ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zajmowania lub rekwirowania środków transportu na potrzeby obronne państwa w czasie stanu wojennego

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 156, poz. 1301, z 2003 r. Nr 228, poz. 2261 oraz z 2004 r. Nr 107, poz. 1135) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) tryb zajmowania lub rekwirowania oraz zwrotu środków transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz statków morskich i żeglugi śródlądowej, zwanych dalej „środkami transportu”;

2) organy właściwe w sprawach, o których mowa w pkt 1.

§ 2. 1. Zajmowania i zwrotu zajętego środka transportu dokonują:

1) Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych;

2) szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych;

3) wojskowi komendanci uzupełnień;

4) Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Szef Służby Wywiadu Wojskowego;

5) Komendant Główny Policji;

6) Komendant Główny Straży Granicznej;

7) Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

8) wojewoda właściwy ze względu na obszar województwa, w którym zarejestrowano środek transportu.

2. Rekwirowania i zwrotu zarekwirowanych środków transportu dokonują:

1) dowódcy jednostek wojskowych;

2) Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej;

3) Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Szef Służby Wywiadu Wojskowego;

4)  Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

§ 3. 1. Upoważniony do zajmowania środka transportu na czas określony, przedstawiciel organów, o których mowa w § 2 ust. 1, zwany dalej „zajmującym”, lub upoważniony do rekwirowania środka transportu na czas nieokreślony, przedstawiciel organów, o których mowa w § 2 ust. 2, zwany dalej „rekwirującym”, potwierdza posiadaczowi środka transportu na piśmie zajmowanie lub rekwirowanie środka transportu.

2. Potwierdzenie zawiera:

1) oznaczenie organu właściwego w sprawach zajęcia lub rekwirowania;

2) imię i nazwisko, stanowisko służbowe oraz numer legitymacji służbowej zajmującego lub rekwirującego;

3) dane właściciela środka transportu;

4) czas i miejsce zajęcia lub zarekwirowania;

5) rodzaj środka transportu;

6) ilość materiałów pędnych i eksploatacyjnych;

7) stan techniczny oraz stopień zużycia środka transportu;

8) dane identyfikacyjne środka transportu;

9) podpis zajmującego lub rekwirującego.

3. W potwierdzeniu zajęcia należy określić termin i miejsce zwrotu środka transportu.

4. Odpis potwierdzenia jest doręczany właścicielowi środka transportu, w terminie siedmiu dni od dnia sporządzenia.

§ 4. Posiadacz środka transportu przekazuje zajmującemu lub rekwirującemu środek transportu wraz z dokumentami, na podstawie których środek transportu dopuszczony jest do ruchu.

§ 5. Organ, który zajął lub zarekwirował środek transportu, zwraca ten środek z ilością materiałów pędnych i eksploatacyjnych odpowiadającą ich ilości określonej w potwierdzeniu.

§ 6. Zarekwirowany środek transportu zwraca się jego właścicielowi po ustaniu przyczyny zarekwirowania w terminie i miejscu wskazanym przez organ, w którego władaniu znajduje się środek transportu.

§ 7. Zwrot środka transportu następuje wraz z dokumentami, o których mowa w § 4, po okazaniu potwierdzenia i sporządzeniu przez zwracającego protokołu zwrotu, w którym określa się stan techniczny oraz stopień zużycia środka transportu.

§ 8. 1. Organ, we władaniu którego znajduje się zajęty środek transportu, zawiadamia właściciela o niemożności zwrotu zajętego środka transportu w terminie lub miejscu określonym w potwierdzeniu, najpóźniej na siedem dni przed ustalonym terminem zwrotu.

2. Zajęty środek transportu zwraca się jego właścicielowi po ustaniu przyczyny niemożności zwrotu, o której mowa w ust. 1, w terminie i miejscu wskazanym przez organ, w którego władaniu znajduje się środek transportu.

§ 9. 1. Jeżeli ze względu na utratę albo zniszczenie środka transportu niemożliwe jest jego zwrócenie właścicielowi w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 3 lub w § 6, organ, we władaniu którego znajdował się środek transportu, jest obowiązany zawiadomić o tym fakcie właściciela i sporządzić protokół utraty albo zniszczenia środka transportu.

2. Odpis protokołu, o którym mowa w ust. 1, jest doręczany właścicielowi środka transportu w terminie siedmiu dni od dnia sporządzenia.

§ 10. W potwierdzeniu, o którym mowa w § 3, oraz w protokołach, o których mowa w § 7 i § 9 ust. 1, umieszcza się pouczenie o roszczeniu o odszkodowanie w przypadku poniesienia straty majątkowej w wyniku zajęcia lub zarekwirowania środka transportu, w trybie przepisów ustawy z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela (Dz. U. Nr 233, poz. 1955).

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Minister Infrastruktury kieruje działami administracji rządowej – gospodarka morska i transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 i 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).