ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 października 2004 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania europejskich wymagań bezpieczeństwa lotniczego JAR oraz europejskich wymagań w zakresie ułatwień w lotnictwie cywilnym

Na podstawie art. 3 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się do stosowania następujące europejskie wymagania bezpieczeństwa lotniczego JAR, ustanowione przez Zrzeszenie Władz Lotniczych (JAA):

1) JAR-11 – Zasady tworzenia i wprowadzania przepisów JAR;

2) JAR-26 – Dodatkowe wymagania zdatności do lotu;

3) (uchylony);

4) JAR-OPS 3 – Zarobkowy przewóz lotniczy (śmigłowce);

5) JAR-FCL 1 – Licencjonowanie personelu lotniczego (samoloty);

6) JAR-FCL 2 – Licencjonowanie personelu lotniczego (śmigłowce);

7) JAR-FCL 3 – Licencjonowanie personelu lotniczego (wymagania medyczne);

8) JAR-FCL 4 – Licencjonowanie personelu lotniczego (inżynierowie lotniczy);

8a) JAR-FSTD A — Samolotowe szkoleniowe urządzenia symulacji lotu;

8b) JAR-FSTD H — Śmigłowcowe szkoleniowe urządzenia symulacji lotu;

9) (uchylony);

10) (uchylony);

11) (uchylony);

12) (uchylony);

13) (uchylony);

14) (uchylony);

15) JAR-MME/MEL – Minimalne wyposażenie statku powietrznego.

2. Wymagania, o których mowa w ust. 1, stosuje się z zachowaniem przepisów odrębnych.

§ 2. Wprowadza się do stosowania europejskie wymagania dotyczące ułatwień w zakresie podniesienia efektywności w lotnictwie cywilnym, ustanowione przez Europejską Konferencję Lotnictwa Cywilnego (ECAC) w Dokumencie 30 ECAC, cz. I.

§ 3. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego ogłasza w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze wymagania, o których mowa w § 1 ust. 1 i w § 2, oraz ich zmiany.

§ 4. Ilekroć w przepisach dotychczasowych jest mowa o Wspólnych Przepisach Lotniczych, Wspólnych Wymaganiach Lotniczych lub przepisach stanowionych przez Wspólne Władze Lotnicze (JAA), rozumie się przez to europejskie wymagania bezpieczeństwa lotniczego JAR, w rozumieniu niniejszego rozporządzenia.

§ 5. Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania europejskich wymagań bezpieczeństwa lotniczego JAR (Dz. U. Nr 139, poz. 1329).

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 54, poz. 535, Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1002, Nr 172, poz. 1805 i Nr 173, poz. 1808.