ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie określenia jednostek operatora publicznego przeprowadzających kontrolę wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych i uiszczania opłat abonamentowych za ich używanie, wzoru upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych oraz zasad i trybu wydawania tych upoważnień

Na podstawie art. 7 ust. 10 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. Nr 85, poz. 728) zarządza się, co następuje:

§ 1. Jednostką operatora publicznego uprawnioną do przeprowadzania, na obszarze swojego działania, kontroli wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych i uiszczania opłat abonamentowych za ich używanie jest Centrum Obsługi Finansowej.

§ 2. Określa się wzór upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 3. 1. Upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych wydaje pracownikom kierownik jednostki operatora publicznego, o której mowa w § 1, na okres jednego roku, z możliwością przedłużenia na kolejne lata.

2. Druk upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych jest drukiem ścisłego zarachowania. Jednostka operatora publicznego, o której mowa w § 1, prowadzi ewidencję wydanych upoważnień.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 2)

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Łączności z dnia 16 lipca 1993 r. w sprawie kontroli wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych (Dz. U. Nr 70, poz. 339 oraz z 1996 r. Nr 104, poz. 481).