ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 października 2004 r. w sprawie maksymalnych wysokości opłat za czynności związane z obowiązkową oceną zgodności wyposażenia morskiego

Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyposażeniu morskim (Dz. U. Nr 93, poz. 899) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się maksymalne wysokości opłat za czynności związane z obowiązkową oceną zgodności wyposażenia morskiego, określone:

1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia – za czynności związane z obowiązkową oceną zgodności wyposażenia morskiego dla modułów B, F oraz G;

2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia – za czynności związane z obowiązkową oceną zgodności wyposażenia morskiego dla modułów D oraz E;

3) w załączniku nr 3 do rozporządzenia – za czynności związane z akredytacją jednostek certyfikujących, jednostek kontrolujących i laboratoriów.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 października 2004 r. (poz. 2333)

1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).