotu ulicy Bolesława Chrobrego. Dalej granica portu biegnie, nie zmieniając kierunku, wzdłuż granicy nieruchomości w użytkowaniu wieczystym Żeglugi Świnoujskiej przez punkty o kolejnych numerach do punktu nr 398 położonego w rejonie skrzyżowania ulic Wybrzeże Władysława IV i Jana z Kolna.

Od punktu nr 398 granica portu biegnie ulicą Wybrzeże Władysława IV, w kierunku wschodnim, wzdłuż granicy nieruchomości Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., przez punkty o kolejnych numerach, wyłączając z obszaru portu stację paliw PKN Or-len S.A., do punktu nr 414 położonego przy przystani promowej Kapitanatu Portu w Świnoujściu. Stąd biegnie dalej, nie zmieniając kierunku, wzdłuż granicy nieruchomości w użytkowaniu wieczystym Żeglugi Świnoujskiej, do punktu nr 415.

W punkcie nr 415 granica portu skręca pod kątem prostym w kierunku północno-zachodnim, przecina ulicę Wybrzeże Władysława IV i biegnie wzdłuż ogrodzenia nieruchomości komunalnej do punktu nr 416, po czym skręca na północny wschód i biegnie nadal wzdłuż ogrodzenia przez punkt nr 417 do punktu nr 418, a następnie na północny zachód linią łamaną, przez punkty o kolejnych numerach, do punktu nr 423, wyłączając z obszaru portu nieruchomość Skarbu Państwa.

Od punktu nr 423, położonego na granicy pasa drogowego ulicy Jachtowej, granica portu biegnie w kierunku północno-wschodnim, wzdłuż granicy nieruchomości komunalnej otaczającej Basen Północny, przez punkty o kolejnych numerach do punktu nr 432. Tu skręca w kierunku północnym, przecina ulicę Jachtową i biegnie wzdłuż wewnętrznego podnóża wału stanowiącego pozostałość fortyfikacji Fortu Anioła do punktu nr 433. Tu skręca na północny wschód do punktu nr 434, a następnie na południowy wschód i biegnie zewnętrzną stroną wału wzdłuż ogrodzenia, przez punkty o kolejnych numerach, do punktu nr 438 położonego na południowo-wschodniej granicy pasa drogowego ulicy Jachtowej.

Od punktu nr 438 granica portu biegnie w kierunku północno-wschodnim, wzdłuż granicy pasa drogowego ulicy Jachtowej, w odległości od 6 m do 7 m od linii brzegu rzeki Świny, przez punkty o kolejnych numerach (punkt nr 443 nie występuje) do punktu nr 446. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim, a następnie zachodnim, biegnąc północnym skrajem ulicy Jachtowej przez punkty o kolejnych numerach do punktu nr 448, następnie przecina ulicę Jachtową i przez punkt nr 449 dochodzi do punktu nr 450 położonego u podnóża wewnętrznego wału fosy. Dalej skręca na północ i północny wschód i biegnie dnem fosy u podnóża wału fortecznego przez punkty o kolejnych numerach do punktu nr 454. Stąd biegnie linią łamaną do bramy wjazdowej na tereny magazynowo-składowe stanowiące własność Miasta Świnoujście, dalej odcinkiem prostym wzdłuż bramy przez punkty nr 455 i 456, a następnie łukiem wzdłuż podnóża wału do punktu nr 457. Tutaj granica portu biegnie na południowy wschód, wzdłuż podnóża wału, do punktu nr 458, włączając w obszar portu tereny przystani żeglarskiej przy Basenie Jachtowym. Punkt nr 458 położony jest po zachodniej stronie gruntowej drogi dojazdowej, biegnącej równolegle do linii brzegu cieśniny Świny, w odległości 180 m.

W punkcie nr 458 granica portu skręca pod kątem ostrym w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez tereny komunalne, zachodnim skrajem gruntowej drogi dojazdowej, do punktu nr 459, po czym skręca na północny zachód i przez punkt nr 460 dochodzi do punktu nr 461 położonego na granicy pasa drogowego ulicy Uzdrowiskowej. Dalej biegnie wzdłuż tej granicy na północny wschód do punktu nr 462. Tu skręca na północny zachód, przecina ulicę Uzdrowiskową, dochodzi do punktu nr 463 i, biegnąc na północ w odległości od 35 m do 40 m od zachodniego skraju ulicy Uzdrowiskowej, dochodzi do punktu nr 464. W punkcie nr 464 granica portu skręca pod kątem prostym i biegnie w kierunku wschodnim do punktu nr 465, stanowiącego północno-zachodni narożnik granicy nieruchomości Skarbu Państwa „Stawa Nabieżnikowa Galeriowa” w trwałym zarządzie Urzędu Morskiego w Szczecinie. Opisany odcinek granicy włącza w obszar portu teren pętli drogowej oraz budowle nawigacyjne.

W punkcie nr 465 granica portu skręca w kierunku północnym i biegnie wzdłuż zachodniego skraju falochronu wejściowego zachodniego, przecina granicę pasa technicznego wybrzeża Morza Bałtyckiego, granicę wód morskich i przez punkty o kolejnych numerach dochodzi do punktu nr 470 położonego na skraju główki falochronu, od którego rozpoczęto opis granicy portu morskiego w Świnoujściu.

2. Pomiędzy kolejnymi punktami wyznaczającymi granice portu morskiego w Świnoujściu, opisanymi w ust. 1, granica ta biegnie odcinkami prostymi.

§ 2. Wykaz współrzędnych geograficznych punktów załamań granicy odlądowej dla portu morskiego Świnoujście podano w układzie: Światowego Systemu Geodezyjnego (World Geodetic System 84 — WGS-84), Geodezyjnego Systemu Odniesienia 1980 (Geodetic Re-ference System 1980 — GRS-80):


Nr punktu Współrzędne w układzie WGS-84 / GRS-80
(p — szerokość geograficzna A. — długość geograficzna

1

2

3

470

53°55'35.0501”

14°16'37.9688”

471

53°55'49.8216”

14°16'20.8834”

472

53°55'57.3635”

14°16'17.2089”

473

53°56'18.3975”

14°16'15.2303”

474

53°56'31.6641”

14°17'58.1627”

475

53°54'58.7221”

14°18'32.5228”

476

53°54'58.9467”

14°18'30.6036”

477

53°54'59.2609”

14°18'28.3682”

478

53°54'59.8824”

14°18'25.9771”

479

53°55'00.4706”

14°18'22.8672”

480

53°55'01.1897”

14°18'20.0371”

481

53°55'02.3346”

14°18'15.9520”

482

53°55'03.0325”

14°18'12.7438”

483

53°55'03.4157”

14°18'11.2025”

484

53°54'58.7011”

14°18'08.1535”

485

53°54'56.4124”

14°18'07.0024”

486

53°54'51.9087”

14°18'04.7394”

487

53°54'45.6354”

14°18'02.4001”

488

53°54'44.0505”

14°18'01.8736”

489

53°54'40.2650”

14°18'00.3847”

490

53°54'37.7142”

14°17'59.3402”

491

53°54'36.8795”

14°17'58.9961”

492

53°54'31.6870”

14°17'57.2238”

493

53°54'24.9702”

14°1T54.7411”

494

53°54'21.4569”

14°17'53.5315”

495

53°54'17.9063”

14°17'52.1851”

496

53°54'08.0148”

14°17'52.8015”

497

53°54'07.2243”

14°17'51.4495”

498

53°54'07.0900”

14°17'51.2192”

499

53°54'07.1675”

14°17'51.0837”

500

53°54'07.4870”

14°17'50.8559”

501

53°54'07.9387”

14°17'49.7267”

502

53°54'08.1913”

14°17'49.1726”

503

53°54'08.5033”

14°17'48.7129”

504

53°54'08.8984”

14°17'47.8887”

505

53°54'09.0790”

14°17'47.6584”

506

53°54'09.6686”

14°17'46.5651”

507

53°54'10.3549”

14°17'45.2771”

508

53°54'11.2547”

14°17'43.5975”

509

53°54'11.2162”

14°17-44.0731”

510

53°54'11.3737”

14°17'44.2936”

511

53°54'11.5735”

14°17'44.0275”

512

53°54'11.8648”

14°17'43.3936”

513

53°54'12.0335”

14°1742.3364”

514

53°54'12.5440”

14°1T41.3491”

30

53°54'12.8865”

14°17'40.6913”

31

53°54'20.6664”

14°17'26.0410”

32

53°54'21.6413”

14°17'23.1985”

33

53°54'22.4769”

14°17'19.9852”

34

53°54'22.8397”

14°17'17.9235”

35

53°54'22.9878”

14°17'16.9752”

36

53°54'23.1108”

14°17'15.7906”

37

53°54'23.9994”

14°17'16.4506”

38

53°54'24.2509”

14°17'10.2025”

39

53°54'24.2240”

14°17'05.5735”

40

53°54'23.3465”

14°17'00.3146”

41

53°54'23.5293”

14°16'56.7874”

42

53°54'23.8993”

14°16'55.0149”

43

53°54'24.2690”

14°16'53.9235”

44

53°54'24.6939”

14°16'52.9496”

45

53°54'24.8783”

14°16'52.5173”

46

53°54'25.3522”

14°16'51.4072”

47

53°54'25.6579”

14°16'50.9586”

47a

53°54'24.8245”

14°16'49.3048”

48

53°54'23.9478”

14°16'47.5049”

49

53°54'26.0798”

14°16'43.9348”

50

53°54'26.6411”

14°16'41.7051”

51

53°54'26.3246”

14°16'41.5380”

52

53°54'26.8007”

14°16'38.9251”

53

53°54'28.3261”

14°16'33.0203”

54

53°54'28.6716”

14°16'31.6794”

55

53°54'27.3309”

14°16'30.0410”

56

53°54'27.1255”

14°16'29.7964”

57

53°54'26.7674”

14°16'29.3729”

58

53°54'26.6483”

14°16'29.2205”

59

53°54'26.7064”

14°16'28.5942”

60

53°54'25.6627”

14°16'27.2899”

61

53°54'25.4611”

14°16'26.9597”

62

53°54'25.1689”

14°16'26.0551”

63

53°54'25.1230”

14°16'25.7463”

64

53°54'25.1096”

14°16'25.1788”

65

53°54'25.1290”

14°16'24.0518”

66

53°54'25.2621”

14°16'22.6356”

67

53°54'25.2793”

14°16'22.0008”

68

53°54'25.4834”

14°16'21.3473”

69

53°54'25.2708”

14°16'18.9431”

70

53°54'24.9200”

14°16'16.4235”

71

53°54'24.6575”

14°16'15.6203”

72

53°54'24.1020”

14°16'14.3575”

73

53°54'23.5719”

14°16'13.2659”

74

53°54'23.1456”

14°16'12.1307”

75

53°54'22.8615”

14°16'11.2797”

76

53°54'22.7726”

14°16'10.8100”

77

53°54'22.6984”

14°16'09.2085”

78

53°54'23.1082”

14°16'08.5344”

79

53°54'23.2452”

14°16'07.9753”

80

53°54'22.5775”

14°16'06.7726”

81

53°54'22.4974”

14°16'06.9071”

82

53°54'21.4910”

14°16'05.3104”

83

53°54'20.9978”

14°16'04.6570”

84

53°54'20.4337”

14°16'03.7386”

85

53°54'19.9196”

14°16'03.7421”

86

53°54'19.1748”

14°16'01.7435”

87

53°54'19.4965”

14°16'00.7444”

88

53°54'19.4272”

14°15'59.1001”

89

53°54'19.3279”

14°15'57.8886”

90

53°54'19.1249”

14°15'56.9628”

91

53°54'18.9618”

14°15'56.3207”

92

53°54'18.7369”

14°15'55.5805”

93

53°54'18.6501”

14°15'55.4176”

94

53°54'18.5957”

14°15'55.3523”

95

53°54'18.2074”

14°15'54.2889”

96

53°54'18.1799”

14°15'54.1348”

97

53°54'17.8192”

14°15'54.8393”

98

53°54'16.5982”

14°15'56.0898”

99

53°54'16.4471”

14°15'56.1988”

100

53°54'16.3215”

14°15'56.4536”

101

53°54'15.9277”

14°15'56.8117”

102

53°54'14.6060”

14°15'58.9500”

103

53°54'14.0834”

14°15'58.6331”

104

53°54'13.9936”

14°15'58.1262”

105

53°54'13.7613”

14°15'56.8174”

106

53°54'13.3325”

14°15'55.2090”

107

53°54'12.9311”

14°15'53.9738”

108

53°54'12.5301”

14°15'52.7381”

109

53°54'12.1824”

14°15'53.3475”

110

53°54'10.5922”

14°15'56.1338”

111

53°54'10.0723”

14°15'56.8371”

112

53°54'09.7740”

14°15'57.2659”

113

53°54'09.6144”

14°15'57.5202”

114

53°54'09.0415”

14°15'58.4355”

115

53°54'08.4111”

14°15'59.4339”

116

53°54'07.8641”

14°16'00.2544”

117

53°54'05.9228”

14°16'03.1453”

118

53°54'04.9463”

14°16'03.7941”

119

53°53'59.9585”

14°16'07.1063”

120

53°53'56.8898”

14°16'29.8635”

121

53°53'47.0315”

14°16'38.3145”

122

53°53'47.4516”

14°16'44.4071”

123

53°53'47.6436”

14°16'46.5788”

124

53°53'44.2961”

14°16'48.9515”

125

53°53'44.0197”

14°16'48.9327”

126

53°53'43.7669”

14°16'49.6197”

127

53°53'43.5631”

14°16'49.7881”

128

53°53'43.2646”

14°16'49.5423”

129

53°53'42.9742”

14°16'49.2602”

130

53°53'42.1601”

14°16'51.6343”

131

53°53'41.3106”

14°16'53.1806”

132

53°53'40.5582”

14°16'54.5303”

133

53°53'38.6840”

14°16'57.4993”

134

53°53'37.0969”

14°16'59.0790”

135

53°53'29.1312”

14°17'04.9036”

136

53°53'25.9139”

14°17'06.5471”

137

53°53'16.3735”

14°17'08.8231”

138

53°53'12.9851”

14°17'09.1783”

139

53°53'09.2954”

14°17'08.9618”

140

53°53'09.2188”

14°17'04.4138”

141

53°52'58.6176”

14°17'01.1975”

142

53°52'53.4163”

14°17'00.1566”

143

53°52'50.4261”

14°17'00.4739”

144

53°52'50.4312”

14°16'55.6468”

145

53°52'30.4588”

14°16'55.7260”

146

53°52'30.5106”

14°16'59.1410”

147

53°52'30.5619”

14°16'59.8196”

148

53°52'26.9745”

14°16'59.9489”

149

53°52'24.0210”

14°16'59.9797”

150

53°52'23.2893”

14°1700.2369”

151

53°52'22.9805”

14°1700.6490”

152

53°52'23.0652”

14°17'01.3457”

153

53°52'22.5037”

14°17'01.4895”

154

53°52'22.4167”

14°1700.7934”

155

53°52'19.9301”

14°1701.2914”

156

53°52'17.3791”

14°1701.5299”

157

53°52'17.0568”

14°17'01.5305”

158

53°52'11.8691”

14°1702.6030”

159

53°52'09.2269”

14°1702.9586”

160

53°52'07.0566”

14°1702.1820”

161

53°52'06.6461”

14°17'02.1502”

162

53°52'04.9120”

14°17'02.4141”

163

53°52'04.4771”

14°17'02.4774”

164

53°52'00.4934”

14°17'02.9451”

165

53°51'58.6738”

14°17'03.3577”

166

53°51'55.9424”

14°17'04.2075”

167

53°51'54.1863”

14°17'04.7537”

168

53°51'53.7412”

14°17'04.8927”

169

53°51'52.7549”

14°17'05.1991”

170

53°51'50.1942”

14°17'05.6555”

171

53°51'49.3784”

14°17'05.7537”

172

53°51'47.4144”

14°17'10.6204”

173

53°51'45.3896”

14°17'08.4203”

174

53°51'43.5917”

14°17'13.0831”

175

53°51'41.8771”

14°17'11.0831”

176

53°51'38.4285”

14°17'14.0966”

177

53°51'37.2350”

14°17'15.8739”

178

53°51'35.9683”

14°17'18.6077”

179

53°51'24.1563”

14°17'10.0518”

180

53°51'24.2078”

14°17'09.7931”

181

53°51'22.2095”

14°17'08.7237”

182

53°51'20.3602”

14°17'08.8329”

183

53°51'13.9934”

14°17'09.1000”

184

53°51'13.3738”

14°17'09.0515”

185

53°51'09.2401”

14°1709.1684”

186

53°51'08.7619”

14°17'05.9629”

187

53°51'06.3905”

14°16'50.8772”

188

53°51'10.8978”

14°16'49.1843”

189

53°51'11.6616”

14°16'47.8501”

190

53°51'13.6613”

14°16'47.9509”

191

53°51'15.4322”

14°16'47.1428”

192

53°51'17.5370”

14°16'46.3629”

193

53°51'18.7510”

14°16'43.9956”

194

53°51'19.2384”

14°16'47.8256”

195

53°51'19.5479”

14°16'50.3364”

196

53°51'25.4357”

14°16'48.0526”

197

53°51'25.0813”

14°16'45.5573”

198

53°5174.6751”

14°16'42.6979”

199

53°51'27.0002”

14°16'42.4532”

200

53°51'32.3404”

14°16'40.8593”

201

53°51'33.6837”

14°16'34.8047”

202

53°51'37.1366”

14°16'38.1953”

203

53°51'37.6302”

14°16'36.0082”

204

53°5r41.5235”

14°16'38.1065”

205

53°51'42.1991”

14°16'38.1058”

206

53°51'41.9260”

14°16'35.0385”

207

53°51'34.3960”

14°16'30.0521”

208

53°51'35.9455”

14°16'27.5665”

209

53°51'37.7183”

14°16'25.5291”

210

53°51'38.2348”

14°16'24.8343”

211

53°51'40.8044”

14°16'21.3767”

212

53°51'44.1637”

14°16'17.2036”

213

53°51'47.8087”

14°16'13.2804”

214

53°51'51.1592”

14°16'10.2330”

215

53°51'53.4458”

14°16'06.7553”

216

53°51'54.3639”

14°16'05.5414”

217

53°51'55.3386”

14°16'02.4740”

218

53°51'55.7782”

14°16'01.5072”

219

53°5r56.3278”

14°15'59.7747”

220

53°51'56.9761”

14°15'56.9035”

221

53°51'58.0411”

14°15'54.0577”

222

53°51'58.8799”

14°15'53.9117”

223

53°52'00.6177”

14°15'52.7879”

224

53°52'02.3064”

14°15'51.8117”

225

53°52'03.4978”

14°15'50.9663”

226

53°52'05.1210”

14°15'49.5121”

227

53°52'06.6421”

14°15'48.4463”

228

53°52'08.5943”

14°15'47.7249”

229

53°52'09.8910”

14°15'46.7806”

230

53°52'11.7100”

14°15'46.2389”

231

53°52'11.7277”

14°15'45.9555”

232

53°52'14.6131”

14°15'45.3792”

233

53°52'16.0363”

14°15-44.8198”

234

53°52'16.5009”

14°15'44.7086”

235

53°52'16.9841”

14°15'44.8255”

236

53°52'18.9960”

14°15'44.1134”

237

53°52'24.8095”

14°15'43.6009”

238

53°52'26.6481”

14°15'43.6003”

239

53°52'28.0415”

14°15-44.0374”

240

53°52”29.2505”

14°15'44.1634”

241

53°52'29.3228”

14°15-43.4996”

242

53°52'33.4801”

14°15'40.0231”

243

53°52'33.0998”

14°15'38.9522”

244

53°52'32.8586”

14°15'38.0315”

245

53°52'33.0366”

14°15'37.8882”

246

53°52'35.0385”

14°15'33.7804”

247

53°52'34.2288”

14°15'33.1212”

248

53°52'34.7599”

14°15'32.1448”

249

53°52'38.1266”

14°15'35.6983”

250

53°52'38.2791”

14°15'35.8632”

251

53°52'42.6088”

14°15'32.1286”

252

53°52'42.8420”

14°15'32.4257”

253

53°52'43.0846”

14°15'31.9850”

254

53°52'43.2490”

14°15'31.6814”

255

53°52'43.1378”

14°15'31.0640”

256

53°52'46.7959”

14°15'24.2726”

257

53°52'50.4574”

14°15'17.5072”

258

53°52'54.1598”

14°15'10.6908”

259

53°52'56.0624”

14°15'07.1562”

260

53°52'58.6740”

14°15'02.2680”

261

53°53'00.7912”

14°15'05.5432”

262

53°53'04.0581”

14°15'10.5965”

263

53°53'07.2757”

14°15'15.5743”

264

53°53'09.0103”

14°15'18.2579”

265

53°53'11.9280”

14°15'13.0568”

266

53°53'13.3335”

14°15'15.4330”

267

53°53'12.3514”

14°15'20.7969”

268

53°53'12.5728”

14°15'21.2679”

269

53°53'14.5719”

14°15'24.8759”

270

53°53'17.2358”

14°15'27.7887”

271

53°53'17.6272”

14°15'28.4035”

272

53°53'18.9051”

14°15'29.7135”

273

53°53'22.1327”

14°15'26.1940”

274

53°53'25.2478”

14°15'22.1668”

275

53°53'24.0046”

14°15'20.1950”

276

53°53'23.3402”

14°15'19.0827”

277

53°53'22.8799”

14°15'18.2194”

278

53°53'22.0686”

14°15'16.0121”

279

53°53'27.5936”

14°15'08.1927”

280

53°53'26.9109”

14°15'06.6870”

281

53°53'30.5296”

14°15'06.8163”

282

53°53'31.8362”

14°15'10.9152”

283

53°53'33.6995”

14°15'09.6855”

284

53°53'35.2468”

14°15'08.2319”

285

53°53'35.1597”

14°15'06.6563”

286

53°53'34.2222”

14°15'06.1198”

287

53°53'33.5081”

14°15'05.9753”

288

53°53'33.6780”

14°15'04.3212”

289

53°53'34.3228”

14°15'04.6690”

290

53°53'34.3320”

14°15'04.5396”

291

53°53'35.1707”

14°15'04.4254”

292

53°53'35.0735”

14°15'03.3644”

293

53°53'33.4196”

14°15'03.6641”

294

53°53'33.3156”

14°15'03.3345”

295

53°53'32.8432”

14°15'02.0939”

296

53°53'30.4906”

14°14'56.6734”

297

53°53'30.8888”

14°14'55.8900”

298

53°53'37.6496”

14°14'43.3869”

299

53°53'46.5050”

14°14-38.4462”

300

53°53'50.2970”

14°14'46.3761”

301

53°53'54.2669”

14°14'42.5971”

302

53°53'55.1802”

14°14'41.5391”

303

53°53'56.0984”

14°14'40.2394”

304

53°53'57.1768”

14°14'38.3648”

305

53°53'58.5430”

14°14'35.8137”

306

53°53'59.0047”

14°14'36.9308”

307

53°53'58.9286”

14°14'37.0215”

308

53°53'59.2178”

14°14'37.7269”

309

53°53'59.9754”

14°14'42.6898”

310

53°53'58.9204”

14°14'44.2068”

311

53°53'57.8185”

14°14'51.8703”

312

53°53'58.0834”

14°14'54.1755”

313

53°53'57.7215”

14°14'57.1604”

314

53°53'57.0716”

14°14'57.9051”

315

53°53'56.9595”

14°14'58.7657”

316

53°53'56.6672”

14°14'59.9878”

317

53°53'56.4036”

14°14'59.9163”

318

53°53'54.1552”

14°14'59.7731”

319

53°53'54.1799”

14°14'59.1196”

320

53°53'53.3919”

14°14'59.1068”

321

53°53'51.4517”

14°14'58.9542”

322

53°53'50.2536”

14°14'59.2244”

323

53°53'49.1294”

14°15'00.0932”

324

53°53'47.8189”

14°15'01.6929”

325

53°53'47.2934”

14°15'02.3668”

326

53°53'47.0801”

14°15'02.3679”

327

53°53'46.8094”

14°15'02.8033”

328

53°53'47.3182”

14°15'06.7591”

329

53°53'50.4416”

14°15'06.5839”

330

53°53'52.6275”

14°15'06.6133”

331

53°53'56.1590”

14°15'07.3288”

332

53°53'59.8475”

14°15'08.4255”

333

53°54'04.5585”

14°15'11.2838”

334

53°54'07.2013”

14°15'13.3330”

335

53°54'09.6249”

14°15'15.4684”

336

53°54'11.5464”

14°15'17.6304”

337

53°54'12.7321”

14°15'19.1485”

338

53°54'13.7070”

14°15'20.5043”

339

53°54'15.1441”

14°15'22.5013”

340

53°54'18.0760”

14°15'27.5612”

341

53°54'20.7589”

14°15'33.1852”

342

53°54'21.3911”

14°15'33.8092”

343

53°54'22.1508”

14°15'34.1733”

344

53°54'22.9570”

14°15'34.0872”

345

53°54'23.6720”

14°15'33.5414”

346

53°54'24.2884”

14°15'32.2789”

347

53°54'24.5223”

14°15'30.9201”

348

53°54'23.9228”

14°15'15.0428”

349

53°54'23.7032”

14°15'09.2292”

350

53°54'24.2625”

14°14'58.5750”

351

53°54'21.8496”

14°14'53.6141”

352

53°54'17.0404”

14°14'50.1200”

353

53°54'13.3248”

14°14'47.7566”

354

53°54'06.4735”

14°14'47.3709”

355

53°54'04.1865”

14°14-45.9814”

356

53°54'02.7486”

14°14'43.7428”

357

53°54'02.1855”

14°14'43.3721”

358

53°54'02.2575”

14°14'42.7752”

359

53°54'02.9827”

14°14'42.9830”

360

53°54'04.5313”

14°14'43.0827”

361

53°54'07.1460”

14°14'43.2164”

362

53°54'07.1591”

14°14'43.0397”

363

53°54'07.1974”

14°14'42.5328”

364

53°54'08.9704”

14°14'42.5627”

365

53°54'11.5273”

14°14'42.7665”

366

53°54'17.0153”

14°14'45.7126”

367

53°54'17.1221”

14°14'45.2460”

368

53°54'18.6203”

14°14'46.3824”

369

53°54'18.6574”

14°14'47.2497”

370

53°54'22.5466”

14°14'50.4594”

371

53°54'25.4602”

14°14'55.8032”

372

53°54'25.5762”

14°14'55.6126”

373

53°54'26.2447”

14°14'57.3174”

374

53°54'27.0104”

14°14'59.8245”

375

53°54'27.0450”

14°15'00.7604”

376

53°54'27.1055”

14°15'01.5277”

377

53°54'27.1063”

14°15'01.7655”

378

53°54'27.0944”

14°15'02.2397”

379

53°54'27.0478”

14°15'02.5990”

380

53°54'26.9636”

14°15'03.0679”

381

53°54'25.8734”

14°15'08.2929”

382

53°54'25.8167”

14°15'08.6988”

383

53°54'25.7667”

14°15'09.7650”

384

53°54'25.7751”

14°15'10.7951”

385

53°54'25.8121”

14°15'11.3962”

386

53°54'25.8856”

14°15'12.0771”

387

53°54'26.0335”

14°15'13.2741”

388

53°54'26.1839”

14°15'14.3071”

389

53°54'26.4404”

14°15'16.3225”

390

53°54'26.5073”

14°15'17.7192”

391

53°54'26.5873”

14°15'19.2396”

392

53°54'26.6580”

14°15'20.4100”

393

53°54'26.7856”

14°15'22.5191”

394

53°54'26.8309”

14°15'27.3402”

395

53°54'26.8782”

14°15'28.2277”

396

53°54'27.0325”

14°15'28.2310”

397

53°54'27.1613”

14°15'30.8016”

398

53°54'27.1709”

14°15'31.4585”

399

53°54'27.1801”

14°15'31.5838”

400

53°54'27.0414”

14°15'31.6498”

401

53°54'26.8958”

14°15'31.9242”

402

53°54'26.9670”

14°15'33.7028”

403

53°54'26.8710”

14°15'33.7303”

404

53°54'26.9078”

14°15'34.6459”

405

53°54'26.9935”

14°15'35.3256”

406

53°54'27.0540”

14°15'35.8051”

407

53°54'27.1221”

14°15'36.3420”

408

53°54'27.2371”

14°15'37.2530”

409

53°54'27.6646”

14°15'37.1106”

410

53°54'28.3917”

14°15'42.6409”

411

53°54'28.7858”

14°15'45.0073”

412

53°54'29.7139”

14°15'48.3941”

413

53°54'30.5771”

14°15'50.9579”

414

53°54'30.7661”

14°15'51.4423”

415

53°54'31.8642”

14°15'53.6858”

416

53°54'33.7804”

14°15'51.0994”

417

53°54'33.8406”

14°15'51.2507”

418

53°54'34.3960”

14°15'52.6478”

419

53°54'35.0499”

14°15'51.8055”

420

53°54'34.9902”

14°15'51.6722”

421

53°54'35.4773”

14°15'51.0461”

422

53°54'35.5324”

14°15'51.1689”

423

53°54'36.6462”

14°15'49.7064”

424

53°54'41.1938”

14°15'55.8391”

425

53°54'41.7302”

14°15'57.1484”

426

53°54'43.8944”

14°16'03.3644”

427

53°54'45.1121”

14°16'06.0856”

428

53°54'47.2667”

14°16'10.9017”

429

53°54'48.9198”

14°16'14.6228”

430

53°54-49.4144”

14°16'16.0288”

431

53°54'49.7243”

14°16'17.2522”

432

53°54'50.2417”

14°16'20.3470”

433

53°54'55.0705”

14°16'20.1852”

434

53°54'56.1053”

14°16'24.1410”

435

53°54'55.0001”

14°16'25.6576”

436

53°54'53.4024”

14°16'27.7769”

437

53°54'53.1391”

14°16'28.0062”

438

53°54'52.3273”

14°16'29.2436”

439

53°54'53.1645”

14°16'30.1126”

440

53°54'53.7869”

14°16'30.5787”

441

53°54'54.4084”

14°16'31.0437”

442

53°54'56.1999”

14°16'32.4158”

444

53°54'57.1340”

14°16'32.9291”

445

53°54'57.3299”

14°16'33.1137”

446

53°54'57.4760”

14°16'33.2055”

447

53°54'58.1847”

14°16'31.0671”

448

53°54'58.4694”

14°16'27.3547”

449

53°54'58.5368”

14°16'26.3664”

450

53°54'58.5473”

14°16'25.1028”
451

53°54'59.7621”

14°16'25.3755”

452

53°55'02.2437”

14°16'26.6244”

453

53°55'04.450r

14°16'29.4611”

454

53°55'05.8562”

14°16'31.6709”

455

53°55'05.6167”

14°16'32.1980”

456

53°55'05.6488”

14°16'32.5351”

457

53°55'05.9884”

14°16'32.5621”

458

53°55'04.8804”

14°16'36.3728”

459

53°55'09.1639”

14°16'38.5615”

460

53°55'11.6389”

14°16'34.3084”

461

53°55'12.1207”

14°16'33.2870”

462

53°55'13.2805”

14°16'34.9707”

463

53°55'14.4497”

14°16'33.3251”

464

53°55'19.1124”

14°16'34.8725”

465

53°55'18.1536”

14°16'43.0396”

466

53°55'22.9613”

14°16'44.6041”

467

53°55'29.8579”

14°16'42.1081”

468

53°55'29.9030”

14°16'42.0722”

469

53°55'34.8214”

14°16'37.7719”


§ 3. Linia przebiegu granicy, o której mowa w § 1, jest oznaczona na mapach w skali: 1:500, 1:1000 i 1:5000, dostępnych do wglądu w siedzibach Urzędu Morskiego w Szczecinie oraz Urzędu Miejskiego w Świnoujściu.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3)


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz. 1652, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 203, poz. 1683, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 i Nr 249, poz. 1834 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125.

3) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia granic portów morskich w Szczecinie, Świnoujściu i Policach od strony lądu (Dz. U. Nr 119, poz. 1010 oraz z 2008 r. Nr 131, poz. 832).