ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności wykonywane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w zakresie interoperacyjności kolei

Na podstawie art. 25p ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób ustalania opłat za czynności Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego związane z:

1) autoryzacją jednostek certyfikujących, jednostek kontrolujących i laboratoriów;

2) rozpatrywaniem wniosków związanych z niestosowaniem technicznych specyfikacji interoperacyjności dla podsystemów i składników interoperacyjności;

3) obowiązkowym okresowym sprawdzeniem podsystemów oddanych do eksploatacji w zakresie spełniania warunków wymienionych w art. 25e ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym oraz zasadniczych wymagań dotyczących inteoperacyjności kolei odnoszących się do eksploatacji i utrzymania podsystemu;

4) analizą dokumentacji projektu planowanego odtworzenia lub modernizacji podsystemu strukturalnego objętego zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi interoperacyjności kolei dla transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej.

§ 2. 1. Opłaty za czynności, o których mowa w § 1, określa Prezes Urzędu Transportu Kolejowego w cennikach ogłaszanych, w drodze obwieszczenia, w dzienniku urzędowym ministra właściwego do spraw transportu.

2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, zawierają kwotę podatku od towarów i usług, jeżeli czynności, o których mowa w § 1, są opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

3. Zmiany wysokości opłat określonych w cennikach, o których mowa w ust. 1, mogą być dokonywane nie częściej niż raz na sześć miesięcy, zgodnie z przepisami § 3.

§ 3. 1. Opłaty za czynności, o których mowa w § 1 pkt 1, 3 i 4, różnicuje się odpowiednio do rodzaju i zakresu wykonywanych czynności.

2. Opłata za czynności, o których mowa w § 1 pkt 2, jest stała, a podstawę do określenia jej wysokości stanowi pracochłonność wykonywanych czynności.

3. Podstawę do określania wysokości opłat za czynności, o których mowa w § 1 pkt 1, stanowią w szczególności:

1) zakres autoryzacji;

2) pracochłonność wykonywanych czynności.

4. Podstawę do określania wysokości opłat za czynności, o których mowa w § 1 pkt 3 i 4, stanowią w szczególności:

1) rodzaj wykonywanych czynności, w tym stopień ich skomplikowania;

2) pracochłonność wykonywanych czynności.

5. Na sumę kosztów pracochłonności składają się w szczególności koszty:

1) wstępnego rozpatrzenia wniosku, przeprowadzenia analizy jego kompletności oraz rejestracji wniosku (opłata wstępna);

2) przeprowadzenia szczegółowej analizy dokumentacji;

3) podróży służbowych, jeżeli są one niezbędne dla przeprowadzenia kontroli warunków techniczno-organizacyjnych lub uczestniczenia w badaniach;

4) uzyskania ekspertyz lub przeprowadzenia badań dodatkowych, jeśli jest to niezbędne;

5) przygotowania protokołu z wykonanych czynności.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz. 1652 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 883, Nr 96, poz. 959 i Nr 97, poz. 962.