ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 października 2004 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań EUROCONTROL w zakresie przepisów bezpieczeństwa w ruchu lotniczym ESARR

Na podstawie art. 3 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się do stosowania następujące wymagania w zakresie bezpieczeństwa w ruchu lotniczym ESARR, ustanowione przez Europejską Organizację do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (EUROCONTROL):

1) ESARR 2 – Składanie meldunków oraz rozpatrywanie nieprawidłowości w ruchu lotniczym („Reporting and assessment of safety occurences in ATM”),

2) ESARR 3 – Wykorzystanie systemów zarządzania bezpieczeństwem przez organy zarządzania ruchem lotniczym („Use of safety menagment systems by ATM service providers”),

3) ESARR 4 – Ocena i ograniczanie ryzyka w systemie zarządzania ruchem lotniczym („Risk assessment and mitigation in ATM”),

4) ESARR 5 – Personel służb zarządzania ruchem lotniczym („ATM services personel”),

5) ESARR 1 — Nadzór nad bezpieczeństwem w zarządzaniu ruchem lotniczym („Safety oversight in ATM”),

6) ESARR 6 — Oprogramowanie w systemach zarządzania ruchem lotniczym („Software in ATM systems”),

z zachowaniem przepisów odrębnych.

§ 2. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego ogłasza w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze wymagania, o których mowa w § 1, oraz ich zmiany.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 54, poz. 535, Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1002, Nr 172, poz. 1805 i Nr 173, poz. 1808.