ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru rejestrów zawierających dane dotyczące zaliczania wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego

Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o zaliczaniu na poczet ceny sprzedaży albo opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego (Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 39) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór rejestrów:

1) wojewódzkiego – stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia,

2) centralnego – stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia,

zawierających dane dotyczące: decyzji albo zaświadczeń wydawanych na podstawie ustawy lub odrębnych przepisów, potwierdzających prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego, osób, którym te prawa przysługują, oraz stanu realizacji tych praw.

§ 2. Ilekroć w załącznikach do rozporządzenia jest mowa o:

1) uprawnieniach – należy przez to rozumieć prawo do zaliczania wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego;

2) pozostawionych nieruchomościach – należy przez to rozumieć nieruchomości pozostawione poza obecnymi granicami państwa polskiego w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 kwietnia 2004 r. (poz. 767)

Załącznik nr 1

WZÓR

REJESTR WOJEWÓDZKI

(PDF)

Załącznik nr 2

WZÓR

REJESTR CENTRALNY

(PDF)1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).