ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu przekazywania i przetwarzania danych i informacji o uzyskanych świadectwach homologacji typu pojazdu

Na podstawie art. 68 ust. 20 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy sposób przekazywania i przetwarzania danych i informacji, o których mowa w art. 68 ust. 4 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, zwanych dalej „danymi i informacjami”;

2) wysokość opłat za przekazywanie i przetwarzanie danych i informacji;

3) wzory dokumentów związanych z przekazywaniem danych i informacji.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o świadectwie homologacji typu pojazdu, należy przez to rozumieć świadectwo homologacji typu pojazdu wydane zgodnie ze wspólnotową procedurą homologacji przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

§ 3. 1. Producent lub importer przekazuje ministrowi właściwemu do spraw transportu kartę zgłoszenia danych i informacji o uzyskanym świadectwie homologacji typu pojazdu, zwaną dalej „kartą zgłoszenia”, której wzór określa załącznik do rozporządzenia.

2. Do karty zgłoszenia producent lub importer dołącza:

1) kopię świadectwa homologacji typu pojazdu wraz z następującymi załącznikami:

a) opisem technicznym typu pojazdu,

b) wynikami badań,

c) wykazem osób upoważnionych do podpisywania wyciągów ze świadectwa homologacji typu pojazdu zawierającym imiona, nazwiska, zajmowane stanowiska oraz wzory podpisów;

2) wykaz osób, które w imieniu zgłaszającego świadectwo homologacji typu pojazdu upoważnione są do podpisywania wyciągów ze świadectwa homologacji typu pojazdu, zawierający imiona, nazwiska i wzory podpisów oraz oświadczenie dotyczące zajmowanych stanowisk przez te osoby, jeżeli są to inne osoby niż te, o których mowa w pkt 1 lit. c;

3) wykaz danych i informacji odpowiadających wyciągowi ze świadectwa homologacji typu pojazdu dla wszystkich możliwych wariantów i wersji należących do danego typu pojazdu, o którym mowa w przepisach dotyczących homologacji, zawierający dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdów, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1—4 oraz ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym, zwanej dalej „ustawą”;

4) w przypadku importera dokonującego zgłoszenia świadectwa homologacji typu pojazdu wydanego dla innego podmiotu, upoważnienie do posługiwania się tym świadectwem homologacji typu pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które jest przedmiotem zgłoszenia zgodnie z art. 68 ust. 4 ustawy.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. c oraz pkt 2—4, sporządzone w języku obcym dołącza się do karty zgłoszenia wraz z ich tłumaczeniem na język polski.

4. Karta zgłoszenia wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 2, może być przekazana:

1) za pośrednictwem poczty;

2) w siedzibie ministerstwa obsługującego ministra właściwego do spraw transportu;

3) w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

§ 4. Minister właściwy do spraw transportu zbiera karty zgłoszenia wraz z dokumentami, o których mowa w § 3 ust. 2, i przekazuje do Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie.

§ 5. Instytut Transportu Samochodowego przetwarza dane i informacje, o których mowa w § 4, i zamieszcza je w katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami o szczegółowych czynnościach organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu.

§ 6. Opłata za przetwarzanie danych i informacji wynosi równowartość średniego kursu 20 euro, przeliczanego na złote według średniego kursu walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia poprzedzającego rok wydania rozporządzenia, za każdy wariant zgłoszony w ramach jednego świadectwa homologacji typu pojazdu lub jego zmiany, o którym mowa w § 3 ust. 1, nie więcej jednak niż równowartość średniego kursu 100 euro, przeliczonego na złote według średniego kursu walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia poprzedzającego rok wydania rozporządzenia, za jedno świadectwo homologacji typu pojazdu lub jego zmianę.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. (poz. 1047)

Załącznik 2

(uchylony).

Załącznik 3

(uchylony).


1)Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, Nr 130, poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452, Nr 162, poz. 1568, Nr 200, poz. 1953 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535 i Nr 92, poz. 884.