ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 lutego 2004 r. w sprawie umundurowania Inspekcji Transportu Drogowego

Na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa dystynkcje i wzór umundurowania służbowego Inspekcji Transportu Drogowego, normy umundurowania i sposób jego przydziału, kryteria przydziału umundurowania, warunki jego używania oraz zasady i sposób noszenia umundurowania.

§ 2. 1. Umundurowanie służbowe inspektora składa się z ubioru letniego i zimowego.

2. Zasadniczymi składnikami umundurowania wchodzącymi w skład ubioru służbowego są:

1) spodnie męskie – letnie i zimowe;

2) spodnie damskie – letnie i zimowe;

3) czapka służbowa letnia i zimowa;

4) koszula służbowa;

5) kurtka ocieplana uniwersalna;

6) sweter uniwersalny;

7) marynarka gabardynowa;

8) bluza służbowa;

9) pas główny w kolorze białym;

10) obuwie;

11) krawat.

3. Wzór umundurowania służbowego inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

4. Ilość i rodzaj składników umundurowania, a także okresy ich używalności określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Na guzikach zewnętrznych i czapkach wchodzących w skład umundurowania umieszczony jest wizerunek orła, zgodny z wzorem określonym w ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 7, poz. 18, z późn. zm. 3) ).

2. Dystynkcje noszone przez inspektorów na rękawach bluzy służbowej i marynarki gabardynowej, taśmie otokowej czapki służbowej oraz nad lewą kieszenią swetra, koszuli służbowej, a także koszuli typu „polo”, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

3. Kamizelkę ostrzegawczą nosi się na umundurowaniu służbowym w czasie wykonywania zadań na drogach w warunkach niedostatecznej widoczności.

§ 4. 1. Uprawnienie do zaopatrzenia w składniki umundurowania powstaje z dniem powołania na stanowisko inspektora i wygasa z dniem odwołania z tego stanowiska.

2. Okres używalności poszczególnych składników umundurowania liczy się od dnia nabycia uprawnienia do zaopatrzenia w składniki umundurowania.

3. Poszczególne składniki umundurowania nie podlegają zwrotowi po upływie okresu ich używalności.

4. Prawo do ponownego przydziału poszczególnych składników umundurowania inspektor nabywa z upływem okresu ich używalności.

§ 5. W przypadku utraty bądź zniszczenia składników umundurowania przed upływem okresu ich używalności, nowe umundurowanie przysługuje:

1) bezpłatnie – jeżeli utrata lub zniszczenie nastąpiły z przyczyn niezależnych od inspektora – na jego wniosek zaopiniowany przez przełożonego;

2) odpłatnie – jeżeli utrata lub zniszczenie nastąpiły z winy inspektora – za zwrotem wartości składnika umundurowania utraconego lub zniszczonego, obliczonej stosownie do okresu jego użytkowania.

§ 6. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed upływem okresu używalności składników umundurowania inspektor zwraca składniki umundurowania pracodawcy.

§ 7. 1. Umundurowanie inspektora powinno być utrzymane w należytym stanie, zapewniającym estetyczny wygląd zewnętrzny podczas wykonywania obowiązków służbowych.

2. Inspektorom zabrania się używania składników umundurowania:

1) w połączeniu z przedmiotami ubioru cywilnego;

2) których stopień zużycia lub wygląd zewnętrzny narusza godność munduru;

3) niezgodnie z ich przeznaczeniem.

3. Zabrania się samowolnego dokonywania przeróbek, poprawek i zniekształcania przedmiotów umundurowania.

4. Inspektor jest obowiązany do posiadania kompletu umundurowania zapewniającego wykonywanie obowiązków służbowych w każdej porze roku.

5. Dopuszcza się używanie przez umundurowanego inspektora:

1) symbolu żałoby w sposób zwyczajowo przyjęty;

2) okularów przeciwsłonecznych i zdrowotnych z przyciemnionymi szkłami.

§ 8. 1. Główny Inspektorat Transportu Drogowego oraz wojewódzkie inspektoraty transportu drogowego prowadzą ewidencję wydanego umundurowania oraz okresu jego używalności.

2. Wojewódzcy inspektorzy transportu drogowego:

1) kontrolują przestrzeganie przez podległych inspektorów przepisów o umundurowaniu;

2) przeprowadzają, co najmniej raz w roku, przeglądy umundurowania, polegające na bezpośrednim sprawdzeniu stanu jakościowego i ilościowego przedmiotów umundurowania użytkowanych przez podległych inspektorów.

§ 9. Umundurowanie i dystynkcje określone w rozporządzeniu są prawnie zastrzeżone i mogą być używane wyłącznie przez inspektorów.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 4)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2004 r. (poz. 258)

Załącznik nr 2

NORMY UMUNDUROWANIA

1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 89, poz. 804 i Nr 199, poz. 1671 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1452, Nr 200, poz. 1953 i Nr 211, poz. 2050.

3)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1985 r. Nr 23, poz. 100, z 1990 r. Nr 10, poz. 60 i Nr 34, poz. 199, z 1996 r. Nr 73, poz. 350, z 1997 r. Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 120, poz. 1268.

4)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie umundurowania Inspekcji Transportu Drogowego (Dz. U. Nr 131, poz. 1113), które na podstawie art. 14 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 149, poz. 1452) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.