ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 kwietnia 2011 r. w sprawie wnoszenia opłat elektronicznych i ich rozliczania oraz przekazywania opłat elektronicznych i kar pieniężnych na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego

Na podstawie art. 40a ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) tryb, sposób i termin wnoszenia opłat elektronicznych oraz ich rozliczania, w tym tryb dokonywania zwrotu nienależnie pobranych opłat elektronicznych;

2) tryb i termin przekazywania opłat elektronicznych oraz kar pieniężnych, o których mowa w art. 13k ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie — rozumie się przez to ustawę z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

2) opłacie elektronicznej — rozumie się przez to opłatę, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy;

3) Krajowym Funduszu Drogowym — rozumie się przez to fundusz, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571, z późn. zm. 3) );

4) pobierającym opłatę elektroniczną — rozumie się przez to Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad;

5) użytkowniku — rozumie się przez to podmiot zobowiązany do uiszczenia opłaty elektronicznej;

6) urządzeniu — rozumie się przez to urządzenie, o którym mowa w art. 13i ust. 3 ustawy, wykorzystywane do naliczania opłat elektronicznych.

§ 3. 1. Przed rozpoczęciem korzystania z sieci dróg krajowych objętych opłatą elektroniczną użytkownik:

1) zawiera umowę z pobierającym opłatę elektroniczną dotyczącą korzystania z dróg krajowych lub ich odcinków objętych opłatą elektroniczną, zwaną dalej „umową”;

2) odbiera od pobierającego opłatę elektroniczną urządzenie;

3) instaluje urządzenie w pojeździe;

4) wnosi przedpłatę — w przypadku wybrania formy wnoszenia opłaty elektronicznej, o której mowa w § 5 ust. 2 pkt 1;

5) ustanawia zabezpieczenie oraz przekazuje pobierającemu opłatę elektroniczną dokument potwierdzający jego ustanowienie — w przypadku wybrania przez użytkownika formy wnoszenia opłaty elektronicznej, o której mowa w § 5 ust. 2 pkt 2.

2. Umowa zawierana jest w formie pisemnej.

3. Umowa zawiera w szczególności:

1) dane użytkownika, o których mowa w ust. 4;

2) dane pojazdu podlegającego obowiązkowi wniesienia opłaty elektronicznej, obejmujące w szczególności numer rejestracyjny, dopuszczalną masę całkowitą oraz oznaczenie klasy emisji spalin;

3) wskazanie formy wniesienia opłaty elektronicznej, o której mowa w § 5 ust. 2;

4) wskazanie numeru rachunku bankowego, na który wnoszona będzie opłata elektroniczna;

5) wskazanie formy zabezpieczenia — w przypadku wyboru formy wniesienia opłaty elektronicznej, o której mowa w § 5 ust. 2 pkt 2;

6) określenie warunków udostępniania urządzenia przez pobierającego opłatę elektroniczną za kaucją.

4. Dane, o których mowa w ust. 3 pkt 1, obejmują:

1) firmę lub imię i nazwisko;

2) numer z Krajowego Rejestru Sądowego lub identyfikator REGON albo odpowiednik zagranicznego rejestru handlowego;

3) numer dokumentu tożsamości — o ile użytkownikiem jest osoba fizyczna;

4) numer identyfikacji podatkowej — o ile taki numer użytkownik posiada;

5) adres lub siedzibę.

5. Dane, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, określa się na podstawie odpowiednich dokumentów.

§ 4. 1. Pobierający opłatę elektroniczną jest obowiązany do udostępniania szczegółowych informacji o systemie opłaty elektronicznej na stronie internetowej, w tym informacji związanych z wnoszeniem opłaty elektronicznej oraz miejscem zawierania umowy.

2. Informację o adresie strony internetowej, o której mowa w ust. 1, umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw transportu.

§ 5. 1. Opłatę elektroniczną wnosi się na rachunek bankowy, o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt 4, w formie gotówkowej lub bezgotówkowej.

2. Opłatę elektroniczną wnosi się w formie:

1) przedpłaty albo

2) płatności okresowej z zabezpieczeniem.

§ 6. 1. Zabezpieczenie, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 2, jest ustanawiane przez użytkownika w formie:

1) pieniężnej;

2) gwarancji bankowej;

3) gwarancji ubezpieczeniowej;

4) poręczenia udzielonego przez podmiot, którego zdolność do spłaty zobowiązań w roku kalendarzowym, w którym przypada data udzielenia poręczenia, została oceniona na poziomie:

a) co najmniej BBB + albo Baa 1 przyznawanym przez podmioty określone w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie udzielania przez Skarb Państwa poręczenia i gwarancji oraz opłaty prowizyjnej od poręczenia i gwarancji (Dz. U. Nr 77, poz. 650) albo

b) odpowiadającym co najmniej poziomowi BBB + albo Baa 1 przyznawanym przez agencje ratin-gowe o międzynarodowej renomie.

2. Zabezpieczenie, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 2, ustanawia się tak, aby umożliwiało pobierającemu opłatę elektroniczną bezwarunkowe, natychmiastowe, pełne i nieodwołalne ściągnięcie wymaganej opłaty elektronicznej.

3. Zabezpieczenie, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 2, jest ustanawiane na okres nie krótszy niż jeden rok, w kwocie nie mniejszej niż obliczona według następującego wzoru:

Z = s x r x 1,3

gdzie:

Z — minimalna kwota zabezpieczenia na dany pojazd,

s — przewidywana liczba kilometrów wykonywanych na sieci dróg podlegających opłacie elektronicznej w ciągu 45 dni,

r — stawka opłaty elektronicznej dla danego pojazdu zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej (Dz. U. Nr 80, poz. 433).

4. W przypadku gdy umowa obejmuje więcej niż jeden pojazd, zabezpieczenie stanowi sumę zabezpieczeń obliczanych odrębnie dla wszystkich pojazdów.

5. Zabezpieczenie, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 2, podlega zwrotowi na wniosek użytkownika w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

6. Zwrot zabezpieczenia oznacza rezygnację przez użytkownika z formy wnoszenia opłaty elektronicznej, o której mowa w § 5 ust. 2 pkt 2.

§ 7. 1. Wniesienie opłaty elektronicznej w formie, o której mowa w § 5 ust. 2 pkt 1, następuje przed rozpoczęciem korzystania z sieci dróg krajowych objętych opłatą elektroniczną, w kwocie nie mniejszej niż pozwalająca na odbycie planowanego przejazdu w całości.

2. Przez wniesienie opłaty elektronicznej w formie, o której mowa w § 5 ust. 2 pkt 1, rozumie się wpływ środków na rachunek bankowy, o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt 4.

§ 8. Wniesienie opłaty elektronicznej w formie, o której mowa w § 5 ust. 2 pkt 2, następuje w terminie wskazanym w dokumencie informującym o wysokości naliczonej opłaty elektronicznej.

§ 9. 1. Rozliczenie opłaty elektronicznej następuje przez pobierającego opłatę elektroniczną:

1) nie rzadziej niż raz w tygodniu — w przypadku opłaty elektronicznej wnoszonej w formie, o której mowa w § 5 ust. 2 pkt 1;

2) nie rzadziej niż raz w miesiącu — w przypadku opłaty elektronicznej wnoszonej w formie, o której mowa w § 5 ust. 2 pkt 2.

2. Dokument informujący o wysokości naliczonej opłaty elektronicznej jest wystawiany i przekazywany użytkownikowi w terminie trzech dni roboczych po zakończeniu miesiąca, przez pobierającego opłatę elektroniczną, w przypadku gdy w danym miesiącu użytkownik korzystał z sieci dróg krajowych objętych opłatą elektroniczną.

§ 10. 1. Jeżeli mimo wezwania pobierającego opłatę elektroniczną użytkownik wnoszący opłatę w formie, o której mowa w § 5 ust. 2 pkt 2, nie wywiąże się z obowiązku wniesienia tej opłaty w terminie 14 dni od dnia wystawienia wezwania, może nastąpić realizacja zabezpieczenia przez pobierającego opłatę elektroniczną, a należność zostaje pobrana w całości z zabezpieczenia.

2. Wezwanie, o którym mowa w ust. 1, wystawia się następnego dnia roboczego po upływie terminu wniesienia opłaty elektronicznej.

§ 11. 1. Na wysokość opłaty elektronicznej wskazanej w dokumencie informującym o wysokości naliczonej opłaty elektronicznej użytkownik może złożyć reklamację. Reklamacja składana jest do pobierającego opłatę elektroniczną w formie pisemnej.

2. Reklamacja może być złożona w terminie 6 miesięcy od dnia wystawienia dokumentu informującego o wysokości naliczonej opłaty elektronicznej.

3. Reklamację złożoną po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, pozostawia się bez rozpatrzenia.

4. Złożenie reklamacji nie zwalnia z obowiązku wniesienia opłaty w terminie, o którym mowa w § 8.

5. Pobierający opłatę elektroniczną rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od dnia jej złożenia i udziela w formie pisemnej odpowiedzi na reklamację. Odpowiedź na reklamację wyczerpuje drogę postępowania reklamacyjnego.

6. W przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub części odpowiedź na reklamację powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

7. W przypadku uznania reklamacji w całości lub w części nadpłacona kwota opłaty elektronicznej stanowi:

1) przedpłatę, w przypadku opłaty elektronicznej wnoszonej w formie, o której mowa w § 5 ust. 2 pkt 1, jeżeli w dniu uznania reklamacji użytkownik posiada zawartą umowę;

2) nienależnie pobraną opłatę elektroniczną, która podlega zwrotowi zgodnie z trybem określonym w § 12 w przypadku:

a) opłaty elektronicznej wnoszonej w formie, o której mowa w § 5 ust. 2 pkt 1, jeżeli w dniu uznania reklamacji użytkownik nie posiada zawartej umowy,

b) opłaty elektronicznej wnoszonej w formie, o której mowa w § 5 ust. 2 pkt 2.

§ 12. 1. Nienależnie pobrana opłata elektroniczna podlega zwrotowi przez pobierającego opłatę elektroniczną w formie, w jakiej została wniesiona przez użytkownika.

2. Jeżeli nie ma możliwości dokonania zwrotu w formie, o której mowa w ust. 1, nienależnie pobrana opłata elektroniczna podlega zwrotowi na wskazany przez użytkownika rachunek bankowy.

3. Nienależnie pobraną opłatę elektroniczną stanowią środki wniesione w wysokości przewyższającej kwotę wskazaną w dokumencie informującym o wysokości naliczonej opłaty elektronicznej.

4. Nienależnie pobrana opłata elektroniczna podlega zwrotowi w terminie 14 dni od dnia:

1) złożenia pobierającemu opłatę elektroniczną żądania na piśmie przez użytkownika albo

2) stwierdzenia przez pobierającego opłatę elektroniczną wpłaty środków w wysokości przewyższającej kwotę wskazaną w dokumencie informującym o wysokości naliczonej opłaty elektronicznej, albo

3) uznania reklamacji zgodnie z § 11 ust. 7 pkt 2.

§ 13. 1. Środki z opłat elektronicznych są gromadzone na wyodrębnionym rachunku pobierającego opłatę elektroniczną i przekazywane na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego niezwłocznie, nie później niż w terminie jednego dnia roboczego:

1) po zakończeniu tygodnia, w którym nastąpiło rozliczenie opłaty elektronicznej — w przypadku uiszczania opłaty elektronicznej w trybie, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 1;

2) od dnia, w którym opłata elektroniczna wpłynęła — w przypadku wniesienia opłaty elektronicznej w trybie, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 2.

2. Środki z kar pieniężnych, o których mowa w art. 13k ust. 1 i 2 ustawy, są gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i przekazywane w terminie dwóch dni roboczych po zakończeniu tygodnia, w którym wpłynęły, na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego.

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018 i Nr 225, poz. 1466 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13.

3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 155, poz. 1297 i Nr 172, poz. 1440, z 2006 r. Nr 12, poz. 61, z 2007 r. Nr 23, poz. 136 i Nr 99, poz. 666, z 2008 r. Nr 218, poz. 1391 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 19, poz. 101, Nr 86, poz. 720, Nr 105, poz. 877, Nr 115, poz. 966, Nr 143, poz. 1164, Nr 157, poz. 1241 i Nr 223, poz. 1776.