ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie komputerowych systemów rezerwacyjnych w lotnictwie cywilnym

Na podstawie art. 202 pkt 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112 oraz z 2003 r. Nr 210, poz. 2036) zarządza się, co następuje:

§ 1. Szczegółowe zasady działania i warunki stosowania komputerowych systemów rezerwacyjnych używanych przez przewoźników lotniczych określa rozporządzenie 2299/89/EWG z dnia 24 lipca 1989 r. w sprawie kodeksu postępowania dla komputerowych systemów rezerwacji (Dz. Urz. WE L 220 z 29.7.1989, str. 1 i n.), w każdorazowym brzmieniu.

§ 2. Uprawnienia i obowiązki państwa członkowskiego określone w rozporządzeniu, o którym mowa w § 1, wykonuje Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, w zakresie ustalonym w art. 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).