ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o udzielenie licencji na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu przewozów kolejowych osób lub rzeczy albo na świadczeniu usług trakcyjnych oraz wzorów licencji 2)

Na podstawie art. 48 ust. 5 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wniosek o udzielenie licencji, zwany dalej „wnioskiem”, przedsiębiorca składa za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w siedzibie Urzędu Transportu Kolejowego, zwanego dalej „UTK”, za pokwitowaniem.

§ 2. Wnioski rozpatrywane są według kolejności ich złożenia.

§ 3. 1. Niezwłocznie po złożeniu wniosku UTK dokonuje sprawdzenia wniosku pod względem formalnym, badając kompletność zawartych w nim danych oraz wymaganych dokumentów, oświadczeń lub informacji, o których mowa w art. 47 ust. 3, ust. 5—7 oraz art. 48 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.

2.  W razie stwierdzenia braku dokumentów, oświadczeń lub informacji, o których mowa w ust. 1, Prezes UTK wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia w wyznaczonym terminie wniosku lub załączonej do niego dokumentacji.

3. Nieusunięcie braków w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

§ 4. 1. Po stwierdzeniu zgodności wniosku pod względem formalnym, UTK dokonuje, na podstawie załączonych do wniosku dokumentów, oceny spełnienia wymagań niezbędnych do prowadzenia działalności objętej licencją.

2. W razie stwierdzenia w toku postępowania nieprawidłowości w dokumentach, o których mowa w ust. 1, Prezes UTK wzywa wnioskodawcę, w wyznaczonym terminie, do przedłożenia właściwie sporządzonej dokumentacji.

3. Nieprzedłożenie w wyznaczonym terminie właściwie sporządzonej dokumentacji powoduje rozpatrzenie wniosków na podstawie posiadanych dokumentów.

§ 5. 1. Prezes UTK po stwierdzeniu, na podstawie przeprowadzonego postępowania, że przedsiębiorca spełnia wymagane warunki do wykonywania działalności objętej licencją, udziela licencji, a w przypadku niespełnienia tych warunków, odmawia udzielenia licencji.

2. Z postępowania o udzielenie licencji jest sporządzany protokół.

§ 6. 1. Wzór licencji na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu przewozów kolejowych osób lub rzeczy określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Wzór licencji na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług trakcyjnych określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 7. Licencje wydane zgodnie z wzorem określonym w przepisach dotychczasowych zachowują ważność.

§ 8. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 4)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 czerwca 2009 r. (poz. 775)

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2)  Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Rady 95/18/WE w sprawie przyznawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym (Dz. Urz. WE L 143 z 27.06.1995, str. 70; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 2, str. 258, z późn. zm.).

3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 191, poz. 1374, z 2008 r. Nr 59, poz. 359, Nr 144, poz. 902, Nr 206, poz. 1289 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 3, Nr 18, poz. 97 i Nr 19, poz. 100.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2003 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o udzielenie licencji na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu przewozów kolejowych osób lub rzeczy albo na udostępnianiu pojazdów trakcyjnych oraz wzoru licencji (Dz. U. Nr 137, poz. 1309), które zgodnie z art. 43 pkt 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 176, poz. 1238) utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.