ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 maja 2004 r. w sprawie zgłoszenia działalności telekomunikacyjnej

Na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wzór zgłoszenia działalności telekomunikacyjnej niewymagającej zezwolenia, zwanego dalej „zgłoszeniem”, oraz tryb jego składania.

§ 2. Ustala się wzór zgłoszenia stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 3. 1. Przedsiębiorca zamierzający wykonywać w sieci publicznej działalność telekomunikacyjną niewymagającą posiadania zezwolenia telekomunikacyjnego dokonuje zgłoszenia tej działalności co najmniej na 28 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia.

2. Zgłoszenie składa się w formie pisemnej zgodnie z wzorem, o którym mowa w § 2, do Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, zwanego dalej „Prezesem URTiP”, niezależnie od rodzaju zgłaszanej działalności telekomunikacyjnej oraz formy prawnej przedsiębiorcy.

3. Przedsiębiorca wraz ze zgłoszeniem przedstawia dokumenty pozwalające Prezesowi URTiP stwierdzić, że dane przedsiębiorcy zawarte w zgłoszeniu są zgodne ze stanem faktycznym.

§ 4. Jeżeli zgłoszenie jest niekompletne, Prezes URTiP wzywa przedsiębiorcę do uzupełnienia zgłoszenia w terminie 3 dni, licząc od dnia doręczenia wezwania, informując że w razie nieuzupełnienia zgłoszenia w tym terminie, pozostaje ono bez rozpoznania.

§ 5. O zmianach stanu faktycznego i prawnego ujętego w zgłoszeniu w pkt 1–3, zaistniałych od czasu ostatniego zgłoszenia, przedsiębiorca informuje w formie pisemnej Prezesa URTiP oraz przedstawia dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 3.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 maja 2004 r. (poz. 1308)

WZÓR ZGŁOSZENIA DZIAŁALNOŚCI TELEKOMUNIKACYJNEJ

(PDF)1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzeniaPrezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 106, poz. 1121).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1321 i Nr 154, poz. 1800 i 1802, z 2002 r.Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676 i Nr 166, poz. 1360 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1652.