ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań EUROCONTROL w zakresie przepisów systemu opłat trasowych

Na podstawie art. 3 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się do stosowania, z zastrzeżeniem przepisów rozporządzenia, następujące wymagania międzynarodowe w zakresie przepisów systemu opłat trasowych, ustanowione przez Europejską Organizację do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (EUROCONTROL):

1) Warunki stosowania systemu opłat trasowych oraz warunki uiszczania należności;

2) Zasady określania podstawy kosztowej dla opłat trasowych oraz sposób obliczania stawek jednostkowych.

2. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zwany dalej „Prezesem Urzędu”, ogłasza w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt 1 oraz art. 130 ust. 11 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze, zwanej dalej „ustawą”, wymagania, o których mowa w ust. 1, oraz ich zmiany.

§ 2. Usługi, za które pobiera się opłaty trasowe, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm. 3) ).

§ 3. System zachęt obejmujący opłaty trasowe wprowadza się na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1794/2006 z dnia 6 grudnia 2006 r. ustanawiającym wspólny schemat opłat za korzystanie ze służb żeglugi powietrznej (Dz. Urz. UE L341 z 07.12.2006, str. 3), zwanym dalej „rozporządzeniem nr 1794/2006”.

§ 4. 1. W Rejonie Informacji Powietrznej FIR Warszawa system zachęt w opłatach trasowych skierowanych do użytkowników przestrzeni powietrznej wprowadza instytucja zapewniająca służby ruchu lotniczego, wyznaczona na podstawie odrębnych przepisów, zwana dalej „instytucją”.

2.  Instytucja przedkłada propozycje systemu zachęt, o którym mowa w ust. 1, do akceptacji Prezesowi Urzędu, w terminie nie później niż na 91 dni przed wejściem ich w życie.

3. Zaakceptowany przez Prezesa Urzędu system zachęt publikuje się w Zintegrowanym Pakiecie Informacji Lotniczych, w Zbiorze Informacji Lotniczych (AIP Polska) oraz Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

§ 5. Nie stosuje się systemu zachęt w stosunku do instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej.

§ 6. 1. Stawkę jednostkową opłaty trasowej dla strefy pobierania opłaty trasowej w Rejonie Informacji Powietrznej FIR Warszawa określa się w złotych.

2. Stawkę, o której mowa w ust. 1, przelicza się co miesiąc na euro przy zastosowaniu średniego miesięcznego kursu wymiany euro z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym został wykonany lot. Stosowany w tym celu kurs walutowy jest średnim miesięcznym krzyżowym kursem zamknięcia obliczonym przez Grupę Reutera na podstawie dziennego kursu kupna euro.

§ 7. Zwolnienia z opłat trasowych określają przepisy rozporządzenia nr 1794/2006 oraz art. 130 ust. 6 ustawy.

§ 8. Strefy pobierania opłat trasowych określają przepisy rozporządzenia wydanego na podstawie art. 130 ust. 9 ustawy.

§ 9. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stawkę jednostkową dla opłat trasowych, o której mowa w pkt 1.4 wymagań międzynarodowych określonych w § 1 ust. 1 pkt 2, określa się na okres roku kalendarzowego dla roku „n + 1”.

§ 10. Podstawę kosztową dla opłat trasowych określa się w złotych.

§ 11. Warunki i sposób przeprowadzania konsultacji z użytkownikami przestrzeni powietrznej określają przepisy rozporządzenia nr 1794/2006 oraz rozporządzenia wydanego na podstawie art. 130 ust. 9 ustawy.

§ 12. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie stosuje się niezależnej regulacji ekonomicznej, o której mowa w pkt 1.11 wymagań międzynarodowych określonych w § 1 ust. 1 pkt 2.

§ 13. 1. Kontrolę sprawozdań finansowych oraz ksiąg rachunkowych instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej przeprowadza Prezes Urzędu zgodnie z przepisami rozporządzenia wydanego na podstawie art. 30 ustawy.

2. Przepis ust. 1 nie narusza przepisów odrębnych.

§ 14. Instytucja zapewniająca służby meteorologiczne prowadzi ewidencję urządzeń, służb, produktów i funkcji lotniczej informacji meteorologicznej zgodnie z pkt 3.10.2 wymagań międzynarodowych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2.

§ 15. Zwrot instytucjom zapewniającym służby żeglugi powietrznej kosztów z tytułu zapewniania służb trasowych dla lotów zwolnionych z opłat trasowych następuje na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 130 ust. 8 ustawy.

§ 16. Kompetencje i zadania „Umawiającego się Państwa”, o których mowa w pkt 1.10.2, 2.2, 3. 1.3, 4. 1.2, 6.2 oraz załącznika II do wymagań międzynarodowych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, wykonuje Prezes Urzędu.

§ 17. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1008, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1829, z 2007 r. Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 97, poz. 625, Nr 144, poz. 901, Nr 177, poz. 1095, Nr 180, poz. 1113 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 42, poz. 340.

3)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 113, Nr 90, poz. 756, Nr 143, poz. 1199 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 143, poz. 1028 i 1029, z 2007 r. Nr 168, poz. 1187 i Nr 192, poz. 1382, z 2008 r. Nr 74, poz. 444, Nr 130, poz. 826, Nr 141, poz. 888 i Nr 209, poz. 1320 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11.