ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typu pojazdu kolejowego

Na podstawie art. 23 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789, Nr 170, poz. 1652 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 883, Nr 96, poz. 959 i Nr 97, poz. 962) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) warunki, tryb wydawania i cofania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typu pojazdu kolejowego;

2) okres ważności oraz wzory świadectw;

3) jednostki organizacyjne upoważnione do przeprowadzania badań koniecznych do uzyskania świadectw dopuszczenia do eksploatacji.

§ 2. Z wnioskiem o wydanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu budowli przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego producent lub wykonawca, zarządca infrastruktury, użytkownik bocznicy kolejowej lub przedsiębiorca wykonujący przewozy w obrębie bocznicy kolejowej występuje do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, załączając wyniki badań typu budowli, przeprowadzonych przez jednostkę organizacyjną upoważnioną do przeprowadzania badań koniecznych do uzyskania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji, zwaną dalej „upoważnioną jednostką”.

§ 3. Z wnioskiem o wydanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu urządzenia przeznaczonego do prowadzenia ruchu kolejowego producent lub wykonawca, zarządca infrastruktury, użytkownik bocznicy kolejowej lub przedsiębiorca wykonujący przewozy w obrębie bocznicy kolejowej występuje do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, załączając wyniki badań typu urządzenia przeznaczonego do prowadzenia ruchu kolejowego, przeprowadzonych przez upoważnioną jednostkę.

§ 4. Z wnioskiem o wydanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego producent lub wykonawca, przewoźnik kolejowy, zarządca infrastruktury, użytkownik bocznicy kolejowej lub przedsiębiorca wykonujący przewozy w obrębie bocznicy kolejowej występuje do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, załączając wyniki badań typu pojazdu kolejowego, przeprowadzanych przez upoważnioną jednostkę.

§ 5. Wykaz upoważnionych jednostek, o których mowa w § 2—4, oraz badania, jakie mogą być przeprowadzane przez te jednostki, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 6. 1. Do wniosków, o których mowa w § 2, należy również dołączyć dokumentację techniczną, w tym:

1) warunki techniczne wykonania i odbioru;

2) dokumentację techniczną dla budowli;

3) w przypadku nowych typów budowli lub konieczności przeprowadzenia prób eksploatacyjnych — porozumienie w sprawie wykonania prób eksploatacyjnych, którego wzór określa załącznik nr 1 a do rozporządzenia, wraz z ich programem;

4) w przypadku typów budowli po przeprowadzonych próbach eksploatacyjnych

— opinię techniczną wydaną przez zarządcę infrastruktury lub użytkownika bocznicy kolejowej;

5) opinię upoważnionej jednostki.

2. Do wniosków, o których mowa w § 3, należy również dołączyć dokumentację techniczną, w tym:

1) warunki techniczne wykonania i odbioru;

2) dokumentację techniczno-ruchową;

3) w przypadku urządzeń sterowania ruchem kolejowym — dowód bezpieczeństwa lub weryfikację tego dowodu;

4) w przypadku nowych typów urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego lub konieczności przeprowadzenia prób eksploatacyjnych — porozumienie w sprawie wykonania prób eksploatacyjnych, którego wzór określa załącznik nr 1 a do rozporządzenia, wraz z ich programem;

5) w przypadku typów urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego po przeprowadzonych próbach eksploatacyjnych — opinię techniczną wydaną przez zarządcę infrastruktury kolejowej lub użytkownika bocznicy kolejowej;

6) opinię upoważnionej jednostki.

3. Do wniosków, o których mowa w § 4, należy również dołączyć dokumentację techniczną, w tym:

1) warunki techniczne wykonania i odbioru;

2) dokumentację techniczno-ruchową;

3) w przypadku nowych typów pojazdów kolejowych lub konieczności przeprowadzenia prób eksploatacyjnych — porozumienie w sprawie wykonania prób eksploatacyjnych, którego wzór określa załącznik nr 1a do rozporządzenia, wraz z ich programem;

4) w przypadku typów pojazdów kolejowych po przeprowadzonych próbach eksploatacyjnych — opinię techniczną wydaną odpowiednio przez zarządcę infrastruktury, przewoźnika kolejowego lub użytkownika bocznicy kolejowej;

5) opinię upoważnionej jednostki.

4. Do wniosku o wydanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typu pojazdu kolejowego, które są eksploatowane i były dopuszczone do eksploatacji w kraju przed dniem 14 listopada 1997 r., należy dołączyć wyłącznie następujące dokumenty:

1) opis techniczny lub dokumentację techniczną;

2) pozytywną opinię użytkownika z dotychczasowej eksploatacji, uwzględniającą aktualny stan techniczny.

§ 7. 1. Do wniosków, o których mowa w § 2-4, mogą być załączone, o ile wystąpi o to Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, opinie ekspertów dotyczące dokumentacji technicznej, sprawozdań oraz wyników przeprowadzonych badań.

2. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego może odstąpić od wymogu załączania wyników badań, o których mowa w § 2—4, w przypadku typu budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typu pojazdu kolejowego, które są eksploatowane i były dopuszczone do eksploatacji w kraju przed dniem 14 listopada 1997 r.

§ 8. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydaje świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego na podstawie dołączonych do wniosku dokumentów, o których mowa w § 2-4 i § 6, 7.

§ 9. 1. Świadectwa dopuszczenia do eksploatacji, o których mowa w § 2—4, wydaje się na czas nieokreślony, a w przypadku nowych typów lub konieczności przeprowadzenia prób eksploatacyjnych, na czas określony, przewidziany na przeprowadzenie tych prób.

2. Próby, o których mowa w ust. 1, przeprowadza się zgodnie z programem prób eksploatacyjnych, opracowanym przez upoważnioną jednostkę w porozumieniu z Urzędem Transportu Kolejowego.

3. Jeżeli próby, o których mowa w ust. 1, nie mogą być przeprowadzone w terminie przewidzianym w programie prób eksploatacyjnych z przyczyn niezależnych od podmiotów, o których mowa w § 2—4, lub ze względu na konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego na wniosek tych podmiotów może przedłużyć ważność świadectwa dopuszczenia do eksploatacji wydanego na czas określony, wydając nowe świadectwo.

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3, do wniosku o przedłużenie ważności świadectwa dopuszczenia do eksploatacji wydanego na czas określony nie jest wymagane ponowne załączanie dokumentów, o których mowa w § 2—4 i 6, z wyjątkiem nowego porozumienia w sprawie wykonania prób eksploatacyjnych według wzoru określonego w załączniku nr 1a do rozporządzenia, wraz z ich programem.

§ 10. Świadectwa dopuszczenia do eksploatacji, o których mowa w § 2-4, mogą być cofnięte przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w przypadku stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego, bezpiecznej eksploatacji pojazdów kolejowych, ochrony przeciwpożarowej lub ochrony środowiska.

§ 11. Wzory świadectw, o których mowa w § 2-4, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 12. Świadectwa dopuszczenia do eksploatacji wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują swoją ważność.

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. (poz. 1090)

1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).