ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 lipca 2004 r. w sprawie wymagań w zakresie budowy obiektu zanurzalnego, jego stałych urządzeń i wyposażenia oraz wzoru certyfikatu bezpieczeństwa konstrukcji i wyposażenia obiektu zanurzalnego

Na podstawie art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. Nr 199, poz. 1936) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wymagania w zakresie budowy obiektów zanurzalnych, ich stałych urządzeń i wyposażenia określają przepisy klasyfikacji i budowy dotyczące obiektu zanurzalnego, opracowane przez Polski Rejestr Statków S.A.

§ 2. Ustala się wzór certyfikatu bezpieczeństwa konstrukcji i wyposażenia obiektu zanurzalnego, który określa załącznik do rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lipca 2004 r. (poz. 1752)

WZÓR

CERTYFIKAT BEZPIECZEŃSTWA KONSTRUKCJI I WYPOSAŻENIA OBIEKTU ZANURZALNEGO

(PDF)1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).