ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące wzory zezwoleń na wykonywanie przewozów osób:

1) regularnych w krajowym transporcie drogowym – w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym – w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

3) regularnych w międzynarodowym transporcie drogowym – w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

4) regularnych specjalnych w międzynarodowym transporcie drogowym – w załączniku nr 4 do rozporządzenia;

5) okazjonalnych w międzynarodowym transporcie drogowym – w załączniku nr 5 do rozporządzenia;

6) wahadłowych w międzynarodowym transporcie drogowym – w załączniku nr 6 do rozporządzenia;

7) w międzynarodowym transporcie drogowym na lub przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagranicznego przewoźnika drogowego pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – w załączniku nr 7 do rozporządzenia.

§ 2. Określa się następujące wzory wypisów z zezwoleń na wykonywanie przewozów osób:

1) regularnych w krajowym transporcie drogowym – w załączniku nr 8 do rozporządzenia;

2) regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym – w załączniku nr 9 do rozporządzenia;

3) regularnych w międzynarodowym transporcie drogowym – w załączniku nr 10 do rozporządzenia;

4) regularnych specjalnych w międzynarodowym transporcie drogowym – w załączniku nr 11 do rozporządzenia;

5) okazjonalnych w międzynarodowym transporcie drogowym – w załączniku nr 12 do rozporządzenia;

6) wahadłowych w międzynarodowym transporcie drogowym – w załączniku nr 13 do rozporządzenia.

§ 3. Wzór zezwolenia na przewóz regularny i regularny specjalny w międzynarodowym transporcie drogowym na terenie Wspólnoty Europejskiej określa rozporządzenie nr 2121/98/WE z dnia 2 października 1998 r. określające szczegółowe zasady stosowania rozporządzeń nr 684/92/EWG i nr 12/98/WE, w sprawie dokumentów wymaganych w międzynarodowym transporcie osób wykonywanym autobusami i autokarami (Dz. Urz. WE L 268, z 03.10.1998).

§ 4. Formularze zezwoleń sporządzone według wzorów określonych w dotychczasowych przepisach mogą być nadal stosowane, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2005 r.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2004 r. (poz. 1519)

Załącznik nr 1

WZÓR

(PDF)

Załącznik nr 2

WZÓR

(PDF)

Załącznik nr 3

WZÓR

(PDF)

Załącznik nr 4

WZÓR

(PDF)

Załącznik nr 5

WZÓR

(PDF)

Załącznik nr 6

WZÓR

(PDF)

Załącznik nr 7

WZÓR

(PDF)

Załącznik nr 8

WZÓR

(PDF)

Załącznik nr 9

WZÓR

(PDF)

Załącznik nr 10

WZÓR

(PDF)

Załącznik nr 11

WZÓR

(PDF)

Załącznik nr 12

WZÓR

(PDF)

Załącznik nr 13

WZÓR

(PDF)1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 106, poz. 1121).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 89, poz. 804 i Nr 199, poz. 1671, z 2003 r. Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1452, Nr 200, poz. 1953 i Nr 211, poz. 2050 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 97, poz. 962.

3)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2003 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń (Dz. U. Nr 189, poz. 1859), które na podstawie art. 111 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 96, poz. 959) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.