ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisów z tego zaświadczenia

Na podstawie art. 33 ust. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa wzór:

1) zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne osób lub rzeczy, wykonywane przez przedsiębiorcę w krajowym transporcie drogowym oraz w międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy, zwane dalej „zaświadczeniem na przewozy drogowe na potrzeby własne” – w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) wypisu z zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne – w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2. Wzór zaświadczenia na międzynarodowy transport drogowy osób określony jest w rozporządzeniu nr 2121/98/WE z dnia 2 października 1998 r. określającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzeń nr 684/92/EWG i nr 12/98/WE, w sprawie dokumentów wymaganych w międzynarodowym transporcie osób wykonywanym autobusami i autokarami (Dz. Urz. WE L 268 z 03.10.1998).

§ 2. 1. Zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisy z zaświadczeń wydane zgodnie z wzorem określonym w przepisach dotychczasowych zachowują swoją ważność przez okres, na który zostały wydane, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Okres ważności zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne w międzynarodowym transporcie drogowym osób oraz wypisy z tych zaświadczeń wydane zgodnie z wzorem określonym w przepisach dotychczasowych uwzględnia się przy ich wymianie na zaświadczenia zgodne z wzorem, o którym mowa w § 1 ust. 2.

§ 3. Dotychczasowe formularze zaświadczeń mogą być nadal stosowane, jeżeli ich treść odpowiada zakresowi wniosku o wydanie zaświadczenia, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2005 r.

§ 4. Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 października 2003 r. w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia (Dz. U. Nr 194, poz. 1896).

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

Minister Infrastruktury: w z. A. Piłat

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. (poz. 1006)


1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 89, poz. 804 i Nr 199, poz. 1671, z 2003 r. Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1452, Nr 200, poz. 1953 i Nr 211, poz. 2050 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 97, poz. 962.