ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej

Na podstawie art. 148 ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa, zgodnie z Regulaminem Radiokomunikacyjnym, stanowiącym dokument uzupełniający Konstytucję i Konwencję Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, sporządzone w Genewie dnia 22 grudnia 1992 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 10, poz. 111 i 112), a także z zaleceniem T/R 61-01 Europejskiej Konferencji Administracji Pocztowych i Telekomunikacyjnych, zwanej dalej „CEPT”:

1) rodzaje pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na używanie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, zwanych dalej „pozwoleniami”;

2) wymagania niezbędne do uzyskania pozwoleń;

3) okresy ważności pozwoleń.

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) radiostacja amatorska — urządzenie radiowe nadawcze lub nadawczo-odbiorcze wraz z systemem antenowym używane w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej;

2) radiostacja amatorska bezobsługowa — automatyczną radiostację amatorską;

3) świadectwo — odpowiedniej klasy świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych (Dz. U. Nr 206, poz. 1290);

4) świadectwo równoważne — świadectwo zgodne z zaleceniem CEPT T/R 61-02 (HAREC) wydane przez uprawniony do tego organ zagraniczny.

§ 3. Ustala się następujące rodzaje pozwoleń:

1) pozwolenie kategorii 1 — uprawniające do używania radiostacji amatorskich pracujących:

a) z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 150 W,

b) z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 500 W

— we wszystkich zakresach częstotliwości przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) pozwolenie kategorii 3 — uprawniające do używania radiostacji amatorskich pracujących z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 50 W w zakresach częstotliwości 1810—2000 kHz, 3500—3800 kHz, 21000—21450 kHz, 28000—29700 kHz, 144—146 MHz, 430—440 MHz i 10—10,5 GHz przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) pozwolenie kategorii 5 — uprawniające do używania radiostacji amatorskich bezobsługowych pracujących:

a) z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 50 W dla częstotliwości poniżej 30 MHz,

b) z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 10 W dla częstotliwości powyżej 30 MHz

— we wszystkich zakresach częstotliwości przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4) pozwolenie tymczasowe — uprawniające do używania radiostacji amatorskich pracujących we wszystkich zakresach częstotliwości przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wydawane w celu przeprowadzenia eksperymentu technicznego, udziału w zawodach lub konkursach międzynarodowych, przy czym maksymalna moc wyjściowa nadajnika określana jest każdorazowo w pozwoleniu i nie może przekroczyć 1500 W.

§ 4.1. Pozwolenie kategorii 1, o którym mowa w § 3 pkt 1 lit. a, wydaje się osobie fizycznej, która posiada:

1) świadectwo klasy A lub B operatora urządzeń radiowych lub świadectwo równoważne albo

2) pozwolenie wydane przez właściwy do tego organ zagraniczny nadające jej co najmniej uprawnienia określone w § 3 pkt 1 lit. a — jeżeli osoba ubiegająca się o pozwolenie jest obywatelem państwa niebędącego członkiem CEPT.

2. Pozwolenie kategorii 1, o którym mowa w § 3 pkt 1 lit. b, wydaje się osobie fizycznej, która posiada pozwolenie w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej co najmniej od 10 lat oraz posiada:

1) świadectwo klasy A lub B operatora urządzeń radiowych lub świadectwo równoważne albo

2) pozwolenie wydane przez właściwy do tego organ zagraniczny, nadające jej co najmniej uprawnienia określone w § 3 pkt 1 lit. b — jeżeli osoba ubiegająca się o pozwolenie jest obywatelem państwa niebędącego członkiem CEPT.

§ 5. Pozwolenie kategorii 3 wydaje się osobie fizycznej, która posiada świadectwo klasy C lub D operatora urządzeń radiowych.

§ 6. Pozwolenie kategorii 5 wydaje się osobie fizycznej, która:

1) posiada pozwolenie kategorii 1 lub 2, przy czym posiadanie pozwolenia kategorii 2 upoważnia do ubiegania się o pozwolenie uprawniające do używania radiostacji amatorskiej bezobsługowej wyłącznie w zakresach częstotliwości powyżej 30 MHz;

2) ukończyła 18 lat.

§ 7. Pozwolenie tymczasowe wydaje się osobie fizycznej, która posiada pozwolenie, o którym mowa w § 3 pkt 1 lit. b, i dołączy do wniosku o wydanie pozwolenia sporządzoną na piśmie informację o czasie, miejscu i sposobie wykorzystania radiostacji amatorskiej.

§ 8.1. Pozwolenie kategorii 1 lub 5 wydaje się osobie prawnej, w tym terenowej jednostce organizacyjnej stowarzyszenia, a także stowarzyszeniu zwykłemu w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. — Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 oraz z 2007 r. Nr 112, poz. 766), która przedłoży pisemną zgodę właściciela lub zarządcy budynku lub innego obiektu, w którym ma być zainstalowana radiostacja amatorska, oraz zgodę osób odpowiedzialnych za pracę radiostacji:

1) dla pozwolenia kategorii 1 — zgodę trzech osób posiadających pozwolenia kategorii 1;

2) dla pozwolenia kategorii 5 — zgodę osoby posiadającej pozwolenie kategorii 1 lub 2.

2. Do wniosku o wydanie pozwolenia, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć pisemną zgodę jednej z osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na pełnienie funkcji kierownika radiostacji.

3.  Pozwolenie tymczasowe wydaje się osobie prawnej, w tym terenowej jednostce organizacyjnej stowarzyszenia, a także stowarzyszeniu zwykłemu, określonemu w ust. 1, które posiada pozwolenie kategorii 1, o którym mowa w § 3 pkt 1 lit. b, oraz dołączy do wniosku o wydanie pozwolenia sporządzoną na piśmie informację o czasie, miejscu oraz sposobie wykorzystania radiostacji amatorskiej.

§ 9. Pozwolenia wydaje się:

1) na okres 10 lat — w przypadku pozwoleń kategorii 1 i 3, z zastrzeżeniem pkt 2;

2) na okres 5 lat — w przypadku pozwoleń kategorii 5 oraz pozwoleń kategorii 1 dla osób prawnych, oraz pozwoleń, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2;

3) na okres nieprzekraczający 12 miesięcy — w przypadku pozwolenia tymczasowego.

§ 10. Uzyskanie pozwolenia przez osobę, która nie ukończyła 18 lat, wymaga uprzedniego wyrażenia pisemnej zgody przez jej przedstawiciela ustawowego.

§ 11. 1. Pozwolenia upoważniające do używania urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej wydane na czas określony przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowują ważność przez okres, na który zostały wydane.

2. Uprawnienia wynikające z tych pozwoleń mogą być realizowane na warunkach w nich określonych.

§ 12. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy tego rozporządzenia, przy czym osobom, które złożyły wnioski o wydanie pozwoleń kategorii 2 albo 4 określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w § 13, wydaje się odpowiednio pozwolenia kategorii 1 albo 3 określone w niniejszym rozporządzeniu.

§ 13. Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej (Dz. U. Nr 168, poz. 1408).

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594). 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556 oraz z 2008 r. Nr 17, poz. 101.