ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 września 2004 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia za udział w pracach Rady Usług Pocztowych

Na podstawie art. 197 ust. 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia członków Rady Usług Pocztowych, zwanej dalej „Radą”, za udział w jej pracach wynosi:

1) dla przewodniczącego Rady – 1 570 zł;

2) dla pozostałych członków Rady – 1 120 zł.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2)1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady Usług Pocztowych (Dz. U. Nr 198, poz. 1670), które na podstawie art. 223 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.