ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie rejestru urządzeń naziemnych

Na podstawie art. 92 pkt 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady i tryb prowadzenia rejestru lotniczych urządzeń naziemnych używanych dla potrzeb lotnictwa cywilnego, o których mowa w art. 88 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze, zwanych dalej „urządzeniami”.

§ 2. Wniosek o wpis do rejestru urządzeń, zwanego dalej „rejestrem”, powinien mieć formę pisemną oraz zawierać następujące dane:

1) kategorię urządzenia, które ma być wpisane w rejestrze;

2) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres zakładającego urządzenie;

3) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres użytkownika urządzenia;

4) współrzędne geograficzne zainstalowanego urządzenia;

5) nazwę producenta urządzenia;

6) numer fabryczny urządzenia.

§ 3. 1. Informacja o rodzaju urządzenia i celu, w jakim ma być stosowane, dołączana do wniosku, zgodnie z art. 88 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze, zwanej dalej „ustawą”, powinna zawierać:

1) określenie przeznaczenia urządzenia;

2) nazwę i typ urządzenia;

3) zestaw roboczy wchodzący w skład urządzenia;

4) datę rozpoczęcia funkcjonowania urządzenia;

5) przewidywany okres eksploatacji urządzenia;

6) znak rozpoznawczy przewidziany dla urządzenia;

7) klasę stanu urządzenia.

2. Charakterystyka techniczna urządzenia dołączana do wniosku, zgodnie z art. 88 ust. 5 pkt 3 ustawy, powinna zawierać:

1) dane techniczne urządzenia, w tym:

a) nazwę i numer modelu urządzenia,

b) typ urządzenia,

c) zakres i sposoby strojenia urządzenia,

d) siatkę częstotliwości urządzenia,

e) oznaczenie rodzaju emisji,

f) dostępne rodzaje pracy urządzenia i formaty jego sygnałów;

2) określenie mocy średniej sygnału dla urządzeń promieniujących falą ciągłą lub dla urządzeń impulsowych, mocy w impulsie, okresu powtarzania impulsów, czasu trwania impulsu – w przypadku urządzenia będącego nadajnikiem;

3) określenie czułości odbiornika – w decybelach w stosunku do jednego miliwata (dBm), kryterium określenia czułości w decybelach (dB) – w przypadku urządzenia będącego odbiornikiem;

4) określenie danych technicznych anteny urządzenia, w tym:

a) rodzaju i typu anteny,

b) zakresu częstotliwości pracy anteny,

c) strat wtórze przesyłowym wysokiej częstotliwości,

d) polaryzacji anteny,

e) szerokości wiązki w płaszczyźnie poziomej i pionowej anteny,

f) zysku kierunkowego listka głównego oraz pierwszego głównego listka bocznego anteny,

g) wysokości zawieszenia oraz wysokości skutecznej anteny,

h) parametrów dotyczących przeszukiwania przestrzeni, w tym:

– rodzaju przeszukiwania przestrzeni,

– czasu pełnego obrotu anteny liczonego w sekundach,

– możliwości opuszczania wybranych sektorów,

– przeszukiwania pionowego i poziomego;

5) dodatkowe dane techniczne w przypadku automatycznych systemów pomiarowych parametrów meteorologicznych, w tym:

a) mierzone parametry,

b) dostępne standardy sygnałów;

6) dane techniczne w przypadku wzrokowych pomocy nawigacyjnych, w tym:

a) figury geometryczne stosowanych pomocy świetlnych podejścia,

b) zasięg widzialności pomocy świetlnych podejścia.

§ 4. W zaświadczeniu stanowiącym dowód wpisania urządzenia do rejestru zamieszcza się następujące dane:

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres zakładającego urządzenie;

2) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres użytkownika urządzenia;

3) nazwę i typ urządzenia;

4) numer fabryczny urządzenia;

5) współrzędne geograficzne zainstalowania urządzenia;

6) datę wydania decyzji administracyjnej o wpisie urządzenia do rejestru;

7) numer identyfikacyjny, pod którym dokonano rejestracji urządzenia w rejestrze.

§ 5. 1. Wraz z rejestrem prowadzona jest dokumentacja rejestrowa, na którą składają się:

1) wnioski o wpis do rejestru;

2) dokumenty dołączane do wniosku, o którym mowa w pkt 1;

3) kopie decyzji o wpisie i wykreśleniu urządzenia z rejestru;

4) kopie wydanych zaświadczeń o wpisie do rejestru.

2. Wpisowi do rejestru podlegają dane wymienione w ust. 1 pkt 3 i 4, w § 2 i 3 oraz zawarte w dokumentach, o których mowa w art. 88 ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy.

§ 6. 1. Rejestr jest prowadzony dla poszczególnych urządzeń wymienionych w art. 88 ust. 3 ustawy równocześnie w formie elektronicznej oraz w formie kartoteki.

2. Rejestr zabezpiecza się przed dostępem osób nieupoważnionych.

§ 7. 1. W rejestrze każde urządzenie rejestrowane jest pod oddzielną pozycją i otrzymuje numer identyfikacyjny, na który składa się oznaczenie literowe danej grupy urządzeń oraz kolejny numer w ramach tej grupy, pod którym dokonano rejestracji urządzenia.

2. W rejestrze prowadzonym w formie elektronicznej zapis elektroniczny jest dokonywany w sposób zapewniający niezwłoczne odczytanie i wydrukowanie całości lub części zapisanych danych.

§ 8. 1. Rejestr prowadzony w formie kartoteki stanowi zbiór kart ewidencyjnych, które są wydrukiem zapisu elektronicznego rejestru prowadzonego w formie elektronicznej.

2. Karty ewidencyjne są prowadzone oddzielnie dla każdego urządzenia wpisanego do rejestru.

3. Każda karta ewidencyjna powinna być podpisana w sposób czytelny przez osobę dokonującą wpisów w rejestrze prowadzonym w formie elektronicznej.

§ 9. 1. Zmiana danych podlegających wpisowi do rejestru jest dokonywana uprzednio w rejestrze prowadzonym w formie elektronicznej.

2. Wprowadzanie zmian w rejestrze prowadzonym w formie kartoteki jest dokonywane przez dołączenie do karty ewidencyjnej danego urządzenia, karty stanowiącej wydruk zapisu elektronicznego rejestru prowadzonego w formie elektronicznej po dokonaniu zmian, o których mowa w ust. 1.

§ 10. Traci moc rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 15 września 1964 r. w sprawie cywilnych lotnisk, lądowisk i lotniczych urządzeń naziemnych (Dz. U. Nr 37, poz. 237, z 1998 r. Nr 130, poz. 859 oraz z 1999 r. Nr 21, poz. 192) w zakresie ewidencji lotniczych urządzeń naziemnych.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 54, poz. 535, Nr 96, poz. 959 i Nr 99, poz. 1002.