ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań dla wyposażenia morskiego 2)

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyposażeniu morskim (Dz. U. Nr 93, poz. 899) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wykaz przepisów międzynarodowych zawierających wymagania dla wyposażenia morskiego;

2) rodzaj wyposażenia morskiego podlegającego procedurom oceny zgodności;

3) procedury oceny zgodności dla wyposażenia morskiego;

4) metody badań wyposażenia morskiego;

5) wzór znaku zgodności i sposób jego umieszczania na wyposażeniu morskim.

§ 2. Wykaz przepisów międzynarodowych zawierających wymagania dla wyposażenia morskiego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. Wyposażenie morskie podlegające procedurom oceny zgodności, wymagania oraz normy dotyczące metod badań wyposażenia morskiego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Wyposażenie morskie, przed wprowadzeniem do obrotu, poddaje się następującym procedurom oceny zgodności:

1) badaniu typu WE (moduł B) oraz zgodnie z wyborem producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, procedurom:

a) zapewnienia jakości produkcji (moduł D) albo

b) zapewnienia jakości wyrobu (moduł E), albo

c) weryfikacją wyrobu (moduł F);

2) weryfikacji jednostkowej wyrobu (moduł G) dla wyrobów produkowanych jednostkowo lub w małych ilościach.

2. Procedury oceny zgodności, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. W procedurach oceny zgodności, o których mowa w § 4, uczestniczą notyfikowane jednostki certyfikujące, jednostki kontrolujące oraz laboratoria, zwane dalej „jednostkami notyfikowanymi”.

§ 6. Po przeprowadzeniu odpowiedniej procedury oceny zgodności, o której mowa w § 4, producent lub jego upoważniony przedstawiciel wystawia pisemną deklarację zgodności.

§ 7. 1. Przed wprowadzeniem wyposażenia morskiego do obrotu producent lub jego upoważniony przedstawiciel umieszcza na wyposażeniu znak zgodności.

2. Po znaku zgodności umieszcza się numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej przeprowadzającej procedurę oceny zgodności, jeżeli jednostka ta była zaangażowana w kontrolę produkcji, oraz dwie ostatnie cyfry roku, w którym znak zgodności został naniesiony. Numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej jest umieszczany albo przez tę jednostkę, albo przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela.

3. Wzór znaku zgodności określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

4. Znak zgodności umieszcza się na wyposażeniu morskim lub na jego tabliczce znamionowej, tak aby był widoczny, czytelny i trwały przez czas użytkowania wyposażenia. W przypadku gdy nie jest to możliwe lub nie ma gwarancji zapewnienia tych warunków, znak zgodności umieszcza się na opakowaniu wyposażenia, etykiecie lub ulotce.

5. Znak zgodności umieszcza się na wyposażeniu morskim w końcowej fazie produkcji.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

Minister Infrastruktury: w z. A. Piłat

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. (poz. 1091)

Załącznik 4 Wzór znaku zgodności


1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).

2)  Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy 96/98/WE z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie wyposażenia morskiego (Dz. Urz. WE L 046, z 17.02.1997, z późn. zm.).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszym rozporządzeniu z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.