ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie dokumentów i informacji, jakie należy dołączyć do wniosku o wydanie decyzji o przyznaniu otwartego dostępu oraz wysokości opłaty za jej wydanie

Na podstawie art. 28x ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie — należy przez to rozumieć ustawę z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym;

2) wniosku — należy przez to rozumieć wniosek przewoźnika kolejowego o wydanie decyzji o przyznaniu otwartego dostępu składany do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego;

3) decyzji — należy przez to rozumieć decyzję Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego o przyznaniu otwartego dostępu.

§ 2. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

1) oświadczenie o posiadaniu ważnej licencji, o której mowa w art. 43 ust. 2 i 3 ustawy, wraz z podaniem jej numeru ewidencyjnego i daty udzielenia oraz jej ewentualnej aktualizacji;

2) oświadczenie o posiadaniu ważnego certyfikatu bezpieczeństwa, o którym mowa w art. 18b ustawy, wraz z podaniem jego numeru i daty wydania.

§ 3. 1. Do wniosku należy dołączyć informacje o:

1) okresie, na jaki ma być wydana decyzja;

2) liniach kolejowych, na których wnioskodawca będzie prowadził działalność przewozową objętą wnioskiem;

3) planowanym rozkładzie jazdy pociągów wraz z terminami kursowania pociągów;

4) planowanej ofercie taryfowej, w tym ulgach ustawowych i komercyjnych ze wskazaniem okoliczności, w jakich może nastąpić korekta oferty taryfowej;

5) planowanym sposobie dystrybucji biletów;

6) prognozowanej wielkości przewozów pasażerów w całym okresie objętym wnioskiem z podziałem na lata kalendarzowe oraz wskazaniem metodologii ich prognozowania;

7) docelowej grupie klientów planowanej usługi;

8) prognozowanej wielkości przychodów i kosztów wynikających ze świadczenia usług objętych wnioskiem w całym okresie, jaki obejmuje, z podziałem na lata kalendarzowe;

9) przewidywanym typie pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozu osób;

10) planowanej liczbie oferowanych miejsc siedzących w klasie I i klasie II, w tym miejsc dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się, w rozbiciu na poszczególne typy wagonów i rodzaje pociągów oraz kategorię pociągu;

11) przewidywanych rezerwacjach miejsc siedzących.

2. Prezes UTK, w celu ustalenia, czy planowane połączenia naruszą równowagę ekonomiczną usług wykonywanych na podstawie umów o świadczenie usług publicznych, może żądać od przewoźników kolejowych dodatkowych dokumentów oraz informacji niezbędnych do dokonania tego ustalenia. Informacje powinny być udzielone w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania żądania.

§ 4. 1. Wysokość opłaty za wydanie decyzji w złotych polskich stanowiąca równowartość poniższych kwot, wyrażonych w euro, wynosi:


OBSZAR 1 ROK 2 LATA 3 LATA 4 LATA 5 LAT
1 WOJEWÓDZTWO 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500
2 WOJEWÓDZTWA 2 600 3 100 3 600 4 100 4 600
3 WOJEWÓDZTWA 2 700 3 200 3 700 4 200 4 700
4 WOJEWÓDZTWA 2 800 3 300 3 800 4 300 4 800
5 WOJEWÓDZTW 2 900 3 400 3 900 4 400 4 900

> 5 WOJEWÓDZTW

3 000 3 500 4 000 4 500 5 000

2. Jeżeli wniosek dotyczy linii kolejowych, na których nie są realizowane przewozy osób wykonywane na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych, wysokość opłaty za wydanie decyzji w złotych polskich stanowi równowartość kwoty 500 euro.

3. Równowartość w złotych kwot podanych w ust. 1 i 2 ustala się przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 191, poz. 1374, z 2008 r. Nr 59, poz. 359, Nr 144, poz. 902, Nr 206, poz. 1289 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 3, Nr 18, poz. 97, Nr 19, poz. 100, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 966, Nr 157, poz. 1241 i Nr 214, poz. 1658 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 102, poz. 586 i Nr 106, poz. 622.