ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 4 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu tworzenia i organizacji służb wykonujących zadania odpowiednie do zadań służby medycyny pracy w „Polskich Kolejach Państwowych Spółka Akcyjna”, kwalifikacji zawodowych pracowników realizujących te zadania oraz szczegółowego sposobu i trybu kontroli tych służb

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317, z 2006 r. Nr 141, poz. 1011 oraz z 2008 r. Nr 220, poz. 1416 i Nr 234, poz. 1570) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W spółce „Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna” zadania odpowiednie do zadań służby medycyny pracy wykonują niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej tworzone i utrzymywane przez spółkę „Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna”, zwane dalej „służbą kolejowej medycyny pracy”.

2. Służbę kolejowej medycyny pracy tworzą:

1) Kolejowy Zakład Medycyny Pracy, będący podstawową jednostką służby medycyny pracy;

2) Centrum Naukowe Medycyny Kolejowej.

3. Zadania, o których mowa w ust. 1, w Kolejowym Zakładzie Medycyny Pracy wykonują przychodnie i punkty badań profilaktycznych, poradnie medycyny pracy oraz pracownie psychologii pracy.

§ 2. Zadania odpowiednie do zadań służby medycyny pracy w ramach służby kolejowej medycyny pracy realizują:

1) lekarze spełniający dodatkowe wymagania kwalifikacyjne, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 229 § 8 pkt 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm. 2) );

2) lekarze okuliści i lekarze otorynolaryngolodzy, wykonujący badania specjalistyczne u pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego;

3) psycholodzy, którzy odbyli dodatkowe przeszkolenie w jednostkach organizacyjnych służby kolejowej medycyny pracy w zakresie czynników ryzyka zawodowego i szczególnych wymagań sprawności psychicznych w odniesieniu do osób zatrudnionych w transporcie kolejowym oraz metodyki badań psychologicznych;

4) pielęgniarki.

§ 3. 1. Kontrola służby kolejowej medycyny pracy polega na ocenie prawidłowości trybu, zakresu, częstotliwości i jakości badań profilaktycznych oraz wydawania i dokumentowania orzeczeń lekarskich oraz sposobu sprawowania opieki profilaktycznej.

2. Kontrolę, o której mowa w ust. 1, wykonuje Centrum Naukowe Medycyny Kolejowej.

3.  Kontrolę zakresu badań profilaktycznych oraz kontrolę dokumentacji medycznej tych badań może wykonywać tylko lekarz.

4.  Osoby wykonujące czynności kontrolne mają prawo żądać:

1) niezbędnych informacji i udostępniania dokumentacji, z zastrzeżeniem, że dokumentacja medyczna może być udostępniona tylko osobom wykonującym odpowiedni zawód medyczny;

2) dostępu do stanowisk pracy w celu zweryfikowania ich oceny dokonanej przez jednostkę podstawową lub podmiot kontrolowany.

5. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli zostały stwierdzone nieprawidłowości, jednostka kontrolująca kieruje do podstawowej jednostki służby medycyny pracy wystąpienie pokontrolne, w którym wskazuje nieprawidłowości i ich przyczyny, przedstawia wnioski zawierające zalecenia dotyczące usunięcia tych nieprawidłowości i ich przyczyn oraz określa termin powiadomienia o wykonaniu zaleceń lub o ich niewykonaniu wraz z przyczynami ich niewykonania.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3)


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz.U.Nr216, poz. 1594).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1704, z 2010 r. Nr 105, poz. 655, Nr 135, poz. 912, Nr 182, poz. 1228, Nr 224, poz. 1459, Nr 249, poz. 1655 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 36, poz. 181, Nr 63, poz. 322 i Nr 80, poz. 432.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 9 kwietnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i organizacji służb wykonujących zadania odpowiednie do zadań służby medycyny pracy w przedsiębiorstwie państwowym „Polskie Koleje Państwowe”, kwalifikacji zawodowych pracowników realizujących te zadania oraz szczegółowych zasad kontroli tych służb (Dz. U. Nr 38, poz. 377), które na podstawie art. 3 ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy (Dz. U. Nr 220, poz. 1416) utraciło moc z dniem 27 czerwca 2010 r.