ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu 2)

Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) rodzaje oraz wzory certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu, zwane dalej „certyfikatem”;

2) termin ważności certyfikatów;

3) dokumenty, na podstawie których certyfikat jest wydawany i wznawiany.

§ 2. Ustala się następujące rodzaje certyfikatów:

1) certyfikat EKMT zgodności potwierdzający spełnienie przez pojazd silnikowy odpowiednich warunków technicznych i wymogów bezpieczeństwa dla pojazdu EURO III, EURO IV lub EURO V, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) certyfikat EKMT zgodności potwierdzający spełnienie przez przyczepę odpowiednich wymogów technicznych i bezpieczeństwa, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) certyfikat potwierdzający spełnienie przez pojazd silnikowy lub przyczepę odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu, którego wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Certyfikaty, o których mowa w § 2 pkt 1 i 2, wystawiane są w językach polskim, angielskim, niemieckim i francuskim.

2. Certyfikat, o którym mowa w § 2 pkt 3, jest wystawiany w językach polskim, angielskim i niemieckim.

§ 4. 1. Certyfikaty, o których mowa w § 2 pkt 1 i 2, wydawane są bezterminowo przez producenta lub importera będącego upoważnionym przedstawicielem producenta pojazdu.

2. Certyfikat, o którym mowa w § 2 pkt 3, wydawany jest przez ministra właściwego do spraw transportu na okres 12 miesięcy od dnia jego wydania.

§ 5. 1. Certyfikat, o którym mowa w § 2 pkt 3, jest wydawany po przedłożeniu następujących dokumentów:

1) certyfikatu EKMT zgodności potwierdzającego spełnienie przez pojazd silnikowy odpowiednich warunków technicznych i wymogów bezpieczeństwa dla pojazdu EURO III, EURO IV lub EURO V, potwierdzającego spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów w zakresie emisji spalin oraz poziomu hałasu zewnętrznego albo certyfikatu EKMT zgodności potwierdzającego spełnienie przez przyczepę odpowiednich wymogów technicznych i bezpieczeństwa;

2) wydruku wyników pomiaru wartości współczynnika pochłaniania światła dla pojazdu, dokonanego przez stację kontroli pojazdów;

3) zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, przeprowadzonego nie wcześniej niż 2 miesiące przed dniem przedłożenia dokumentu;

4) kserokopii dowodu rejestracyjnego pojazdu;

5) pisemnego oświadczenia właściciela lub użytkownika pojazdu potwierdzającego wyposażenie pojazdu w zalegalizowany przyrząd kontrolny (tachograf).

2. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się w przypadku, gdy dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, zawiera wynik pomiaru wartości współczynnika pochłaniania światła dla pojazdu.

3. Przepisów ust. 1 pkt 3 i 4 nie stosuje się w przypadku przedstawienia oryginału dowodu rejestracyjnego zawierającego aktualne badania techniczne.

4. Przepisów ust. 1 pkt 2 i 5 nie stosuje się do przyczep.

§ 6. W przypadku wznawiania certyfikatu potwierdzającego spełnienie przez pojazd silnikowy lub przyczepę odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu należy przedłożyć kopię dotychczasowego certyfikatu oraz dokumenty, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2–5. Przepisy § 5 ust. 2—4 stosuje się odpowiednio.

§ 7. 1. Certyfikat wydany na podstawie dotychczasowych przepisów zachowuje ważność w zakresie i przez okres, na który zostały wydany.

2. Wydane na podstawie dotychczasowych przepisów:

1) certyfikat potwierdzający spełnienie przez przyczepę lub naczepę odpowiednich wymogów bezpieczeństwa,

2) certyfikat B potwierdzający spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa dla pojazdu ekologicznego i bezpiecznego,

3) certyfikat B potwierdzający spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa dla pojazdu EURO 3 bezpieczny.

4) certyfikat B potwierdzający spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa dla pojazdu EURO 4 bezpieczny

— uznaje się za równoważne z certyfikatami, o których mowa w § 2 pkt 1 i 2.

§ 8. Traci moc rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu (Dz. U. Nr 203, poz. 1502).

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 marca 2009 r. (poz. 443)

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 96/96/WE z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących badań przydatności do ruchu pojazdów silnikowych i ich przyczep (Dz. Urz. WE L 046 z 17.02.1997, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 2, str. 514, z późn. zm.).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1574 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 31, poz. 206.