ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie trybu wyłaniania przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych do uczestnictwa w pracach Komitetu Sterującego Sektorowego Programu Operacyjnego Transport i Komitetu Sterującego dla części transportowej strategii wykorzystania Funduszu Spójności

Na podstawie art. 23 ust. 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa tryb wyłaniania przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych do uczestnictwa w pracach Komitetu Sterującego Sektorowego Programu Operacyjnego Transport 2004–2006, zwanego dalej „Komitetem Sterującym SPOT”, oraz Komitetu Sterującego dla części transportowej strategii wykorzystania Funduszu Spójności, zwanego dalej „Komitetem Sterującym FS”.

§ 2. Przedstawiciele partnerów społecznych i gospodarczych wchodzących w skład Komitetu Sterującego SPOT oraz Komitetu Sterującego FS wybierani są spośród przedstawicieli:

1) organizacji pozarządowych;

2) organizacji przedsiębiorców i pracodawców, związków zawodowych, samorządów zawodowych oraz jednostek naukowych w rozumieniu art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 oraz z 2003 r. Nr 39, poz. 335).

§ 3. Ze strony partnerów społecznych i gospodarczych w pracach Komitetu Sterującego SPOT oraz Komitetu Sterującego FS uczestniczy:

1) po jednym przedstawicielu organizacji pozarządowych;

2) po dwóch przedstawicieli wybranych spośród kandydatów zgłoszonych przez: organizacje przedsiębiorców i pracodawców, związki zawodowe, samorządy zawodowe oraz jednostki naukowe.

§ 4. 1. Minister Infrastruktury ogłasza na stronach internetowych Ministerstwa Infrastruktury nabór kandydatów na przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych do udziału w pracach Komitetu Sterującego SPOT oraz Komitetu Sterującego FS, podając dokładny termin składania formularzy zgłoszeniowych oraz adres, pod który należy składać formularze zgłoszeniowe.

2. Wzór formularza zgłoszeniowego dla kandydatów na przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych do uczestnictwa w pracach Komitetu Sterującego SPOT oraz Komitetu Sterującego FS określa załącznik do rozporządzenia.

3. Organizacje pozarządowe, organizacje przedsiębiorców i pracodawców, związki zawodowe, samorządy zawodowe oraz jednostki naukowe zgłaszają po jednym kandydacie do uczestnictwa w pracach Komitetu Sterującego SPOT oraz Komitetu Sterującego FS na formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa w ust. 2, w terminie 10 dni od dnia umieszczenia na stronach internetowych Ministerstwa Infrastruktury ogłoszenia o naborze kandydatów.

§ 5. 1. Spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje przedsiębiorców i pracodawców, związki zawodowe, samorządy zawodowe oraz jednostki naukowe Minister Infrastruktury wybiera po dwóch przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych do udziału w pracach Komitetu Sterującego SPOT oraz Komitetu Sterującego FS.

2. W przypadku gdy organizacje przedsiębiorców i pracodawców, związki zawodowe, samorządy zawodowe oraz jednostki naukowe nie zgłoszą swoich kandydatów do uczestnictwa w pracach Komitetu Sterującego SPOT lub Komitetu Sterującego FS, w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 3, Minister Infrastruktury wybiera osoby będące członkami tych podmiotów do udziału w pracach Komitetu Sterującego SPOT lub Komitetu Sterującego FS.

§ 6. 1. Cele statutowe organizacji przedsiębiorców i pracodawców, związków zawodowych, samorządów zawodowych oraz jednostek naukowych powinny obejmować działania objęte programem lub strategią, o których mowa w § 1, z co najmniej jednego z następujących zakresów:

1) rozwój transportu;

2) wykorzystanie transportu;

3) podejmowanie inicjatyw na rzecz ochrony środowiska;

4) wspieranie inicjatyw gospodarczych w zakresie rozwoju transportu;

5) badania naukowe w dziedzinie transportu.

2. Cele statutowe organizacji pozarządowych powinny obejmować działania objęte programem lub strategią, o których mowa w § 1, z co najmniej jednego z następujących zakresów:

1) rozwój transportu;

2) wykorzystanie transportu;

3) podejmowanie inicjatyw na rzecz ochrony środowiska.

§ 7. 1. Minister Infrastruktury przedstawia Radzie Działalności Pożytku Publicznego listę kandydatów organizacji pozarządowych spełniających kryteria, o których mowa w § 6 ust. 2.

2. Rada Działalności Pożytku Publicznego rozpatruje kandydatury zgłoszone przez organizacje pozarządowe oraz rekomenduje co najmniej po trzy z nich Ministrowi Infrastruktury do uczestnictwa w pracach Komitetu Sterującego SPOT oraz Komitetu Sterującego FS.

3. Ostatecznego wyboru przedstawiciela organizacji pozarządowych do uczestnictwa w pracach Komitetu Sterującego SPOT oraz Komitetu Sterującego FS dokonuje Minister Infrastruktury spośród zgłoszonych kandydatów rekomendowanych przez Radę Działalności Pożytku Publicznego.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).