ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie dokumentów oraz informacji, jakie jest obowiązany przedstawić przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na zarządzanie lotniskiem użytku publicznego

Na podstawie art. 175a ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zarządzania lotniskiem użytku publicznego jest obowiązany dołączyć do wniosku następujące dokumenty:

1) określające status prawny wnioskodawcy, o których mowa w art. 166 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze, zwanej dalej „ustawą”, wraz ze wszystkimi ich zmianami;

2) kopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacyjnego w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON);

3) kopię decyzji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP);

4) listę udziałowców lub akcjonariuszy z podaniem:

a) w przypadku osób fizycznych — ich obywatelstwa i miejsca stałego zamieszkania, a w przypadku osób prawnych — miejsca ich siedziby,

b) wielkości posiadanych przez nich udziałów lub akcji oraz rodzaju ich uprzywilejowania, a także kraju pochodzenia;

5) wykaz członków zarządu i rady nadzorczej z podaniem ich obywatelstwa i miejsca stałego zamieszkania;

6) oświadczenie członków zarządu o pełnieniu funkcji kierowniczych oraz o członkostwie we władzach podmiotu z udziałem osób zagranicznych lub w innym podmiocie pozostającym z przedsiębiorcą w stosunku zależności;

7) certyfikat lotniska, wydany na podstawie art. 160 ustawy;

8) oświadczenie woli przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 166 ust. 3 pkt 3 ustawy;

9) plan gospodarczy przedsiębiorstwa na co najmniej dwa lata działalności obejmujący dokumenty:

a) zawierające następujące informacje:

— przewidywany bilans, rachunek zysków i strat,

— przewidywane wydatki związane z podjęciem działalności gospodarczej w zakresie zarządzania lotniskiem.

— przewidywane przychody ze wskazaniem źródeł ich pochodzenia,

— poziom przewidywanych opłat lotniskowych,

— sposób finansowania kosztów oraz aktualne i przewidywane źródła finansowania działalności, z uwzględnieniem płynności finansowej przedsiębiorstwa w okresie dwóch pierwszych lat działalności,

— o powiązaniach finansowych udziałowców lub akcjonariuszy z inną działalnością gospodarczą, w którą przedsiębiorstwo jest zaangażowane bezpośrednio albo pośrednio,

b) wskazujące na posiadanie przez przedsiębiorcę możliwości finansowania działalności objętej wnioskiem o zezwolenie, a w szczególności:

— zaświadczenie banku, w którym prowadzony jest podstawowy rachunek bieżący przedsiębiorcy, określające wielkość posiadanych przez niego środków finansowych oraz jego zdolność kredytową i płatniczą,

— zaświadczenie z właściwego urzędu stwierdzające, że wnioskodawca nie zalega z wpłatami należności budżetowych,

— w przypadku wnioskodawcy wykonującego działalność gospodarczą — sprawozdanie finansowe z poprzedniego roku finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta, a w przypadku przedsiębiorców nieobowiązanych do sporządzania tego sprawozdania — rachunek wyników działalności gospodarczej za ostatnie dwa lata działalności, a jeżeli przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą przez okres krótszy niż dwa lata — za cały okres działalności;

10) zaświadczenie o niekaralności osób zarządzających działalnością przedsiębiorstwa za przestępstwa umyślne: karne skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, bezpieczeństwu powszechnemu, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, prawom osób wykonujących pracę zarobkową, wiarygodności dokumentów;

11) dokument potwierdzający objęcie przedsiębiorstwa wnioskodawcy ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością.

2. W przypadku spółki z udziałem osób zagranicznych lub podmiotów zależnych od osób zagranicznych wnioskodawca przedstawia dodatkowo:

1) oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 174 ust. 3 pkt 6 lit. a ustawy, lub dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków;

2) oświadczenia członków zarządu o spełnianiu przez nich warunków określonych w art. 174 ust. 3 pkt 6 lit. b ustawy.

§ 2. 1. Przedsiębiorca, o którym mowa w § 1, w celu wykazania spełnienia warunków niezbędnych do uzyskania zezwolenia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie zarządzania lotniskiem użytku publicznego, o których mowa w art. 174 ust. 3 pkt 2—5 i art. 175 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy, przedstawia dodatkowo następujące dokumenty:

1) oświadczenie wnioskodawcy, że nie zajmuje się działalnością w zakresie przewozu lotniczego oraz że zarządzanie lotniskiem stanowi podstawowy rodzaj działalności wnioskodawcy;

2) oświadczenie osób zarządzających działalnością przedsiębiorstwa stwierdzające, że nie cofnięto im koncesji lub zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w okresie ostatnich 5 lat przed złożeniem wniosku o zezwolenie na zarządzanie;

3) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego — rejestru dłużników niewypłacalnych;

4) program ochrony przedsiębiorstwa przed aktami bezprawnej ingerencji, zgodny z wymogami Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego, dokumenty dotyczące zabezpieczenia obsługi ruchu lotniczego i osłony meteorologicznej, instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla lotniska oraz projekt planu działania w sytuacjach zagrożenia;

5) w przypadku wniosku o zezwolenie na zarządzanie lotniskiem współużytkowanym z wojskiem lub przez służby państwowe — zgodę tych służb na przejęcie zarządu lotniska i umowę, o których mowa w art. 174 ust. 3 pkt 5 ustawy.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 4, nie są przedstawiane, jeżeli sprawdzenie tych wymagań zostało dokonane w procesie certyfikacji.

§ 3. Przedsiębiorca składający wniosek o zezwolenie na zarządzanie lotniskiem użytku publicznego powinien przedstawić informacje dotyczące:

1) miejsca działalności przedsiębiorstwa — wskazanie lotniska oraz jego klasyfikacji;

2) rodzaju obsługiwanego ruchu lotniczego, w szczególności: krajowego, międzynarodowego, regularnego, nieregularnego, pasażerskiego, towarowego.

§ 4. 1. Przedsiębiorca może przedłożyć kopie dokumentów, o których mowa w § 1 i 2, poświadczone za zgodność z oryginałem urzędowo lub notarialnie.

2. Dokumenty powinny zawierać dane aktualne na dzień złożenia wniosku o zezwolenie na zarządzanie i powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, sporządzone w języku obcym dołącza się wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.


 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 54, poz. 535, Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1002, Nr 172, poz. 1805, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757, Nr 175, poz. 1462 i Nr 180, poz. 1490.